Todagers kurs for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

Todagers kurs for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

Dette er den syvende årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.

Kontoransatte har en meget viktig funksjon i skolen, bl.a. som bindeledd mellom de ulike aktørene i skolesamfunnet. De er skolens ansikt utad og har en sentral plass i kontakten mellom elever, foreldre, personalet og ledelsen.
Samtidig som kontoransatte spiller en viktig rolle for arbeidsmiljø, klima og omgangstone på skolen, står han/hun ofte overfor krysspress av oppgaver som helst skulle vært ferdig dagen før.

Dette er den syvende årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.

Kontoransatte har en meget viktig funksjon i skolen, bl.a. som bindeledd mellom de ulike aktørene i skolesamfunnet. De er skolens ansikt utad og har en sentral plass i kontakten mellom elever, foreldre, personalet og ledelsen.
Samtidig som kontoransatte spiller en viktig rolle for arbeidsmiljø, klima og omgangstone på skolen, står han/hun ofte overfor krysspress av oppgaver som helst skulle vært ferdig dagen før.

Formål

På denne konferansen vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som:

 • Hvordan møte med elever og foresatte med minoritetsbakgrunn?
 • Førstelinjetjenesten - Ansikt utad og guide videre i systemet. Hvilke utfordringer kan dette bety for deg som skolesekretær?

Formål

På denne konferansen vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som:

 • Hvordan møte med elever og foresatte med minoritetsbakgrunn?
 • Førstelinjetjenesten - Ansikt utad og guide videre i systemet. Hvilke utfordringer kan dette bety for deg som skolesekretær?

Målgruppe

Kontoransatte som jobber i skoleverket og tilstøtende områder der du må forholde deg til både interne og eksterne aktører.

Målgruppe

Kontoransatte som jobber i skoleverket og tilstøtende områder der du må forholde deg til både interne og eksterne aktører.

Innhold

28. november:
Forelesere: Elisabeth Harnes og Amina Amin

Hvordan møte elever og foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn?
Hvilke kulturelle briller har du på i møte med den andre?

Både etniske minoritetsforeldre og elever vil i en migrasjon- og integreringsfase streve med forståelse og tilegning av et nytt og fremmed språk, normer og verdisystem, samfunnsstruktur, skole, familieinstitusjon samt barne- og ungdomskultur. For at man skal lykkes i en utfordrende integreringsprosess er man avhengig av at «hjelpere» i systemet innehar kunnskap om en slik prosess slik at en kan bidra til å skape trygghet, være tilstede, vise forståelse, anerkjenne og veilede.

I løpet av fagdagen vil vi berøre temaer som: kulturforståelse, kultur- og religionsensitivitet, migrasjonsprosesser, traumer, krysskulturelle identitetsforhandlinger, æreskodekser, fordommer, rasisme og mikroaggresjon. gjennom dagen håper vi at du får styrket din kulturforståelse- og sensitivitet, økt din handlings- og holdningskompetanse, og føle deg tryggere i dine daglige møter med etniske minoritetsforeldre og elever.

 • Kultur- og religionsforståelse, kultursensitivitet
 • Traumeforståelse
 • Krysskulturelle identitetsforhandlinger
 • Æreskodekser og æresrelatert vold, fordommer, rasisme og mikroaggresjon

Amina Ali Amin: “It takes a village to raise a child”. Elever og foresatte med minoritetsbakgrunn i møtet med norske skole.

Det er ikke bare foreldre som former barn, men alt og alle som er rundt dem. Hvordan kan man kommunisere med elever og foreldre på hensiktsmessig måte - mine erfaringer koblet opp mot forskningsteori.

 

29. november:

Foreleser: Pål Kristian Storå

Førstelinjetjenesten - Ansikt utad og guide videre i systemet. Hvilke utfordringer kan dette bety for deg som skolesekretær?

 • Foresatte og deres kontakt med skolen gjennom 1. linjetjenesten
 • Det spennende, men utfordrende ansikt-til-ansikt-møte med sinte eller fortvilede mennesker
  • Forskjeller på elever, foresatte, ansatte og eksterne kontakter?
 • Noen utfordringer i forhold til mennesker med diagnoser som påvirker atferd og forståelse
 • Skamspiralen - empatiske møter som går feil
 • Hva kan være utfordringer i møte med rus- eller medikamentpåvirkede elever eller foresatte?
 • Krise og akutthåndtering
  • Bombe- og andre alvorlige trusler mot skolens elever og ansatte

Innhold

28. november:
Forelesere: Elisabeth Harnes og Amina Amin

Hvordan møte elever og foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn?
Hvilke kulturelle briller har du på i møte med den andre?

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 3 600,-
Pris:

3 600,-

Fagforbundet, SKA i de 3 vestlandsfylkene anbefaler kurset og sponser også i år sine medlemmer. De 20 første som melder seg på får kr 1.200,- i rabatt på kursprisen.

Fagforbundet, SKA i de 3 vestlandsfylkene anbefaler kurset og sponser også i år sine medlemmer. De 20 første som melder seg på får kr 1.200,- i rabatt på kursprisen.

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Elisabeth Harnes

Elisabeth er spesialkonsulent ved RVTS Vest. Hun har en master i religionsstudier og bachelor i interkulturell forståelse, og er også utdannet migrasjonspedagog, familieterapeut og er sertifisert ICDP veileder (International Child Development program- minoritetsmodellen). Hun har gitt ut boka Re-defining your Black Self- The Muslim Way. “Conversions from Christianity to Islam among  African-Americans”.

De siste 13 årene har hun hovedsakelig jobbet med nyankomne innvandrere via ulike fagfelt. Hun har erfaring som lærer for nyankomne minoritetselever fra Nygård skole, og har i flere år jobbet som minoritetsrådgiver i IMDi/HFK  (integrering- og mangfoldsdirektoratet) med fokus på     forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse herunder skole/hjem arbeid og lavterskel samtaletilbud for minoritetselever. I dag jobber hun ved RVTS Vest med fokus på tvungen migrasjon og flyktningehelse og er bl.a prosjektleder for arbeidet mot forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Foreleser:

Amina Ali Amin

Foreleser:

Pål Aaser Storå

Pål Kristian Storå, avdelingsleder ved Tiltak for unge - Agder.
Utdannet fengselsbetjent og sykepleier. Pål Storå har arbeidet som fengselsbetjent i mange år, og senere som sykepleier og leder innen rus- og psykiatrifeltet.
Fra 2005 ble han enhetsleder ved avd. for rusrelatert psykiatri og avhengighet, Familieenheten Hov, Sykehuset Innlandet HF. Han tok så over ledelsen i LAR – Innlandet under omstillingsprosessen med å legge LAR-tilbudet inn under DPS fremfor å ha dette i sentralsykehusfunksjonen. Pål Storå har vært avdelingsleder ved Fagskolen Innlandet og har hatt ansvar for utvikling av flere studieplaner innen rus/psykiatri og miljøarbeid, men også utdanninger blant annet rettet mot rehabilitering og eldre.
I dag jobber han som avdelingsleder innen privat barnevern.