Forvaltningsrett og saksbehandling for helse- og omsorgstjenesten

Forvaltningsrett og saksbehandling for helse- og omsorgstjenesten

Todagers kurs for ansatte på kommunale vedtaks-/tildelingskontor

Todagers kurs for ansatte på kommunale vedtaks-/tildelingskontor

Formål

Du vil lære om og få god innsikt i saksbehandling og forholdet mellom de ulike lovene du må forholde deg til i ditt arbeid, slik at du er trygg når du skal fatte vedtak. 

Formål

Du vil lære om og få god innsikt i saksbehandling og forholdet mellom de ulike lovene du må forholde deg til i ditt arbeid, slik at du er trygg når du skal fatte vedtak. 

Målgruppe

Saksbehandlere i helse- og omsorgsektoren, vedtaks- og tildelingskontor

Målgruppe

Saksbehandlere i helse- og omsorgsektoren, vedtaks- og tildelingskontor

Innhold

Innføring i juridisk tenkning og metode

 • Hvordan lese og forstå innholdet og betydningen av de ord og uttrykk som står i de ulike lovene?
  • faglig forsvarlig?
  • rett til …?
  • nødvendige helse- og omsorgstjenester?
 • Lovtolkning og rettskildelære
 • Hva er skjønnsutøvelse?
  • forvaltningens frie skjønn
  • lovbundet skjønn

Saksbehandling og forholdet mellom forvaltningsloven og

 • Kommuneloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Offentleglova

Saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester

 • Forvaltningsrettens krav til saksforberedelse
  • Forhåndsvarsel
  • saken skal være forberedt og opplyst så godt som mulig
  • hvilken betydning har søknaden og dens innhold?
 • Selve vedtaket
  • krav til utforming og formulering
  • innhold, svarer vedtaket på søknaden?
  • hvem har vedtaksmyndighet?
  • krav til begrunnelse og begrunnelsens innhold
 • Klage og omgjøring av vedtak
  • hva kan påklages?
  • klagefrist
  • forskjellen på klagesaksforberedelse og klagebehandling
  • forvaltningsrettslig vei fra klage til nytt vedtak
  • endring av vedtak som ikke er påklaget

Øvrige temaer som blir behandlet

 • Habilitetsreglene
 • Taushetspliktsreglene
  • Taushetsplikt
  • Opplysningsrett
  • Opplysningsplikt
 • Utsatt iverksettelse av vedtaket
 • Ugyldighetsreglene

Det blir også satt av tid til å se på de viktigste endringene som er foreslått i utkastet til ny forvaltningslov, NOU 2019:5

Åpen post

 • Her kan deltakerne på forhånd sende inn problemstillinger og spørsmål som de ønsker at blir behandlet på kurset.

 

Vi kan love en uformell og humørfylt atmosfære på kurset, med en foreleser med enormt mye kunnskap og erfaring. Les hva han skriver på Fagbloggen:

Kunnskap gir trygghet - Kunnskap knyttet til lovverket i helse- og omsorgssektoren

 

Innhold

Innføring i juridisk tenkning og metode

 • Hvordan lese og forstå innholdet og betydningen av de ord og uttrykk som står i de ulike lovene?
Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 5 000,-
Pris:

5 000,-