Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har i mange år vært en betydningsfull samarbeidspart for Fagakademiet.

Samarbeidet har i første rekke vært knyttet til følgende prosjekt:

  • Lederutdanning helse og omsorg - Kompetanseløftet 2015.
    Helsedirektoratet tildelte i 2011, etter en anbudskonkurranse, Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) et nasjonalt oppdrag om praktisk lederutdanning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene som en del av Kompetanseløftet 2015. Dette ble en suksess og fram til 31.12.15 hadde vi deltakere fra ca. 130 kommuner i 18 av landets fylker.
  • Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon (KiD), siden 2003, og etter hvert også opplæring av kursledere for Kurs i belastningsmestring (KiB) og Mestringskurs for ungdom (DU), samt årlige oppdateringsseminar for kurslederne.
    Kurslederopplæringen er administrert av Fagakademiet, som siden oppstart har utdannet nærmere 2000 kursledere i KiD, ca 550 kursledere i KiB og ca 350 DU-kursledere. De lokale mestringskursene er viktige tiltak i kommunenes forebyggende helsearbeid, for å redusere bortfall fra skole og yrkesliv, og risikoen for sykdomsutvikling.
  • Konsulentoppdrag  i forbindelse med videreutdanning/fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, 2002-2009 (inkludert sekretær i Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag 2006-2009) 
  • Prosjektledelse for et prosjekt i regi av Sosial- og helsedirektoratet for kvalifisering av personer uten formell utdanning i omsorgsektoren (2002- 2004)
  • Utvikling av opplæring og håndbok for medlemmer/politikere/ansatte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. (Dette gjennomfører vi i dag i samarbeid med Deltasenteret, som er knyttet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Web: www.helsedirektoratet.no