Helsepersonelloven. Pasient- og brukerrettighetsloven. Helse- og omsorgstjenesteloven

Helsepersonelloven. Pasient- og brukerrettighetsloven. Helse- og omsorgstjenesteloven

De tre grunnleggende lovene som ligger til grunn for de ansattes arbeid i helse- og omsorgstjenesten, gjennomgås på ett og samme kurs!

De tre grunnleggende lovene som ligger til grunn for de ansattes arbeid i helse- og omsorgstjenesten, gjennomgås på ett og samme kurs!

Formål

Kurset skal klargjøre og bevisstgjøre deltakeren på hvordan man arbeider innenfor de rammer helselovgivningen setter.

Formål

Kurset skal klargjøre og bevisstgjøre deltakeren på hvordan man arbeider innenfor de rammer helselovgivningen setter.

Målgruppe

Ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenesten

Målgruppe

Ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenesten

Innhold

Kurset gir bred kunnskap om hvordan disse tre sentrale lovene innvirker på arbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Kursdagen gir også teoretisk innsikt i og forståelse av rammeverket for de grunnleggende prinsippene for utøvelsen av den juridiske tilnærmingsmåten. Bevisstheten om betydningen av pasientens rettigheter og dermed ivaretakelse av brukermedvirkning vil være sentralt, dvs. bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter.

Innhold;
• Kort innføring i juridisk tenkning og metode; - hvordan forstå og bruke lovverket?
• Samspillet mellom de ulike lovene
• Forsvarlighetskravet
• Retten til helse- og omsorgstjenester
• Taushetspliktsreglene

Kursdagen gjennomføres med forelesninger, refleksjon, diskusjoner og erfaringsutveksling.

Innhold

Kurset gir bred kunnskap om hvordan disse tre sentrale lovene innvirker på arbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Kursdagen gir også teoretisk innsikt i og forståelse av rammeverket for de grunnleggende prinsippene for utøvelsen av den juridiske tilnærmingsmåten. Bevisstheten om betydningen av pasientens rettigheter og dermed ivaretakelse av brukermedvirkning vil være sentralt, dvs. bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter.

Innhold;
• Kort innføring i juridisk tenkning og metode; - hvordan forstå og bruke lovverket?
• Samspillet mellom de ulike lovene
• Forsvarlighetskravet
• Retten til helse- og omsorgstjenester
• Taushetspliktsreglene

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris ,-
Pris:

,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30