Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2018

Vi var med på markeringen av verdensdagen for psykisk helse fordi vi ønsker å rette oppmerksomheten mot livsmestring for barn, unge og voksne.

Fagakademiet ønsker å formidle virkningsfulle metoder som øker livsmestringen for barn, unge og voksne!

Tankekraft - et livsmestringsprogram for elever i videregående skole

Hvordan sette psykisk helse og livsmestring på timeplanen i skolen?

«Tankekraft» er en metodisk kurslederopplæring for lærere og rådgivere i skolesektoren.  Det er en forsterket satsning på forebyggende psykisk helsearbeid i skolesektoren, og ved å gjennomføre kurslederopplæring for lærere, vil elever i videregående skole få psykisk helse inn i timeplanen på lik linje med andre fag. Vi har gjennomført en pilot med «Tankekraft» forankret i Folkehelseinstituttet og Østfold Fylkeskommune. De har vedtatt en kurslederopplæring av lærere våren 2018, og undervisningen med elevene startet høsten 2018. Totalt 3000 ungdommer får psykisk helse på timeplanen i Østfold.

Det er et pionerprosjekt initiert av Folkehelseinstituttet og Østfold fylkeskommune. På bakgrunn av 14 års erfaring med opplæring av kursledere innen psykisk helsearbeid har psykolog Trygve Børve utarbeidet «Tankekraft».

Målgruppe: pedagoger, faglærere, rådgivere, ansatte i PPT/OT og andre fagpersoner som arbeider direkte eller indirekte med elever i videregående skole.

KiD kurslederopplæring

Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene hos voksne. Deprimerte takler ofte hverdagen dårlig og kan oppleve søvnvansker, lav selvfølelse, vansker med konsentrasjon, eller selvmordstanker.

Hvordan gi deprimerte et lavterskeltilbud i hjemkommunen?

KiD kurs er et effektivt evaluert lavterskeltilbud for voksne med depresjon av mild og moderat grad. Forskning viser at kognitivt baserte intervensjoner mot depresjon er effektive, både gitt individuelt og i kursformat; KiD kurs anbefales derfor som et effektivt og rasjonelt tiltak av Folkehelseinstituttet (2011:1 Bedre føre var). Siden 2003 har Fagakademiet utdannet 2000 kursledere i samarbeid med Rådet for psykisk helse. Fagakademiet arrangerer opplæring for sertifisering som KiD-kursleder over hele landet.

Målgruppe:  Bl.a. leger, psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, fysioterapeuter og andre som jobber klinisk med personer som har ulike depresjonstilstander.

KiB kurslederopplæring - Kurs i mestring av belastning

Mange voksne har store utfordringer med å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Det kan være arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

Hvordan hjelpe voksne å mestre store belastninger i hverdagen?

KiB kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). Oppmerksomheten er rettet mot å identifisere belastning, håndtering av disse, samt konsekvensene av ulike mestringsstrategier.

Målgruppen for KiB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv.
Fagakademiet arrangerer i samarbeid med Rådet for psykisk helse opplæring for sertifisering som KiB-kursleder over hele landet.

Målgruppe: Alle som har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

DU kurslederopplæring - mestringskurs for ungdom

Hvordan gi deprimert ungdom et lavterskeltilbud i nærmiljøet?

DU er et behandlingstiltak ved lett til moderat depresjon, og et tiltak for å forebygge utvikling av depresjon hos unge med sub-kliniske depresjonsskårer. Internasjonalt er det gjort omfattende forskning på kognitivt baserte kurs som metode for å behandle og forebygge depresjon av mild og moderat grad, med gode resultat. Det er gjennomført en norsk studie om DU har samme effekt, og den norske studien bekrefter dette.

Opplæringsprogrammet er støttet av Helsedirektoratet.

Formål:  Lære opp kursledere som deretter kan holde DU-kurs.
Målgruppe:  Kurslederopplæringen retter seg mot fagpersoner; psykologer, leger, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, fysioterapeuter og andre med minimum tre års relevant utdanning fra universitet/høgskole, og som arbeider med ungdom som har behov for, og vil kunne nyttiggjøre seg av et slikt strukturert, kognitivt basert tiltak.

Førstehjelp ved selvmordsfare

Hvordan kan vi som enkeltpersoner og samfunn bli bedre i stand til å forhindre at selvmord skjer?

Formål: Fagakademiet arrangerer Vivat sitt kurs som heter «Førstehjelp ved selvmordsfare». Dette kurset vil gi deg nyttig kompetanse i selvmordsforebygging. Selvmordstanker og selvmordsforsøk er vanligere enn mange tror.

Hvert år dør mellom 500 og 600 mennesker i selvmord i Norge. Vi trenger flere mennesker i lokalsamfunnet som er oppmerksomme på selvmordsfare og i stand til å gi førstehjelp. Årlig tar over 500 personer sitt eget liv i Norge. De reelle tallene er antageligvis høyere. Enda flere sliter med alvorlige selvmordstanker.
Kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» er et intensivt, tverrfaglig kurs som gir deltakerne større trygghet og kompetanse for å kunne møte mennesker med selvmordstanker.
Kurset inneholder forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutvekslinger og praktiske øvelser. Kunnskap og holdninger vektlegges sammen med innlæring av konkrete ferdigheter. VIVAT er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak nasjonalt. Fagakademiet samarbeider med VIVAT for å nå flest mulig potensielle hjelpere, og dekke behovet for å redusere antallet mennesker som tar sitt eget liv hvert år i Norge.

Målgruppe: Alle som arbeider direkte med barn og unge både frivillige og ansatte, personalledere / HR, lærere i skoleverket, nav-ansatte i direkte arbeid med unge og andre kommunale og private bedrifter.
Fagakademiet er også behjelpelig med å sette  opp beredskapsplan for din bedrift. 

Kontaktinfo:

Ann-Elin Frantzen, telefon 45414618 eller ann.elin.frantzen@fagakademiet.no