Byggherreforskriften; Plikter og ansvar for byggherren (og entreprenøren)

Et kurs om tilrettelegging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassene. Hva inneholder byggherreforskriften av krav og direktiver – og hva innebærer brudd på forskriftens bestemmelser?

For hvem

Byggherrer, prosjektledere, prosjektrådgivere og arbeidsgivere – og entreprenører, samt enkeltmannsforetak/virksomheter som sysselsetter arbeidstakere. Det tilrås at toppledere fra de representerte organisasjoner og foretak deltar på kurset.

Formål

Kurset gir oversikt over hva forskriften fordrer må etterleves og passes på. Kurset klargjør konsekvenser om forutsetningene i lovverket ikke følges opp og blir forsvarlig ivaretatt. Kurset gir også innsikt i utfallet om brudd på forskriften skulle medføre ulykker, skade – og i verste fall, død.

Les blogginnlegget: Byggherreforskriften - forplikter byggherren til å tilrettelegge for god sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassene

Innhold

Kurset vil vie spesiell oppmerksomhet rundt forskriftens tematikk omkring ansvars- og arbeidsdeling mellom byggherre og entreprenør. Dette gjelder særskilt koordineringen mellom utbyggerrollen og utførerrollen.

Byggherreforskriften gjelder og berører enkelt sagt sikkerhet på alle bygge- og anleggsplasser – der HMS og Arbeidsmiljøloven er konkrete og sentrale element.
Forskriften omhandler alle byggeprosjekt uten noen nedre grense i prosjektstørrelse.

Arbeidstilsynet ivaretar ansvaret med at byggherreforskriften blir ivaretatt, fulgt opp og etterlevd. Dette arbeidet gjennomføres av tilsynet med proaktiv informasjon, og med kontroll under planlegging, arbeidsutførelse – og etterforskning ved uhell og ulykker.

Rammeprogram for kurset

Arbeidsmiljølovens innhold

 • Lovens formål
 • Internkontrollsystem
 • Samordning og tilrettelegging mellom utbygger og drifter
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU) sitt ansvar i byggesaker

Hvorfor har vi byggherreforskriften?

 • Bakgrunn
 • Definisjoner
 • Hvem forskriften gjelder
 • Straff og forholdet til straffeloven

Helse, miljø og sikkerhet

 • Bygg og anlegg – en risikobransje
 • HMS-planer
 • HMS og anbudsdokumenter
 • HMS og prising (i anbudsdokumenter)
 • Kvalitet og kvalitetsledelse (avviksregistrering og avvikskontroll)

Økonomiske betraktninger og konsekvenser

 • Eksemplifisering av prosjekt og synliggjøring av kompleksitet

Les presentasjon av foreleseren Anne Irene Enge