Nettbasert

Våre digitale kurs er toveis lyd og bilde med god anledning til å stille spørsmål underveis.

Jeg bare MÅ! Tvangslidelser hos barn

Easymeeting 4310, 08.12.2021 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Hva må du kunne om tvangslidelse (OCD) hos barn og ungdom? Hvordan kunne gjenkjenne atferd som kan være forenlig med diagnose? Hvordan søke riktig behandling og hvor, og hvordan tilrettelegge i barnehage og skole.  

Autisme og sosial trening - digitalt kurs

TEAMS, 09.12.2021 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
Hos mange individer, og også ofte for mennesker med diagnose innenfor autismespekteret, vil mangelfulle sosiale ferdigheter være en medvirkende faktor til utfordrende atferd.
Så; Hvordan tilrettelegge for trening av sosiale, kognitive og emosjonelle ferdigheter?

Sertifisering for offentlige anskaffelser – digitalt kurs

TEAMS, 04.01.2022 - 18 timer
Påmelding Mer informasjon

Ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.

Vann og avløp - digitalt kurs

TEAMS, 05.01.2022 - 4 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset skal belyse områder innen VA hvor kommunen kan sikre kvalitet og god økonomi.
 

Arbeidsmiljøutvalget i arbeid

Teams, 12.01.2022 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
 - en innføring i hvordan man kan utvikle AMU fra å være et organ for papireksersis til å bli en premissleverandør i den enkelte virksomhet

Barn med atferd som utfordrer - digitalt kurs

TEAMS, 24.01.2022 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
Fire timers kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer. Du får konkrete redskaper som kan benyttes i ditt arbeide med barn.

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Easymeeting 4310, 25.01.2022 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon

Alle som yter tjenester innenfor det offentlige har taushetsplikt. Her vil en belyse etikk, yrkesetikk og taushetsplikt sett fra praktikeren sitt ståsted

 

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk – digitalt kurs

TEAMS, 26.01.2022 - 2 x 3 timer - over 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Kurset gir deg en praktisk opplæring i hvordan du kan skrive bedre på jobben.

Foreldrene som utfordrer oss - digitalt kurs

TEAMS, 27.01.2022 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
Det finnes mange kurs om de barna som utfordrer oss. Sinte barn, barn som ikke hører etter og barn som aldri sier noe. Men hva med foreldrene? Hvordan skal vi forholde oss til mammaen som alltid klager eller pappaen som aldri møter blikket vårt? 

Når matinntaket blir for lite

Easymeeting 4310, 02.02.2022 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Bli bedre i god ernæringspraksis, få kunnskap om målrettede tiltak for å forebygge og redusere underernæring hos eldre eller andre sårbare grupper. 

Autisme, utviklingshemming og ADHD – myter og fakta! - digitalt kurs

TEAMS, 03.02.2022 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
Hvilke individuelle konsekvenser innebærer det for målpersonen – utfordringer for dem selv og deres nettverk, hva krever det av oss? ….. først må en ha innsikt i hvilke individuelle konsekvenser diagnosene innebærer, for at en skal ha mulighet for å tilrettelegge på best mulig i omgivelsene rundt..

«Har du sett en, har du sett en»

Renholdskjemi, planlegging og tidskalkulering

Easymeeting 4310, 08.02.2022 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Nødvendig kunnskap for alle renholdere, enten du er renholdsleder, har fagbrev eller er underveis i utdanningsløpet

Hvordan imøtegå hersketeknikker?

Teams, 08.02.2022 - 3 timer
Påmelding Mer informasjon
Å gjenkjenne, oppdage, motstå og håndtere hersketeknikker 

Kommunikasjonsvansker hos barnehagebarn - digitalt kurs

TEAMS, 08.02.2022 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
Hvordan skape et mer inkluderende og utviklende barnehagemiljø ved hjelp av visuell språkstøtte.

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming - digitalt kurs

TEAMS, 09.02.2022 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
Fire timers kurs for alle som arbeider med personer med psykisk utviklingshemming, både faglærte og ufaglærte

Autisme - pedagogiske tiltak som virker, digitalt kurs

TEAMS, 10.02.2022 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
Hva gjør man, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, og hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?
Kurset vil gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med autismespekterforstyrrelser, og deres omgivelser.

Utviklingsforstyrrelse - atferd og seksualitet - digitalt kurs

TEAMS, 01.03.2022 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
Forstå atferden og bli bevisst hvilke tiltak du kan gjøre - Digitalt kurs

Håndtering av vold og trusler - digitalt kurs

TEAMS, 01.03.2022 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon

- forståelse og forebygging

Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold.


Psykisk helse for barn og unge - digitalt kurs

TEAMS, 03.03.2022 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
Barn og unges selvfølelse og selvtillit er i stor grad påvirket av de omgivelsene de lever i. Hvordan det tilrettelegges i oppvekst- og opplæringssektor-, hvordan det samhandles-, hvilke holdninger barnas nærpersoner uttrykker og viser har en sentral innvirkning på barns identitet og psykiske helse.

Debrief - en nødvendighet ved kritiske hendelser - digitalt kurs

TEAMS, 03.03.2022 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner etter kriser eller konfliktfylte og truende situasjoner

Autisme og arbeidsliv - hva skal til for å lykkes, digitalt kurs

TEAMS, 16.03.2022 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
De fleste personer med autismespekterforstyrrelse står i dag utenfor ordinære arbeidslivet, eller opplever å mislykkes – hva kan arbeidsplassen bidra med for å øke sannsynligheten for å lykkes?

Psykososiale miljø i barnehagen - digitalt kurs

TEAMS, 21.03.2022 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
Regjeringen innfører ny mobbelov i barnehagen

Foreldrene som utfordrer oss - digitalt kurs

TEAMS, 22.03.2022 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
Det finnes mange kurs om de barna som utfordrer oss. Sinte barn, barn som ikke hører etter og barn som aldri sier noe. Men hva med foreldrene? Hvordan skal vi forholde oss til mammaen som alltid klager eller pappaen som aldri møter blikket vårt? 

Sosiale medier - et gode for alle eller noe for enkelte...? - digitalt kurs

TEAMS, 29.03.2022 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
Hvordan inkludere mennesker med utviklingshemming i det digitale samfunn?

Miljøterapi - målrettet miljøarbeid, digitalt kurs

TEAMS, 31.03.2022 - 4 timer
Påmelding Mer informasjon
Et meget aktuelt fagkurs for deg som yter tjenester innen helse- og omsorgstjenester eller opplæring. Her får du økt kompetanse innen tilrettelegging og målrettet miljøarbeid.

Hva skal vi servere?

1 time
Mer informasjon
Hvilke kostråd skal vi forholde oss til i bolig/institusjon? 

Lærer i hardt vær - Møte med elever med utagerende atferd - digitalt kurs

3 timer
Mer informasjon
Hvordan bør man som lærer forholde seg til elever som utfordrer oss?

Oppfølging av ansatte i hjemmekontor - karanteneslitasje - digitalt kurs

3 timer
Mer informasjon
Tretimers digitalt kurs for førstelinjeledere med personalansvar, ansatte og ledere innen HR og HMS, verneombud og tillitsvalgte

Behandling av innsynskrav som følge av coronasituasjonen - digitalt kurs

2 timer
Mer informasjon
Totimers digitalt kurs for ansatte i offentlige virksomheter som håndterer innsynskrav 

Dispensasjonsbestemmelsene i Plan- og bygningsloven kapittel 19

3 timer
Mer informasjon
 – Rettslig og praktisk tilnærming 

Motivasjon i renholdsyrket

3 timer
Mer informasjon
Fokus på den enkeltes ressurser, opprettholde arbeidsglede og selvtillit!

Kul, kontrollerende eller voksen

3 timer
Mer informasjon
Barn og ungdom påvirkes av de voksne som arbeider med dem. Det er derfor viktig å være bevisst på det du sier og det du gjør.
Ikke undervurder din evne til å forandre deg selv!
Ikke overvurder din evne til å forandre andre!

Lær en metode som kan være en daglig inspirasjonskilde og som gjør deg tryggere i ditt arbeid.

Lærer i hardt vær - Kommunikasjon med krevende foreldre - digitalt kurs

3 timer
Mer informasjon
Hva  kan lærerne helt konkret gjøre for å sikre et godt samarbeid med hjemmet?

ROS-analyse - digitalt kurs

3 timer
Mer informasjon
Kurset er beregnet på arbeidsplasser som har avdekket behov for en systematisk og dokumentert gjennomgang av arbeidsmiljøet, og ønsker å gjøre dette forankret i de ansatte, IKKE innleide konsulenter.

Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb?

4 timer
Mer informasjon
Bli bedre rustet til å ivareta deg selv og  kollegaer i en travel hverdag. Hvordan kan du bidra til trivsel på arbeidsplassen?

Forvaltningsregler for merkantilt personell i barneverntjenesten

2 dager
Mer informasjon
Som merkantilt ansatt i førstelinjetjenesten er det viktig å føle seg føle seg trygg i forhold til lover og regelverk i arbeidssituasjonen. Kurset egner seg også for saksbehandlere og ledere innen barneverntjenesten.

Regler for behandling av personopplysninger (GDPR)

3 timer
Mer informasjon
Kurs for offentlig sektor om  personopplysningsloven og personvernforordningen fra EU (GDPR)

Positiv samhandling med barn og unge i en vanskelig periode

3 timer
Mer informasjon

Problematferd vil som annen atferd, oppstå, bli formet og forsterket i samspillet mellom personen og omgivelsene.
Hvordan forebygge problematferd, skape trygghet og også hvordan håndtere det når det først forekommer?

Byggherreforskriften; Hva kreves av byggherre, prosjekterende og entreprenøren? – digitalt kurs

3 timer
Mer informasjon

Målretta miljøarbeid i disse koronatider - med endring av rammebetingelser – hva krever det av oss..?

3 timer
Mer informasjon
Hvordan kan vi vite hva som er riktig for en annen person på et gitt tidspunkt, i en gitt situasjon? Det er ikke sikkert at det som er riktig for deg er riktig for den personen du skal yte tjenester til. Hva må vi være obs på?

Faglig konferanse for helsesekretær

3 timer
Mer informasjon
I år blir den årlige konferansen for helsesekretærer digital pga Korona. Og Fagforbundet Vestland, i samarbeid med Fagakademiet AOF, har gleden av å invitere til digitalt 3 timers kurs for helsesekretærer i vest.

Lærer i hardt vær - digitalt kurs

3 timer
Mer informasjon

Nesten 9 av 10 lærere trives i jobben sin, men samtidig opplever mange at arbeidshverdagen har blitt mer stressende og krevende de siste årene. Tema for dette kurset er utfordrende foreldre og utagerende elever.
Ingen vet hvordan skolen vår blir framover - blir det mye elev- og foreldrekontakt via nett? Dette vil i så fall gi andre utfordringer i "hjem-skole-samarbeidet".

Tvang og makt i helse- og omsorgssektoren

4 timer
Mer informasjon
For å minske bruken av tvang, og for å sikre rettssikkerheten for utsatte grupper, er det gitt detaljerte regler om eventuell tvangsbruk der dette er nødvendig

Fagdag for personlige assistenter - BPA - digitalt kurs

2 x 3 timer
Mer informasjon
Personlege assistentar må kjenne sine plikter og rettar i ei brukarstyrt organisering av den personlege assistansen (BPA). 

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

2 x 3 timer
Mer informasjon
Bli tryggere på de juridiske spørsmålene som oppstår når man skal håndtere en vanskelig personalsak. Kurset har et løsningsorientert fokus. 2 x 3 timer

Behovene til personer med autisme og ADHD i krevende tider - digitalt kurs

3 timer
Mer informasjon

Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak for å bedre livskvalitet, og hverdagen hos personer med disse vanskene og deres omgivelser i disse koronatider.

Kjemi – overflater – HMS i renholdet

3 timer
Mer informasjon
Godt og kvalitetsbevisst renhold er viktigere enn noen sinne. Dette kurset belyser tre fagområder som du må ha god kunnskap om for å utføre jobben din på best måte; Kjemi, overflater og HMS. 

Smitteforebyggende renhold - digitalt kurs

3 timer
Mer informasjon
Tretimers kurs for renholdere og andre som jobber i service- og omsorgsyrker tett opp mot renhold, for eksempel pleiemedhjelpere, kjøkkenpersonale, vaskeriansatte mm. 

ROP-pasienten - en aktør i eget liv - digitalt kurs

2 x 3 timer
Mer informasjon
For å kunne møte de utfordringene som ROP-pasienten gir hjelpeapparatet, trengs det kunnskap om hva som faktisk er dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri. Med økt kunnskap vil trolig hjelpeapparatet lettere kunne gi pasientene/brukerne den nødvendige helsehjelpen som forventes.

Oppfølging av personell i førstelinje i en pandemi

3 timer
Mer informasjon
Tretimers webinar for førstelinjeledere med personalansvar, ansatte og ledere innen HR og HMS, verneombud og tillitsvalgte

Tilrettelegging for personer med Autisme og ADHD i skolen – smarte, praktiske tips i disse koronatider

3 timer
Mer informasjon
Ofte blir tiltak igangsatt når problemer og utfordringer viser seg, men hva kan vi gjøre forebyggende?

Forvaltningsrett og saksbehandling - digitalt kurs

2 x 3 timer
Mer informasjon
Bli oppdatert på forvaltningsloven og offentleglova! 2 x 3 timer 

Offentleglova - en praktisk gjennomgang

4 timer
Mer informasjon
Innsyn i forvaltningens dokumenter er en sentral demokratisk rettighet. Kurset gir en praktisk innføring i offentleglovas hovedregler. 

Trygghet i arbeidslivet – Hvordan jobbe systematisk med forebygging og håndtering av vold og trusler.

1 dag
Mer informasjon
Gi en innføring i kravene til systematisk arbeid med forebygging og håndtering av vold og trusler. Kurset skal være et grunnlag for å jobbe videre med håndtering av vold og trusler på egen arbeidsplass.
 

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven

4 timer
Mer informasjon
- en kort innføring i forvaltningsloven og regler for saksbehandling.