Lederutdanning helse og omsorg

Praktisk lederutdanning for nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten

Om hele studiet

Lederutdanning helse og omsorg (tidligere Lederutdanning helse og omsorg - Kompetanseløftet 2015) er en praktisk lederutdanning (og lederutvikling), og har vært en suksess siden oppstart i 2012. Siden 2012 har vi hatt deltakere fra ca. 170 kommuner i landets 19 fylker. Dette er realiteten etter at Helsedirektoratet i 2011, etter en anbudskonkurranse tildelte Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) et nasjonalt oppdrag om praktisk lederopplæring for de kommunale helse- og omsorgstjenestene som en del av Kompetanseløftet 2015. I all hovedsak har denne utdanningen vært gjennomført ved at en eller flere kommuner sammen har bestilt utdanningen og gjennomføringen har skjedd lokalt. I tillegg gjennomføres nå åpne påmeldingsmoduler i Tromsø og Trondheim.

Studentevalueringene viser stor tilfredshet med opplegget. Eksamensresultatene er meget gode, og frafallet av deltakere som starter opp på en modul er minimal. Vi har også synspunkter fra kommuner som har gjennomført opplegget, og de er særdeles positive. De framhever relevansen i forhold til egen lederhverdag og utfordringer. Lederutdanningen har høy nytteverdi for både den enkelte deltaker, men også for kommunen som helhet, den gir en tverrfaglig kompetanse som er unik, den enkelte deltaker gir tilbakemelding om motivasjon og inspirasjon i daglig lederhverdag og den har tydeliggjort rollen som leder i sektoren. Vi har fått klare tilbakemeldinger på at lederutdanningen fungerer som en lederutvikling.

Dette er en fleksibel og praksisnær lederutdanning, som de aller fleste deltakerne har formalisert med studiepoeng. Hele studiet er et årsstudium (60 studiepoeng) . Det består av 8 moduler a 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Hver modul består av 2 samlinger á 2 dager med hjemmeoppgave mellom hver samling, og hjemmeeksamen etter siste samling. Det er mulig å bestille alle moduler eller enkeltmoduler.

Studiet baserer seg på at refleksjon og aksjonslæring følger alle modulene som en "rød tråd" slik at deltakernes egen erfaring, sammen med forelesernes teorigjennomgang, danner en helhet og sammenheng som gir både en lederutdanning og lederutvikling. Se filmen Bømlosuksessen

For hvem

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgstjenester.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

 • kunnskap om ledelsesteori og lederrollen i ulike kontekster og hvordan dette påvirker og utvikler egen lederpraksis
 • kunnskap om rammeverket for de grunnleggende prinsippene for kommunal økonomi, økonomisk planlegging og budsjettering, økonomistyring og regnskap
 • kunnskap om de mest sentrale lovene innenfor helse- og omsorgstjenesten
 • kunnskap knyttet til lederkommunikasjon, krise- og konflikthåndtering
 • har teoretiske og praktiske kunnskaper i å planlegge, gjennomføre og evaluere utviklings- og innovasjonsprosjekter i helse- og omsorgstjenesten
 • kunnskap om kvalitetsbegrepet i offentlig tjenesteyting generelt og i helse- og omsorgstjenesten spesielt

Ferdigheter

 • kan videreutvikle eget lederskap og egne lederferdigheter ved bruk av refleksjon
 • ivareta økonomisk planlegging, styring og kvalitetsutvikling som en integrert og sentral funksjon ved lederrollen
 • reflektere over egen utøvelse av ledelse i ulike kontekster
 • samhandle både internt og med eksterne samhandlingspartnere
 • har ferdigheter i forhandlinger, konflikthåndtering og samarbeid
 • organisere prosjekter på en slik måte at man fremmer innovasjon

Generell kompetanse

 • har kjennskap til hvordan man legger til rette for kreativitet, nytenkning og innovasjon i organisasjoner
 • kan fatte beslutninger som gjelder rettigheter til brukere av kommunens helse- og omsorgstjenester nedfelt i forvaltningslov og særlovgivningen
 • forstår konsekvenser av eget og andres verdigrunnlag i ulike kontekster
 • kan fatte beslutninger som gjelder rettigheter til brukere

Moduler

Modul 1:
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av lederferdigheter (7,5 studiepoeng)

 • relasjonell ledelse
 • ledelse av myndiggjorte medarbeidere
 • utvikling av personlige lederferdigheter
 • ledelsesdilemmaer i kommunal sektor

Modul 2:
Strategisk kompetanseplanlegging, - styring og -utvikling (7,5 studiepoeng)

 • strategisk kompetanseplanlegging
 • strategisk kompetansestyring
 • kompetanseutvikling 
 • personalledelse

Modul 3:
Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling (7,5 studiepoeng)

 • økonomi
 • kvalitetsutvikling og kvalitetsledelse 

Modul 4:
Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse (7,5 studiepoeng)

 • pasientforløp 
 • tverrfaglig samarbeid 
 • forhandling og kommunikasjon
 • ekstern samhandling

Modul 5:
Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten (7,5 studiepoeng)

 • generell lovgivning og metode
 • særskilt lovgivning for helse- og omsorgstjenesten
 • lederes ivaretakelse av pasientenes- og brukernes rettigheter 
 • kvalitetskrav i utøvelsen av helse- og omsorgstjenester

Modul 6:
Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten (7,5 studiepoeng)

 • kultur for innovasjon
 • struktur for innovasjon
 • brukermedvirkning og etikk 
 • velferdsteknologi/omsorgsteknologi 

Modul 7:
Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten (7,5 studiepoeng
)

 • rammeverk for kvalitet
 • kvalitetsledelse
 • prosessforbedring
 • løpende forbedring og oppfølging

Modul 8:
Håndtering av konflikter og krise i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten (7,5 studiepoeng)

 • konfliktforståelse
 • konflikthåndtering
 • kriser og kriseforståelse
 • krisehåndtering

Kontaktpersoner

Følgende personer i Fagakademiet kan kontaktes om lederutdanningen:

Øst:

Ottar Høier -  Mobil 917 14 190

Sør:

Rasmus Verlo - Mobil 905 55 884

Vest:

Synnøv Karlsen - Mobil 977 82 857
Lillian Nisja Lundeby - Mobil 418 05 333

Midt:

Lars Metlid - Mobil 404 17 203

Nord:

Rune Mathiassen - Mobil 908 86 095

Les mer om Lederutdanningen

Referanser Lederutdanning helse og omsorg

Bømlo kommune

Kommunalsjef Kjell Magnar Mellesdal

Tlf 53 42 30 53/ 480 29 947

Rådgjevar Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm

Tlf 53 04 30 69/ 489 99 937

Flora kommune

Kommunalsjef norunn.stavo@flora.kommune.no

Tlf 415 36 120

Ringsaker kommune

Helse- og omsorgsrådgiver Ingvild Røe

Tlf 62 33 50 00, 62 33 53 06 og 93 02 15 51

Sør-Odal kommune

Morten Einarsrud

Tlf  62968012 / 40435304

Løkta Midt-Troms

Daglig leder Lena Røsæg Olsen

Tlf 488 46671

RKK-Vesterålen

Fagkonsulent Hans-Arne Norbakk

Tlf 468 87660

Orkdal kommune

Sissel Høydal

Tlf  991 60 502

Midtre Gauldal kommune

Kristin Grindstuen

Tlf 913 05 938