Innføring i kommunal selskapsrett

Innføring i kommunal selskapsrett

Kommunal sektor preges stadig oftere av at kommunestyrene finner det formålstjenlig å organisere deler av den kommunale virksomheten i kommunale aksjeselskaper, kommunale foretak eller interkommunale selskaper. I dette kurset får du en grundig gjennomgang av lovverk, forpliktelser, fordeler og ulemper, fallgruver og hvilket ansvar kommunen pådrar seg. 

Kommunal sektor preges stadig oftere av at kommunestyrene finner det formålstjenlig å organisere deler av den kommunale virksomheten i kommunale aksjeselskaper, kommunale foretak eller interkommunale selskaper. I dette kurset får du en grundig gjennomgang av lovverk, forpliktelser, fordeler og ulemper, fallgruver og hvilket ansvar kommunen pådrar seg. 

Formål

Hensikten med kurset er å gi grunnleggende forståelse for hvordan kommunale selskaper fungerer som eget juridisk ansvarssubjekt, herunder hvilke begrensninger og muligheter denne selskapsformen gir som en alternativ form for kommunal tjenesteorganisering.

Formål

Hensikten med kurset er å gi grunnleggende forståelse for hvordan kommunale selskaper fungerer som eget juridisk ansvarssubjekt, herunder hvilke begrensninger og muligheter denne selskapsformen gir som en alternativ form for kommunal tjenesteorganisering.

Målgruppe

 • Ansatte i kommunal forvaltning og/eller politikere som vurderer å opprette kommunale foretak
 • Ansatte i kommunal forvaltning som i sitt arbeide forholder seg til kommunale foretak
 • Ansatte i kommunale foretak

 

Målgruppe

 • Ansatte i kommunal forvaltning og/eller politikere som vurderer å opprette kommunale foretak
 • Ansatte i kommunal forvaltning som i sitt arbeide forholder seg til kommunale foretak
 • Ansatte i kommunale foretak

 

Bakgrunn for kurset

Kommunal sektor preges stadig oftere av at kommunestyrene finner det formålstjenlig å organisere deler av den kommunale virksomheten i kommunale aksjeselskaper, kommunale foretak eller interkommunale selskaper. Dette har store konsekvenser i forhold til kommunestyrets mulighet for direkte styring av de tjenestene som de kommunale foretakene.

Disse kommunale selskapene kjennetegnes videre av fraværet av muligheten til løpende demokratisk kontroll med disse.

De kommunale foretakene kan dessuten være unndratt Lov om offentlighet i forvaltningen, Forvaltningslovens regler mht. habilitet og taushetsplikt og krav til god forvaltningsskikk, Lov om offentlige anskaffelser og kommunal lønnspolicy.

For mange politikere kan dette komme som en ubehagelig overraskelse etter at viktige kommunale funksjoner er blitt overflyttet til et kommunalt eid foretak, når kommunestyret i ettertid innser at de har gitt fra seg muligheten til å ha løpende kontroll og instruksjonsmyndighet over virksomheten.

Dette kurset går igjennom reglene i Aksjeloven, Kommuneloven og Lov interkommunale selskapet mht. hvilken myndighet kommunestyret har over den løpende driften av sine egne selskaper, generalforsamlingens myndighet og styrearbeid i kommunale selskaper.

Videre gjennomgår kurset fordeler og ulemper ved organisering av kommunal virksomhet i AS, KF contra IKS, og når organisering av kommunal virksomhet i selskapsformen er særlig hensiktsmessig.

Videre gjennomgås kommunens ansvar for forsvarlig økonomisk drift av selskapet, pensjonsforpliktelser, fortrinnsrett i kommunen for de ansatte i aksjeselskapet, oppsigelsesvern, tariffrettigheter mv.

Innhold

Kurset vil ha gjennomgang av gjeldende Aksjeselskapslov, praktiske problemstillinger, spørsmål og diskusjoner rundt følgende tema:

 • Historisk utvikling av aksjeselskap, kommunale foretak og interkommunale selskaper som selskapsform
 • Formålet med AS, IKS og KF - avkastningskrav
 • AS, IKS og KF som juridisk verktøy for kommunal tjenesteproduksjon
 • Kapitalkrav i AS, IKS og KF
 • Kommunestyrets innskuddsplikt ved underskudd i selskapet
 • Generalforsamlingens myndighet
  • Kommunestyret som generalforsamling
 • Styrets ansvar og kontrollansvar
  • Forholdet mellom styret og kommunestyret i egenskap av generalforsamling
  • Forholdet mellom daglig leder, styret, generalforsamlingen og kommunestyret
 • Styrets erstatningsansvar iht. Aksjeloven § 17-1
 • Styrets straffeansvar ihf. Aksjeloven § 19-1
 • Hvilke lover gjelder og gjelder ikke for kommunale selskaper?
  • Forvaltningsloven?
  • Lov om offentlige anskaffelser?
  • Offentlighetsloven?
  • Arkivloven?
 • Kommunens ansvar ved underskudd eller konkurs i selskapet
 • Kommunens arbeidsgiveransvar for ansatte i AS, IKS og KF
  • Kommunale pensjonsordninger?
  • Tariffavtaler for kommunalt ansatte?
  • Pensjonsrettigheter?
 • Lønnsfastsettelse og ansettelsesprosesser for ansatte i kommunen contra selskap
 • Fortrinnsrett i kommunen ved oppsigelse i kommunens selskap?
 • Taushetsplikt i kommunen contra selskap, og gjensidig mellom disse
 • Utbytte av AS, IKS og KF?
 • Rettigheter for ansatte ved virksomhetsoverdragelse
 • Outsourcing av kommunale tjenester via eget selskap

Innhold

  Les mer på https://www.fagakademiet.no
  Pris 2 850,-
  Pris:

  2 850,-

  Agenda

  Dag 1:

  kl 09.00 - 15.30

  Foreleser:

  Eskild Freibu

  Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»