Temadag; Utkast til ny forvaltningslov (NOU 2019:5)

Temadag; Utkast til ny forvaltningslov (NOU 2019:5)

- med fokus på de viktigste nyhetene og endringene som er foreslått av utvalget

 

Forvaltningsloven av 1967 står for fall!
NOU 2019:5 ble lagt fram i vår, og ble av Justisdepartementet sendt på høring 3. juni i år, med høringsfrist 2. desember 2019.

Utkastet til ny forvaltningslov har også betydning i forhold til ny kommunelov, der deler trer i kraft i løpet av høsten, og resten 1. januar 2020.

- med fokus på de viktigste nyhetene og endringene som er foreslått av utvalget

 

Forvaltningsloven av 1967 står for fall!
NOU 2019:5 ble lagt fram i vår, og ble av Justisdepartementet sendt på høring 3. juni i år, med høringsfrist 2. desember 2019.

Utkastet til ny forvaltningslov har også betydning i forhold til ny kommunelov, der deler trer i kraft i løpet av høsten, og resten 1. januar 2020.

Målgruppe

Saksbehandlere, ledere, folkevalgte og andre ansatte i kommunene og andre virksomheter som har behov for å få en gjennomgang av utvalgets utkast til ny forvaltningslov, og et grunnlag for å skrive eventuelle høringsuttalelser

Målgruppe

Saksbehandlere, ledere, folkevalgte og andre ansatte i kommunene og andre virksomheter som har behov for å få en gjennomgang av utvalgets utkast til ny forvaltningslov, og et grunnlag for å skrive eventuelle høringsuttalelser

Innhold

Temadagen vil være en gjennomgang av utkastet, med fokus på endringene og betydningen av disse.  Det vil også være et skråblikk mot ny kommunelov, men utkastet til ny forvaltningslov er hovedfokuset.

Hvor mye av utkastet som finner veien til den endelige proposisjonen, og når den blir lagt fram, er ikke mulig å si noe om nå, eller for den saks skyld vedtakelsestidspunkt og ikrafttredelsestidspunkt for ny forvaltningslov.  Det er likevel fornuftig å starte forberedelsen til å få ny forvaltningslov allerede nå.

Utkastet viderefører i stor grad mye av dagens forvaltningslov, men det er noen områder det er verdt å merke seg:

  • Kodifisering av ulovfestet rett, særlig knyttet til reglene om habilitet
  • § 11, forskriftshjemmel for helautomatisert saksbehandling, og automatiserte saksbehandlingssystemer – nytt i utkastet
  • Mer digital kommunikasjon mellom forvaltningen og parter / innbyggere, men kommunene kan ikke pålegge parter og innbyggere å bruke digital kommunikasjon
  • Delegering av offentlig myndighet – forslag om egne rammebestemmelser om delegering, og også bruk av sakkyndige
  • Endring av reglene om krav til begrunnelse og begrunnelsens innhold
  • Viktige endringer som gjelder klage og hva som kan påklages i utkastet - § 53.
  • Partenes rett til dokumentinnsyn foreslås flyttet til offentleglova, som foreslås å få nytt navn; Innsynslova
  • Det foreslås at forvaltningen straks skal gi melding om at en henvendelse er mottatt

Dette er bare noen av de områdene der utkastet til ny forvaltningslov er foreslått endret.

 

Benytt sjansen til å sette deg inn i den nye loven nå, slik at du har mulighet til å komme med innspill innen høringsfristens utløp.

 

Innhold

Temadagen vil være en gjennomgang av utkastet, med fokus på endringene og betydningen av disse.  Det vil også være et skråblikk mot ny kommunelov, men utkastet til ny forvaltningslov er hovedfokuset.

Hvor mye av utkastet som finner veien til den endelige proposisjonen, og når den blir lagt fram, er ikke mulig å si noe om nå, eller for den saks skyld vedtakelsestidspunkt og ikrafttredelsestidspunkt for ny forvaltningslov.  Det er likevel fornuftig å starte forberedelsen til å få ny forvaltningslov allerede nå.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Gjennomføring:

Temadagen gjennomføres som plenumsforelesning med god tid til spørsmål, refleksjon og diskusjon.

Gjennomføring:

Temadagen gjennomføres som plenumsforelesning med god tid til spørsmål, refleksjon og diskusjon.

Pris 2 150,-
Pris:

2 150,-