Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid (VIBU)

Dette er høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Fagakademiet har, i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, gleden av å invitere til studiet Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid (VIBU)

Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid består av 4 enkeltstående moduler som gir 15 studiepoeng hver. Dere kan ta modulene enkeltvis eller samlet i valgfri rekkefølge - til sammen 60 studiepoeng.

Du kvalifiserer deg for generell studiekompetanse hvis du fullfører de 4 modulene på 60 studiepoeng.

Modul 1: Mangfold og måltidsglede
Modul 2: Natur og friluftsliv
Modul 3: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring - oppstart august 2020
Modul 4: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama - oppstart januar 2021

Hver modul gjennomføres med 4 samlinger à 2 dager pr semester med avsluttende eksamen. Samlingene vil være fredager fra kl 1500-1900 og lørdager fra kl 900-1300. Utdanningen er delvis nettbasert. Opprettelsen av studiet skjedde i et samarbeid med Fagforbundet.

For hvem 

Barne- og ungdomsarbeidere i barnehage, grunnskole og andre institusjoner

Formål 

Faglig kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Modul 1: Mangfold og måltidsglede 

Emneinnhold

Mangfold og måltidsglede gir kunnskap om sunn og ernæringsmessig god mat og forståelse av barn og unges matkultur. Emnet handler også om praktiske mataktiviteter både ute og inne på et kjøkken. Videre handler det om å undersøke sammenhenger mellom måltidsglede og religiøst mangfold. Studentene får trening i å lage et måltid for større grupper som tar hensyn til nasjonale kostanbefalinger, mengdeberegning og religion i et flerkulturelt samfunn. De får også trening i å lede andre i en praktisk mataktivitet og i å samarbeide med andre teoretisk.

Forventet læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om sunn og ernæringsmessig god mat
 • Har kunnskap om særtrekk ved barns og unges matkultur og deres rolle som forbrukere på matområdet
 • Har kunnskap om matens plass i de store verdensreligioner
 • Har kunnskap om hvordan mat og måltider inngår i barns og unges identitetsutvikling og sosialisering

Ferdigheter

 • Kan lage et måltid til en større gruppe som tar hensyn til kostanbefalinger, mengdeberegning og religion i et flerkulturelt samfunn
 • Kan lede andre i en praktisk mataktivitet både ute og inne

Generell kompetanse

 • Kan reflektere over maten og måltidets betydning i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn
 • Kan gjøre bruk av sine skapende evner og ferdigheter i forbindelse med matlaging

Arbeidsformer, læringsaktiviteter og vurdering

Arbeidsformene vil veksle mellom forelesning, individuelt arbeid og gruppearbeid samt praktiske aktiviteter. Kursets egenart medfører obligatorisk studiedeltakelse i all undervisning og i alt organisert arbeid - dersom ikke noe annet er avtalt.

Arbeidskrav: Studentene skal individuelt eller to og to lage en digital fortelling med et omfang på maks 3 minutter. Tema må ta utgangspunkt i fagstoff og praktisk arbeid med faget og skal godkjennes av faglærer.

Praktisk/ muntlig gruppeeksamen. Hver student blir vurdert individuelt. 

Modul 2: Natur og friluftsliv

Emneinnhold

I dette emnet får du praktisk erfaring med friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser i nærmiljøet. Det blir lagt vekt på at helse, bevegelsesglede og samspill med naturen inngår i helhetlige sammenhenger. Emnet vil også inneholde noe om naturkunnskap, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling.

Forventet læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge og stimulere til fysisk aktivitet og bevegelsesglede
 • Har kunnskap om helsefremmende arbeid med barn og unge relatert til fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Har kjennskap til hvordan naturen er bygget opp, naturmangfold og bærekraftig utvikling

Ferdigheter

 • Kan orientere seg i og bruke nærmiljøets muligheter for naturfaglig utforskning og læring, og fysisk aktivitet sammen med barn/ungdom
 • Kan reflektere over sammenhenger i naturen sammen med barn og ungdom
 • Kan legge til rette for opplevelser med friluftsliv til ulike årstider

Generell kompetanse

 • Er medvirkende, utforskende og inspirerende sammen med barn/ungdom
 • Har grunnleggende kompetanse på førstehjelp og HLR (hjerte-lunge-redning)

Arbeidsformer, læringsaktiviteter og vurdering

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, eksperimentering, diskusjoner, seminarer og gruppearbeid. Undervisningen i modulen er i stor grad praktisk rettet, der studentene selv er aktive og undersøkende.

Eksamen blir en mappevurdering, med utgangspunkt i to oppgaver.

Modul 3: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring

Emneinnhold

Behovet for kunnskap innenfor spesialpedagogiske tema for barne- og ungdomsarbeidere er stort på ulike opplæringsarenaer. Dette studietilbudet gir deg en teoretisk og praksisorientert innføring i hvordan du som barne- og ungdomsarbeider kan bidra inn i tilpasset opplæring og i spesialpedagogisk arbeid. Du får kompetanse som er relevant i arbeid med barn og unge med særlige behov. Du kan bidra inn i gjennomføring av spesialpedagogisk tilrettelegging da dette tilbudet vil gi deg mer kunnskap om ulike diagnoser og vanskeområder.

Tema du vil lære om er:

 • Begrepsavklaring og lovverket
 • Språk og talevansker/Lese og skrivevansker
 • Relasjonelle vansker
 • Omsorgssvikt
 • Utviklingspsykologi og lekens betydning
 • Autismespekterforstyrrelser

Forventet læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kan reflektere over aktuelle politiske og ideologiske begrep innen det spesialpedagogiske fagfeltet
 • Har mer spesialpedagogisk kompetanse og kan jobbe mer bevisst med barn som har særskilte behov
 • Har innsikt i lover og rettigheter for barn og elever med særskilte behov
 • Har innsikt i ulike hjelpeinstanser og samarbeidsinstitusjoner
 • Har innsikt i møte med barn i krise

Ferdigheter

 • Kan med utgangspunkt i IOP og veiledning fra pedagoger tilpasse opplæring for elever med behov for tilrettelagt opplæring
 • Har et generelt overblikk over spesialpedagogiske og tilpassede tema på systemnivå
 • Kan reflektere over og begrunne betydningen av tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak i lys av aktuell teori og forskning

Generell kompetanse

 • Kan reflektere over skolens utviklings- og endringsarbeid for elever i forhold til tilpasset opplæring og spesialpedagogikk
 • Kan med utgangspunkt i spesialpedagogisk teori på systemnivå, etisk forståelse og kunnskap om barnets eller elevenes mangfold, legge til rette for barnet eller eleven i en inkluderende barnehage eller skole

Arbeidsformer, læringsaktiviteter og vurdering

Det legges opp til varierte arbeidsformer; teoriundervisning, selvstudium, individuell studieforberedelse og gruppearbeid. Studentene får et skriftlig mappekrav før de skal opp til eksamen.

Avsluttende elektronisk hjemmeeksamen.

Modul 4: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama

Emneinnhold

I dette emnet skal dere utvikle grunnleggende egenferdigheter og lederferdigheter i musikk og drama. Her får dere erfaringer med hvordan musikk og drama kan bidra til kommunikasjon, samhandling, mestring og livsglede mellom mennesker på tvers av ulikheter. Dere skal også reflektere over hvordan arbeidsmåtene i musikk og drama virker dannende, både for dere selv og for barna og ungdommene dere møter til daglig. Oppgavene dere skal arbeide med mellom samlingene, tar utgangspunkt i deres egen praksis og gir dermed rom for refleksjoner og videreutvikling av denne praksisen.

Det kreves ingen bakgrunnskunnskaper i musikk og drama for å ta emnet. Mennesker verden over kommuniserer og samhandler ved hjelp av musikk og drama, og emnet vektlegger utvikling av grunnleggende egenferdigheter og handlingsrepertoar på en allmennmenneskelig basis. Det vil bli lagt vekt på at dere skal oppleve mestring på det nivået vi til enhver tid arbeider på.

Forventet læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskaper om sunn stemmebruk og riktig toneleie for arbeid med sang med barn og unge
 • Kjenner et repertoar av ulike sanger, sangleker, rim og regler på norsk og engelsk beregnet på barn og unge
 • Har kunnskaper om prosessdrama og muntlig fortelling
 • Har tilegnet seg kunnskaper om forholdet mellom lek, drama og teater og hvordan disse kan styrke hverandre
 • Kan et repertoar av ulike eventyr som kan utforskes videre sammen med barn og unge

Ferdigheter

 • Kan tilrettelegge for og lede sang og samspill med sammensatte barne- og ungdomsgrupper
 • Kan planlegge og gjennomføre prosessdrama
 • Har utforsket og utviklet egen fortellerstemme

Generell kompetanse

 • Har tilegnet seg ferdigheter i å planlegge og gjennomføre samlinger der barn og unge inviteres inn i fiksjonens verden
 • Har tilegnet seg egenkompetanse og lederkompetanse i musikk og drama, og kan anvende og utvikle denne kompetansen i egen praksis

Arbeidsformer, læringsaktiviteter og vurdering

På samlingene anvendes varierte arbeidsmåter som for eksempel felles sang og spill, workshops, forelesninger, ledertrening med studentgruppen, veiledning i mindre grupper, framlegg og utprøving. Studentenes egenaktivitet er sentral, også på Canvas.

Praktisk eksamen i grupper på to til tre studenter.

Spørsmål om VIBU?

Synnøv Karlsen

977 82 857