Samtykkekompetanse og brukermedvirkning - juridiske rammer og praktisering av lovverket

Samtykkekompetanse og brukermedvirkning - juridiske rammer og praktisering av lovverket

Konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten, og bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter

Konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten, og bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter

Formål

Kurset skal gi innsikt i og forståelse for det juridiske rammeverket for helsevesenet og den praktiske anvendelsen av dette lovverket i en forsvarlig forvaltning og i et rettighetsbasert samspill med pasienten.

Kurset skal gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag  ved å få en større forståelse for de juridiske rammene og prinsippene for utøvelsen av den juridiske tilnærmingsmåten.

Kurset skal videre gi kunnskap om betydningen av pasienters rettigheter og hvordan ivareta disse og bruker- og pårørendemedvirkningen .

Formål

Kurset skal gi innsikt i og forståelse for det juridiske rammeverket for helsevesenet og den praktiske anvendelsen av dette lovverket i en forsvarlig forvaltning og i et rettighetsbasert samspill med pasienten.

Kurset skal gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag  ved å få en større forståelse for de juridiske rammene og prinsippene for utøvelsen av den juridiske tilnærmingsmåten.

Kurset skal videre gi kunnskap om betydningen av pasienters rettigheter og hvordan ivareta disse og bruker- og pårørendemedvirkningen .

Målgruppe

Kurset er lagt til rette for helsevesenets  enhetsledere, virksomhetsledere, saksbehandlere, veiledere, fagansvarlige, saksansvarlige – og gjerne toppledere – , og øvrige ansatte som har interesse for temaet.

Målgruppe

Kurset er lagt til rette for helsevesenets  enhetsledere, virksomhetsledere, saksbehandlere, veiledere, fagansvarlige, saksansvarlige – og gjerne toppledere – , og øvrige ansatte som har interesse for temaet.

Innhold

Pasienters medvirikning og samtykke er et sentralt tema. Det opptar mange, og er aktuelt og grunnleggende  på alle institusjoner og i hjemmebasert omsorg. Temaet er omfattende og fordrer innsikt og forståelse og etterleving av alle med ansvar og oppgaver innen helse, omsorg og pleie.

Kurset vil omfatte generell oversikt og innsikt i de sentrale lovene innen helse- og omsorgstjenesten, med hovedvekt på Helse- og omsorgstjenesteloven og på Pasient- og brukerrettighetsloven.

Kurset vil vektlegge forståelse for konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten, og bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter. 

Gjennom kursdagen vil bl.a disse temaene bli behandlet:

 • Lovoversikt for helse og omsorgstjenestene
 • Grunnleggende innsikt i bruk av rettskilder, formål og forarbeid
 • Forvaltning av tjenesteutøvelse med basis i lovverket
 • Kort om Helsepersonelloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven, med vekt på kap. 9
 • Pasient- og brukerrettighetsloven med vekt på kap. 4
 • Ivaretakelse av pasientens og brukernes rettigheter; Rettsregler, rettigheter og plikter
 • Kort om profesjonsetikk og lovverk; Taushetsplikt, opplysningsrett, opplysningsplikt og meldeplikt
 • Kort om forsvarlighetskravet og verdighetskravet
 • Dokumentasjon og journal
 • Brukerrettigheter og klagehåndtering

Det vil bli god anledning til diskusjon og kommentarer knyttet til deltakernes arbeidshverdag og eventuelle opplevelser og erfaringer på temaene.

Innhold

Pasienters medvirikning og samtykke er et sentralt tema. Det opptar mange, og er aktuelt og grunnleggende  på alle institusjoner og i hjemmebasert omsorg. Temaet er omfattende og fordrer innsikt og forståelse og etterleving av alle med ansvar og oppgaver innen helse, omsorg og pleie.

Kurset vil omfatte generell oversikt og innsikt i de sentrale lovene innen helse- og omsorgstjenesten, med hovedvekt på Helse- og omsorgstjenesteloven og på Pasient- og brukerrettighetsloven.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.