Tilsettingsprosesser, oppfølging av pågående arbeidsforhold, og avslutning av arbeidsforhold, reiser ofte en rekke ulike arbeidsrettslige problemstillinger. Alle disse tre fasene av et ansettelsesforhold stiller store krav til prosesskunnskaper omkring hvordan ulike arbeidsrettslige problemstillinger skal håndteres. Feil ved en oppsigelsesprosess kan påføre en arbeidsgiver store ulemper, erstatningsansvar og omdømmetap.

At arbeidsgiver følger regelverket for ansettelsesforhold allerede fra stillingsutlysning, kan avverge mange vanskelige arbeidsrettslige situasjoner. Kunnskap gir også trygghet for når vanskelige beslutninger skal ta, så som når en arbeidstaker må sies opp eller avskjediges, slik at disse blir håndtert korrekt og uten at prosessen blir opphevet av en domstol; gjerne i kombinasjon med et omfattende erstatningsansvar.

Fagakademiet har skreddersydd et kurs for alle som sitter med leder- og personalansvar, for bygge trygghet i håndteringen av personalsaker; fra stillingen utlyses til et arbeidsforhold er avsluttet etter en oppsigelsesprosess.

Kurset går over tre dager, og tar tematisk for seg de tre hovedfasene et ansettelsesforhold består av. Kurset tar opp en rekke arbeidsrettslige problemstillinger som er særlig er relevante for Helsevesenet.

Emneoversikt og organisering
Dag 1: Inngåelse av arbeidsavtaler – Advokat Eskild Freibu
Dag 2: Mens arbeidsforholdet består – Advokat Kurt O. Bjørnnes
Dag 3: Avslutning av arbeidsforholdet – Advokat Eskild Freibu

Tilsettingsprosesser, oppfølging av pågående arbeidsforhold, og avslutning av arbeidsforhold, reiser ofte en rekke ulike arbeidsrettslige problemstillinger. Alle disse tre fasene av et ansettelsesforhold stiller store krav til prosesskunnskaper omkring hvordan ulike arbeidsrettslige problemstillinger skal håndteres. Feil ved en oppsigelsesprosess kan påføre en arbeidsgiver store ulemper, erstatningsansvar og omdømmetap.

At arbeidsgiver følger regelverket for ansettelsesforhold allerede fra stillingsutlysning, kan avverge mange vanskelige arbeidsrettslige situasjoner. Kunnskap gir også trygghet for når vanskelige beslutninger skal ta, så som når en arbeidstaker må sies opp eller avskjediges, slik at disse blir håndtert korrekt og uten at prosessen blir opphevet av en domstol; gjerne i kombinasjon med et omfattende erstatningsansvar.

Fagakademiet har skreddersydd et kurs for alle som sitter med leder- og personalansvar, for bygge trygghet i håndteringen av personalsaker; fra stillingen utlyses til et arbeidsforhold er avsluttet etter en oppsigelsesprosess.

Kurset går over tre dager, og tar tematisk for seg de tre hovedfasene et ansettelsesforhold består av. Kurset tar opp en rekke arbeidsrettslige problemstillinger som er særlig er relevante for Helsevesenet.

Emneoversikt og organisering
Dag 1: Inngåelse av arbeidsavtaler – Advokat Eskild Freibu
Dag 2: Mens arbeidsforholdet består – Advokat Kurt O. Bjørnnes
Dag 3: Avslutning av arbeidsforholdet – Advokat Eskild Freibu

Formål

Hensikten med kurset er å gi grunnleggende forståelse for hvilke lovkrav som gjelder for tilsettingsprosesser, oppfølging under ansettelsesforholdet og hvordan et arbeidsforhold kan avsluttes av arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljølovens prosedyreregler.

Formål

Hensikten med kurset er å gi grunnleggende forståelse for hvilke lovkrav som gjelder for tilsettingsprosesser, oppfølging under ansettelsesforholdet og hvordan et arbeidsforhold kan avsluttes av arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljølovens prosedyreregler.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som skal arbeider med personalsaker, eller som sporadisk har personalansvar.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som skal arbeider med personalsaker, eller som sporadisk har personalansvar.

Innhold

Dag 1: Inngåelse av arbeidsforhold

 1. Stillingsutlysning
 2. Arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepe
 3. Partene i arbeidsavtalen
 4. Arbeidsmiljølovens innholdskrav til arbeidsavtaler
 5. Taushetserklæringer
 6. Særlig om inngåelse av avtaler om prøvetid
 7. Arbeidskontrakter om midlertidig tilsetting
 8. Særlige arbeidsrettslige problemstillinger ved avtaleinngåelser i Helsevesenet
 9. Helsepersonelloven
 10. Pasientrettighetsloven 
 11. Likestillingsloven
 12. Arkivering av arbeidsavtaler – forholdet til Personopplysningsloven


Dag 2: Mens arbeidsforholdet består

 1. Innledning om partenes forpliktelse etter arbeidsavtalen
 2. Presentasjon av arbeidsgivers styringsrett
  1. Styringsretten som restkompetanse
  2. Styringsrett ved endring av arbeidsoppgaver og/eller arbeidssted
  3. Styringsrett ved endring av arbeidstid
 3. Arbeidstakers arbeids- og lojalitetsplikt
 4. Arbeidstakers frihet til å ytre seg offentlig om interne forhold
 5. Sykefravær og sykefraværsoppfølging
  1. Sørlig om tilrettelegging etter aml. § 4-6
 6. Saker om trakassering

Dag 3: Avslutning av arbeidsforholdet

 1. Hvordan bygge opp en oppsigelsessak
 2. Oppsigelse og aktuelle oppsigelsesgrunnlag
 3. Om brudd på arbeidsplikt, lojalitetsplikt og lydighetsplikt som oppsigelsesgrunnlag
 4. Arbeidstakers forhold
 5. Betydning av
 6. Arbeidsgiver og virksomhetens forhold som oppsigelsesgrunnlag
 7. Betydningen av autorisasjon som helsepersonell
 8. Statens Helsepersonellnemnd
 9. Prosedyregjennomgang oppsigelse/avskjed
 10. Drøftingsmøte
 11. Formalitetskrav oppsigelse
 12. Formalitetskrav avskjed
 13. Forhandlingsmøte
 14. Rettslige prosesser om opphør av arbeidsforhold
 15. Mobbepåstander som tilsvar fra arbeidstaker på varsel om oppsigelse
 16. Oppsigelsesvernet under sykdom, svangerskap

Innhold

Dag 1: Inngåelse av arbeidsforhold

 • Stillingsutlysning
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris ,-
Pris:

,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.00

Foreleser:

Eskild Freibu

Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.