Samtykkekompetanse og brukermedvirkning - juridiske rammer og praktisering av lovverket

Samtykkekompetanse og brukermedvirkning - juridiske rammer og praktisering av lovverket

- et kurs om noen av de mest sentrale pasient- og brukerrettigheter, samt gjennomgang av regelverket om fremtidsfullmakt  

- et kurs om noen av de mest sentrale pasient- og brukerrettigheter, samt gjennomgang av regelverket om fremtidsfullmakt  

Formål

Kurset skal gjøre deltakerne tryggere i arbeidshverdagen. Deltakerne skal bli fortrolig med den rettslige reguleringen av begreper som samtykke, samtykkekompetanse og brukermedvirkning. Også begreper som forsvarlighet og verdighet berøres. Kurset skal gi økt kunnskap om betydningen av pasienters rettigheter og hvordan disse ivaretas.

Formål

Kurset skal gjøre deltakerne tryggere i arbeidshverdagen. Deltakerne skal bli fortrolig med den rettslige reguleringen av begreper som samtykke, samtykkekompetanse og brukermedvirkning. Også begreper som forsvarlighet og verdighet berøres. Kurset skal gi økt kunnskap om betydningen av pasienters rettigheter og hvordan disse ivaretas.

Målgruppe

Kurset er lagt til rette for ansatte i den kommunale helse- og omsorgs-tjenesten; enhetsledere/virksomhetsledere, saksbehandlere, veiledere, fagansvarlige, saksansvarlige – og gjerne toppledere –, og øvrige ansatte som har interesse for temaet.

Målgruppe

Kurset er lagt til rette for ansatte i den kommunale helse- og omsorgs-tjenesten; enhetsledere/virksomhetsledere, saksbehandlere, veiledere, fagansvarlige, saksansvarlige – og gjerne toppledere –, og øvrige ansatte som har interesse for temaet.

Innhold

Et grunntrekk ved vårt rettssystem er at menneskets fysiske og psykiske integritet ikke skal krenkes. Pasient- og bruker har i utgangspunktet selvbestemmelsesrett over eget liv og egen helse og skal beskyttes mot overgrep, ydmykelse og uverdig behandling. Disse hensyn ivaretas ved at pasient- og bruker har lovfestede rettigheter, mens helsepersonell har tilsvarende plikter.

Kurset fokuserer på dette rettighets- og pliktbildet.

 

Gjennom kursdagen vil bl.a disse temaene bli behandlet:

  • Kort om juridisk metode for ikke-jurister
  • Begrepsavklaringer
  • Kort gjennomgang av de mest sentrale lovene som regulerer arbeidet i den den kommunale helse- og omsorgstjenesten
  • Grundig gjennomgang av helse- og omsorgstjenesteloven, med særlig vekt på kapitlene 3, 4 og 9
  • Grundig gjennomgang av pasient- og brukerrettighetsloven, med hovedvekt på kapitlene 2 – 4 og kapittel 4 A
  • Gjennomgang av helsepersonelloven; særlig kapittel 2
  • Gjennomgang av taushetspliktreglene og reglene om opplysnings- og avvergingsplikt
  • Gjennomgang av reglene i vergemålsloven om fremtidsfullmakt

Det vil bli god anledning til spørsmål og diskusjoner og til å utveksle erfaringer fra deltakernes arbeidshverdag.   

 

Innhold

Et grunntrekk ved vårt rettssystem er at menneskets fysiske og psykiske integritet ikke skal krenkes. Pasient- og bruker har i utgangspunktet selvbestemmelsesrett over eget liv og egen helse og skal beskyttes mot overgrep, ydmykelse og uverdig behandling. Disse hensyn ivaretas ved at pasient- og bruker har lovfestede rettigheter, mens helsepersonell har tilsvarende plikter.

Kurset fokuserer på dette rettighets- og pliktbildet.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.