Utvikling

Vår filosofi er at vi skal legge igjen mest mulig kunnskap og kompetanse hos våre oppdragsgivere, slik at organisasjonene blir mer robuste og i stand til å ivareta framtidige endrings- og utviklingsbehov i egen organisasjon.

Styring og organisering

I offentlig sektor er det et stort fokus på og krav om god organisering, styring og kontroll med virksomheten og de tjenester som tilbys. Fagakademiet tilbyr rådgivning og bistand i forbindelse med organisering av virksomheten, etablering, evaluering og forbedring  av styringsmodeller og styrings- og rapporteringsprosesser. Fagakademiets rådgivere har erfaring med denne type arbeid fra stat, kommune, helsesektor og privat virksomhet.

Fagakademiet tilbyr rådgivning og bistand ved etablering av mål, styringsparametre og resultatkrav, og er behjelpelige med nødvendig opplæring i organisasjonen for å sikre tilstrekkelig kompetanse blant ledere og nøkkelmedarbeidere.

Kompetanse

Konkurransen om arbeidskraften vil ikke bli mindre i tiden som kommer. Derfor blir rekruttering og utvikling av medarbeidere, samt arbeid for å beholde dem, viktig. Vi tilbyr gjennomgang av organisasjonens kompetansebeholdning, kartlegging av kompetansebehov og forslag til hvordan kompetansen kan utvikles i forhold til organisasjonens mål.

Prosesser

Fagakademiet tilbyr rådgivning og bistand ved kartlegging og forbedring av prosesser i tjenesteproduksjon for å sikre god kvalitet i tjenestene. Våre rådgivere har også god erfaring med bistand knyttet til evaluering av rutiner i forlengelse av etablering av prosesser.  Fagakademiet vektlegger involvering i og eierskap til dette arbeidet hos ledere, nøkkelmedarbeidere og berørte medarbeidere.