Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet i Prop 1 S

Som en effekt av våre kurslederkurs har om lag 4700 personer med milde til moderate depresjoner eller belastninger deltatt på kurs i løpet av 2015.

 

Fra Prop. 1 S (2016–2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2017 har vi sakset fra avsnittet Arbeid og psykisk helse, side 187


"I 2015 gjennomførte Fagakademiet kurslederopplæring i Kurs i depresjonsmestring, Kurs i belastningsmestring og Depresjonskurs ungdom for totalt 294 deltakere. Om lag 590 mestringskurs ble gjennomført i  2015, og om lag 4700 personer med milde til moderate depresjoner eller belastninger har deltatt på kurs. I 2016 ble det bevilget 60,2 mill. kroner til formålet. Det foreslås å videreføre bevilgningen til tiltak innen arbeid og psykisk helse i 2017. "