Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid - Modul 4: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid - Modul 4: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama

Dette er et Høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Fagakademiet har, i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, gleden av å invitere til studiet i Bergen. Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid består av 4 enkeltstående moduler som gir 15 stp. hver. Dere kan ta modulene enkeltvis eller samlet i valgfri rekkefølge - til sammen 60 stp.

Modul 1: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama
Modul 2: Mangfold og måltidsglede
Modul 3: Natur og fritidsliv
Modul 4: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring

Beskrivelse av alle fire moduler.

For hvem: Barne- og ungdomsarbeidere i barnehage, grunnskole og andre institusjoner.

Formål: Faglig kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid.

ForkunnskaperGenerell studiekompetanse eller realkompetanse.

Dette er et Høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Fagakademiet har, i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, gleden av å invitere til studiet i Bergen. Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid består av 4 enkeltstående moduler som gir 15 stp. hver. Dere kan ta modulene enkeltvis eller samlet i valgfri rekkefølge - til sammen 60 stp.

Modul 1: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama
Modul 2: Mangfold og måltidsglede
Modul 3: Natur og fritidsliv
Modul 4: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring

Beskrivelse av alle fire moduler.

For hvem: Barne- og ungdomsarbeidere i barnehage, grunnskole og andre institusjoner.

Formål: Faglig kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid.

ForkunnskaperGenerell studiekompetanse eller realkompetanse.

Emneinnhold

Musikk vil i dette emnet fokusere på å utvikle egenkompetanse og lederkompetanse i å musisere gjennom sang og enkelt samspill. Dette bidrar til å bygge fellesskap gjennom felles opplevelser, kommunikasjon og mestringsopplevelser. Å synge sammen er noe som forekommer i alle verdens kulturer, og noe som knytter mennesker sammen på tvers av nasjonalitet og aldersskiller. Stemmen er et ekspressivt medium som er tilgjengelig for alle. Gjennom sang styrkes språklig utvikling og forbindelsen mellom hjernehalvdelene.

Drama vil i dette emnet sette fokus på ulike måter å lede skapende prosesser innen lek, drama og teater for barn og unge. Ved å gi studentene erfaring med å utvikle egen fortellerstemme og fiksjonskompetanse, vil de også få kompetanse til å lede barn og unge i denne typen skapende prosesser. Gjennom kreative skapende prosesser utvikler studentene sine evner til samhandling og til ulike former for verbal- og non-verbal kommunikasjon.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskaper om sunn stemmebruk og riktig toneleie for arbeid med sang med barn og unge
 • Kjenner et repertoar av ulike sanger, sangleker, rim og regler på norsk og engelsk beregnet på barn og unge
 • Har kunnskaper om prosessdrama og muntlig fortelling
 • Har tilegnet seg kunnskaper om forholdet mellom lek, drama og teater og hvordan disse kan styrke hverandre
 • Kan et repertoar av ulike eventyr som kan utforskes videre sammen med barn og unge

Ferdigheter

 • Kan tilrettelegge for og lede sang og samspill med sammensatte barne- og ungdomsgrupper
 • Kan planlegge og gjennomføre prosessdrama
 • Har utforsket og utviklet egen fortellerstemme

Generell kompetanse

 • Har tilegnet seg ferdigheter i å planlegge og gjennomføre samlinger der barn og unge inviteres inn i fiksjonens verden
 • Har tilegnet seg egenkompetanse og lederkompetanse i musikk og drama, og kan anvende og utvikle denne kompetansen i egen praksis

    Arbeidskrav

    På samlingene anvendes varierte arbeidsmåter som for eksempel felles sang og spill, workshops, forelesninger, ledertrening med studentgruppen, veiledning i mindre grupper og framlegg og utprøving. Studentenes egenaktivitet er sentral, også på Canvas.

    Mellom samlingene skal studentene ha kontakt med faglærere og medstudenter på nett, samt arbeide med oppgaver knyttet til studiet. Disse oppgavene tar blant annet utgangspunkt i egen praksis og gir med det rom for refleksjoner og videreutvikling av denne praksisen.

    Obligatoriske arbeidskrav

    Alle obligatoriske arbeidskrav (frammøte, deltakelse og oppgaver) må være utførte og godkjente for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

    Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Det meste av studiearbeidet under samlingene er organisert som praktisk arbeid i grupper og forutsetter at studentene er fysisk til stede. Det forventes at studentene tar ansvar for og aktiv del i gruppens læringsarbeid både på samlinger og på nett. Ved fravær er det studentens ansvar å holde seg oppdatert på lærestoff fra samlingen.

    Det er fire obligatoriske arbeidskrav i dette emnet:

    1. Musikk: Mappe med fire videoelementer. Her skal studenten dokumentere egenferdigheter i ledelse av selvvalgte ulike sang og/eller samspillaktiviteter.

    2. Drama:
     a) Med utgangspunkt i en skjønnlitterær tekst (for eksempel en bildebok, et eventyr, et dikt, en regle, en novelle etc.) skal studentene gruppevis utarbeide en skriftlig plan for et prosessdrama med varighet minimum 30 minutter. Dette skal demonstreres på en samling. Omfang: Maksimum 700 ord.

     b) Studenten skal lære seg en fortelling og fremføre denne muntlig for barn/unge. Dette skal dokumenteres og studenten må evaluere sin narrative kompetanse.

    3. Musikk og drama: Et skriftlig individuelt refleksjonsnotat der studenten reflekterer over sine erfaringer i arbeid med musikk og drama som dannende, både for barn/unge i egen praksis og for seg selv gjennom det aktuelle semesteret. Notat skal inneholde henvisninger til aktuell rammeplan (barnehage eller skole). Omfang maksimum 1200 ord.

    Retningslinjer for de obligatoriske arbeidskravene legges ut på Canvas ved semesterstart og blir gjennomgått på første samling.  Normalt har studenten to muligheter innen samme semester til å få vurdert et obligatorisk arbeidskrav. Studenter som ikke får godkjent et obligatorisk arbeidskrav ved første forsøk, kan levere inn arbeidskravet på nytt senest 14 dager etter at de er gjort kjent med resultatet.

     Vurdering

     Praktisk eksamen i grupper på to til tre studenter. Med utgangspunkt i en pretekst (for eksempel en gjenstand, en skjønnlitterær tekst, et musikkstykke, en sang) leder og gjennomfører gruppen et program som inkluderer både musikk og drama.  Medstudenter er aktive deltakere i programmet.

     Gruppen får en felles karakter. Det benyttes bokstavkarakterer fra A til F, der karakteren A er beste karakter og karakteren F er stryk.

     Ny eksamen: Dersom gruppen ikke består eksamen, vil den få anledning til å gå opp til eksamen på ny. Ny dato avtales mellom gruppen og faglærere dersom dette blir aktuelt.

     Retningslinjer og vurderingskriterier for eksamen gjennomgås på første samling.

     Andre opplysninger

     Modulen består av fem samlinger à to dager, hvor den siste samlingen er eksamenssamling.

     Ved tvil om opptakskriteriene er oppfylt, vil Høgskulen på Vestlandet forbeholde seg retten til å be om flere opplysninger om den enkelte.Det tar forbehold om enkelte endringer.

     Her er Studieplan.

     Påmelding og betaling

     For å bli student på studiet må du melde deg på studiet både hos Fagakademiet og registrere deg som student ved Høgskulen på Vestlandet. Ta kontakt med Høgskulen på Vestlandet, opptaktskontoret Tlf. 55 58 58 00.

     Deltakerne kan søke støtte av sin arbeidsgiver og/eller fagforening.
     Informasjon om Fagforbundets stipendordning

     Studiet gir rett til å søke om stipend hos lånekassen

     Emneansvarlig Høgskulen på Vestlandet
     Anne Kristine Wallace Turøy
     E-post: Anne.Kristine.Wallace.Turoy@hvl.no
     Tlf: 55 58 57 93

     Kursansvarlig Fagakademiet
     Sissel Øvrebø Semshaug
     E-post: Sissel.semshaug@fagakademiet.no
     Mobil: 924 16 106

     Pris 14 800,-
     Pris:

     14 800,-

     Prisen er for undervisning og eksamen. Reise, evt. overnatting, permisjon etc. må studenten ordne selv.

     Litteratur kommer i tillegg, ca. kr 2 000,- Dette må ordnes av den enkelte og litteraturlisten finnes i studieplanen. 

     Bevertning på samlingene er ikke inkludert i prisen.

     Prisen er for undervisning og eksamen. Reise, evt. overnatting, permisjon etc. må studenten ordne selv.

     Litteratur kommer i tillegg, ca. kr 2 000,- Dette må ordnes av den enkelte og litteraturlisten finnes i studieplanen. 

     Bevertning på samlingene er ikke inkludert i prisen.

     Agenda

     Dag 1:

     kl 09.00 - 15.30