Arbeidsmiljø

Fagakademiet har stor bredde- og dybdekompetanse og tilbyr rådgivningstjenester. Våre rådgivere har god erfaring fra rådgivning, prosjektledelse og konsulentbistand. De har inngående sektorkjennskap med erfaring fra sentrale stillinger i kommuner, helseforetak, stat og privat sektor. 

Arbeidsmiljøutvikling og kultur i organisasjonen

Økende kompleksitet og krav om større effektivitet i arbeidslivet, gjør at oppmerksomheten i større grad rettes mot det psykososiale arbeidsmiljøet. Kvaliteten på arbeidsmiljøet har nær og konkret sammenheng med trivsel og effektivitet i organisasjonen. Et godt arbeidsmiljø er et konkurransefortrinn. Organisasjonskulturen kan være et hinder for eller et bidrag til å bidra til at organisasjonens medlemmer samhandler med hverandre og med omgivelsene.

Vi kan gi råd om hvordan utvikle arbeidsmiljøet gjennom å skape oppslutning om positive verdier, normer og virkelighetsoppfatninger i organisasjonen.

Forebygging og løsing av konflikter

Konflikter på jobben koster, både for den enkelte og virksomheten, i form av frustrasjon og vantrivsel for de involverte, men også i form av kvalitetsforringelsene av de tjenester virksomheten skal produsere og levere. Konflikter kan lede til at mye tid brukes til å krangle og plassere skyld, og til sykemeldinger.

Fagakademiet tilbyr rådgiving på hvordan skape en konfliktforebyggende kultur i organisasjonen der en bevisstgjør medarbeiderne på destruktive væremåter. Vi tilbyr også rådgivning i å løse konflikter som har oppstått.

Forebygging av vold og trusler

Fagakademiet tilbyr rådgivning til organisasjoner i det offentlige hvor ansatte i form av sin stilling og arbeidsoppgaver kan bli utsatt for utrygghet, vold og trusler. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver, i henhold til AML § 3-1-2c, har en plikt til å risikovurdere forholdene på arbeidsplassen.
Fagakademiet tilbyr rådgivning og bistand knyttet til kartlegging av risikofaktorer, utarbeidelse av planer, samt gjennomføring og kvalitetssikring av tiltak.

Sykefravær

En undersøkelse fra GPTW (Great Place To Work) viser at arbeidsplasser med høy grad av trivsel blant sine medarbeidere også har det laveste sykefraværet. God helse og trivsel hos medarbeiderne er vesentlig for organisasjonens effektivitet. Vi tilbyr rådgivning i forhold til trivsel - og helsefremmende tiltak i organisasjonen