Kommunikasjonsvansker hos barnehagebarn

Kommunikasjonsvansker hos barnehagebarn

Hvordan skape et visuelt språkmiljø med økt medvirkning og mindre frustrasjon for alle?

Hvordan skape et visuelt språkmiljø med økt medvirkning og mindre frustrasjon for alle?

Formål

Kurset vil gir økt forståelse av hvor viktig kommunikasjon er for deltagelse og utvikling. Etter kurset vil du gjennom å bruke metoder som tegn til tale og billedstøtte være i stand til å skape et godt språkmiljø for barnegrupper, samt å øke forståelse og medvirkning i kommunikasjonen med enkelt barn. Du vil også få inspirasjon og tips til hvordan du kan motivere og engasjere dine medarbeidere.

 

Formål

Kurset vil gir økt forståelse av hvor viktig kommunikasjon er for deltagelse og utvikling. Etter kurset vil du gjennom å bruke metoder som tegn til tale og billedstøtte være i stand til å skape et godt språkmiljø for barnegrupper, samt å øke forståelse og medvirkning i kommunikasjonen med enkelt barn. Du vil også få inspirasjon og tips til hvordan du kan motivere og engasjere dine medarbeidere.

 

Målgruppe

Ansatte i barnehager, samt ansatte som jobber med barn med kommunikasjonsvansker i skole, SFO og på avlastningsboliger

Målgruppe

Ansatte i barnehager, samt ansatte som jobber med barn med kommunikasjonsvansker i skole, SFO og på avlastningsboliger

Innhold

Språkvansker hos barn er en av de vanligste henvisningsgrunnene til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i førskolealderen. De siste ti årene har også antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn økt i barnehagene. I en ordinær barnegruppe vil det normalt være flere barn som har språkvansker i større eller mindre grad. Misforståelser mellom barn og voksne skjer ofte på grunn av problemer i kommunikasjonen mellom dem. Språk er helt essensielt for oss alle. Det å bli forstått, kunne uttrykke seg og ta egne valg er helt grunnleggende for hvordan vi utvikler oss som mennesker og hvordan livet blir.

Hvordan kan barnehagen tilrettelegge for at alle barn uavhengig av morsmål, språkvansker eller andre utfordringer blir forstått, og får reell medvirkning? Hvordan kan vi ved hjelp av enkle metoder minske frustrasjon og negativ atferd.

 

Følgende temaer vil gjennomgås:

•Innføring i ulike kommunikasjonsvansker og i fagfeltet Alternativ og Supplerende kommunikasjon (ASK).
•Hvordan hjelpe barn med store og mindre kommunikasjonsvansker
•Hvordan tilrettelegge et visuelt språkmiljø som gjør det lettere for barn å forholde seg til regler, rutiner og aktiviteter?
•Hvordan finne tid og inspirasjon til å skape et engasjerende fagmiljø som fremmer gode språklige læringsmiljøer?.
•Hvilke læringsressurser og digitale hjelpemiddel finnes?

 
Forelesningen vil ha stor fokus på praktiske fortellinger, videosnutter, konkrete tips og refleksjoner.

 

Innhold

Språkvansker hos barn er en av de vanligste henvisningsgrunnene til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i førskolealderen. De siste ti årene har også antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn økt i barnehagene. I en ordinær barnegruppe vil det normalt være flere barn som har språkvansker i større eller mindre grad. Misforståelser mellom barn og voksne skjer ofte på grunn av problemer i kommunikasjonen mellom dem. Språk er helt essensielt for oss alle. Det å bli forstått, kunne uttrykke seg og ta egne valg er helt grunnleggende for hvordan vi utvikler oss som mennesker og hvordan livet blir.

Hvordan kan barnehagen tilrettelegge for at alle barn uavhengig av morsmål, språkvansker eller andre utfordringer blir forstått, og får reell medvirkning? Hvordan kan vi ved hjelp av enkle metoder minske frustrasjon og negativ atferd.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Guri Hauge Andresen

Guri Hauge Andresen er utdannet førskolelærer ved Dronning Mauds minne høgskole i Trondheim i 1994. Hun har videreutdanning innenfor barn og unges psykiske helse og spesialpedagogikk. Hun har lang og bred erfaring fra arbeid med barn og familier, både fra barnehage, skole og avlastning, og spisskompetanse i forhold til barn med særskilte behov. De siste 10 årene har hun vært ansatt som spesialpedagogisk koordinator og veileder i Alternativ og supplerende kommunikasjon Trondheim kommune. Guri har etterutdanning i foreldreveiledning og kollegaveiledning, og er sertifisert ICDP og Marte Meo veileder. Hun har også flere kurs innenfor veiledning av barn med atferdsvansker og barn innenfor autismespekteret. De siste årene har hun holdt flere kurs og foredrag innenfor kommunikasjonsvansker og barn med særskilte behov. Hun er gjesteforeleser for barnehagelærerutdanningen i Trondheim og har bidratt i to fagbøker som benyttes i undervisningen av spesialpedagoger og helsesykepleiere. For tiden jobber hun med en bok om Alternativ og supplerende kommunikasjon

Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30