Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid. Modul 1: Mangfold og måltidsglede 15 stp

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid. Modul 1: Mangfold og måltidsglede 15 stp

Dette er høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Studiet er et samarbeid mellom Fagakademiet og Høgskulen på Vestlandet.

Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid består av 4 enkeltstående moduler som gir 15 stp. hver. Modulene kan tas enkeltvis eller samlet i valgfri rekkefølge - til sammen 60 stp.

Modul 1: Mangfold og måltidsglede
Modul 2: Natur og fritidsliv
Modul 3: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring
Modul 4: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama

For hvem: Barne- og ungdomsarbeidere i barnehage, grunnskole og andre institusjoner.

Formål: Faglig kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid.

ForkunnskaperGenerell studiekompetanse eller realkompetanse.

Her kan du lese om realkompetansevurdering

Deltakerne kvalifiserer seg for generell studiekompetanse hvis de fullfører de 4 modulene på 60 studiepoeng.

Beskrivelse av alle fire moduler.

Dette er høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Studiet er et samarbeid mellom Fagakademiet og Høgskulen på Vestlandet.

Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid består av 4 enkeltstående moduler som gir 15 stp. hver. Modulene kan tas enkeltvis eller samlet i valgfri rekkefølge - til sammen 60 stp.

Modul 1: Mangfold og måltidsglede
Modul 2: Natur og fritidsliv
Modul 3: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring
Modul 4: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama

For hvem: Barne- og ungdomsarbeidere i barnehage, grunnskole og andre institusjoner.

Formål: Faglig kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid.

ForkunnskaperGenerell studiekompetanse eller realkompetanse.

Her kan du lese om realkompetansevurdering

Deltakerne kvalifiserer seg for generell studiekompetanse hvis de fullfører de 4 modulene på 60 studiepoeng.

Beskrivelse av alle fire moduler.

Innhold og oppbygging

Mangfold og måltidsglede er det første emnet i VIBU. Dette emnet gir kunnskap om sunn og ernæringsmessig god mat og forståelse av barn og unges matkultur. Emnet handler også om praktiske mataktiviteter både ute og inne på et kjøkken. Videre handler emnet om å undersøke sammenhenger mellom måltidsglede og religiøst mangfold. Studentene får trening i å lage et måltid for større grupper som tar hensyn til nasjonale kostanbefalinger, mengdeberegning og religion i et flerkulturelt samfunn. De får også trening i å lede andre i en praktisk mataktivitet og i å samarbeide med andre teoretisk.

Forventet læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

 • har kunnskap om sunn og ernæringsmessig god mat
 • har kunnskap om særtrekk ved barns og unges matkultur og deres rolle som forbrukere på matområdet
 • har kunnskap om matens plass i de store verdensreligioner
 • har kunnskap om hvordan mat og måltider inngår i barn og unges identitetsutvikling og sosialisering

Ferdigheter

 • kan lage et måltid til en større gruppe som tar hensyn til kostanbefalinger, mengdeberegning og religion i et flerkulturelt samfunn
 • kan lede andre i en praktisk mataktivitet både ute og inne

Generell kompetanse

 • kan reflektere over maten og måltidets betydning i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn
 • kan gjøre bruk av sine skapende evner og ferdigheter i forbindelse med matlaging

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil veksle mellom forelesning, individuelt arbeid og gruppearbeid samt praktiske aktiviteter. Emnets egenart medfører obligatorisk studiedeltakelse i all undervisning og i alt organisert arbeid dersom ikke noe annet er avtalt.

Mellom samlingene skal studentene ha kontakt med faglærere og medstudenter på nett, samt arbeide med oppgaver knyttet til studiet. Disse oppgavene tar blant annet utgangspunkt i egen praksiserfaringer og gir rom for refleksjoner og videreutvikling av denne praksisen.

    Arbeidskrav

    Alle obligatoriske arbeidskrav (frammøte, deltakelse og oppgaver) må være utførte og godkjente for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

    Det er tre obligatoriske arbeidskrav i dette emnet:

    1. Aktiv deltakelse på samlingene. Arbeidet på samlingene er obligatorisk og det forventes at studenten deltar aktivt og bidrar til et positivt studiemiljø.
    2. Studentene skal individuelt eller to og to lage en digital fortelling med et omfang på maks 3 minutter. Tema må ta utgangspunkt i fagstoff og praktisk arbeid med faget og skal godkjennes av faglærer.
    3. Studentene skal individuelt eller to og to planlegge, gjennomføre og vurdere en praktisk måltidsaktivitet sammen med barn enten ute eller inne. Arbeidet må dokumenteres gjennom bilder.

    Nærmere retningslinjer for arbeidskrav vil bli gitt ved studiestart.

     Vurderingsform

     Eksamen er todelt og består av en praktisk gruppeeksamen på kjøkken, etterfulgt av en muntlig individuell eksamen. Det gis en samlet karakter i emnet. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

     Det gis individuelle karakterer.

     Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

     Utsatt/ny eksamen: Individuell hjemmeeksamen, 3 dager.

     Hjelpemidler ved eksamen

     Ingen

     Andre opplysninger

     Modulen består av fem samlinger à to dager, hvor den siste samlingen er eksamenssamling. Ved tvil om opptakskriteriene er oppfylt, vil Høgskulen på Vestlandet forbeholde seg retten til å be om flere opplysninger om den enkelte. Det tar forbehold om enkelte endringer.

      

     Påmelding og betaling

     For å bli student på studiet må du melde deg på studiet både hos Fagakademiet og registrere deg som student ved Høgskulen på Vestlandet. Ta kontakt med Høgskulen på Vestlandet, opptaktskontoret Tlf. 55 58 58 00.

     PÅMELDINGSFRIST: SE ØVERST I INVITASJON, ELLER KLIKK HER

     Etter påmeldingsfrist er påmeldingen bindende og medfører betalingsplikt.

     Støtteordninger

     Deltakerne kan søke støtte av sin arbeidsgiver og/eller fagforening.

     Informasjon om Fagforbundets stipendordning

     Studiet gir rett til å søke om stipend hos lånekassen

      

     Emneansvarlig Høgskulen på Vestlandet
     Eva Mila Lindhardt
     E-post: eva.mila.lindhardt@hvl.no
     Tlf: 55 58 58 97

     Kursansvarlig Fagakademiet
     Sissel Øvrebø Semshaug
     E-post: Sissel.semshaug@fagakademiet.no
     Mobil: 924 16 106

     Pris ,-
     Pris:

     ,-

     Prisen er for undervisning og eksamen. Reise, evt. overnatting, permisjon etc. må studenten ordne selv.

     Litteratur kommer i tillegg, ca. kr 2 000,- Dette må ordnes av den enkelte og litteraturlisten finnes i studieplanen. 

     Bevertning på samlingene er ikke inkludert i prisen.

     Prisen er for undervisning og eksamen. Reise, evt. overnatting, permisjon etc. må studenten ordne selv.

     Litteratur kommer i tillegg, ca. kr 2 000,- Dette må ordnes av den enkelte og litteraturlisten finnes i studieplanen. 

     Bevertning på samlingene er ikke inkludert i prisen.

     Agenda

     Dag 1:

     kl 15.00 - 19.00

     Dag 2:

     kl 09.00 - 13.00

     Dag 3:

     kl 15.00 - 19.00

     Dag 4:

     kl 09.00 - 13.00

     Dag 5:

     kl 15.00 - 19.00

     Dag 6:

     kl 09.00 - 13.00