Byggherreforskriften; Plikter og ansvar for byggherren (og entreprenøren)

Byggherreforskriften; Plikter og ansvar for byggherren (og entreprenøren)

Et kurs om tilrettelegging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassene. Hva inneholder byggherreforskriften av krav og direktiver – og hva innebærer brudd på forskriftens bestemmelser?

Et kurs om tilrettelegging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassene. Hva inneholder byggherreforskriften av krav og direktiver – og hva innebærer brudd på forskriftens bestemmelser?

Formål

Kurset gir oversikt over hva forskriften fordrer må etterleves og passes på. Kurset klargjør konsekvenser om forutsetningene i lovverket ikke følges opp og blir forsvarlig ivaretatt.

Kurset gir også innsikt i utfallet om brudd på forskriften skulle medføre ulykker, skade – og i verste fall, død.

Formål

Kurset gir oversikt over hva forskriften fordrer må etterleves og passes på. Kurset klargjør konsekvenser om forutsetningene i lovverket ikke følges opp og blir forsvarlig ivaretatt.

Kurset gir også innsikt i utfallet om brudd på forskriften skulle medføre ulykker, skade – og i verste fall, død.

Målgruppe

Byggherrer, prosjektledere, prosjektrådgivere og arbeidsgivere – og entreprenører, samt enkeltmannsforetak/virksomheter som sysselsetter arbeidstakere.

Målgruppe

Byggherrer, prosjektledere, prosjektrådgivere og arbeidsgivere – og entreprenører, samt enkeltmannsforetak/virksomheter som sysselsetter arbeidstakere.

Innhold

Kurset vil vie spesiell oppmerksomhet rundt forskriftens tematikk omkring ansvars- og arbeidsdeling mellom byggherre og entreprenør. Dette gjelder særskilt koordineringen mellom utbyggerrollen og utførerrollen.

Byggherreforskriften gjelder og berører enkelt sagt sikkerhet på alle bygge- og anleggsplasser – der HMS og Arbeidsmiljøloven er konkrete og sentrale element.
Forskriften omhandler alle byggeprosjekt uten noen nedre grense i prosjektstørrelse.

Arbeidstilsynet ivaretar ansvaret med at byggherreforskriften blir ivaretatt, oppfulgt og etterlevd. Dette arbeidet gjennomføres av tilsynet med proaktiv informasjon, og med kontroll under planlegging, arbeidsutførelse – og etterforskning ved uhell og ulykker.

 

Rammeprogram for kurset;

Kurset gjennomføres i en kombinasjon av teori med forelesning, eksempler og plenumsdiskusjoner, samt oppgaver og refleksjon over følgende hovedemner;

Arbeidsmiljølovens innhold
- Lovens formål
- Internkontrollsystem
- Samordning og tilrettelegging mellom utbygger og drifter
- Arbeidstakers medvirkningsplikt
- Arbeidsgivers styringsrett
- Arbeidsmiljøutvalget (AMU) sitt ansvar i byggesaker

Hvorfor har vi byggherreforskriften?
- Bakgrunn
- Definisjoner
- Hvem forskriften gjelder
- Straff og forholdet til Straffeloven

Helse, miljø og sikkerhet
- Bygg og anlegg – en risikobransje
- HMS-planer
- HMS og anbudsdokumenter
- HMS og prising (i anbudsdokumenter)
- Kvalitet og kvalitetsledelse (avviksregistrering og avvikskontroll)

Økonomiske betraktninger og konsekvenser

Eksemplifisering av prosjekt og synliggjøring av kompleksitet

Innhold

Kurset vil vie spesiell oppmerksomhet rundt forskriftens tematikk omkring ansvars- og arbeidsdeling mellom byggherre og entreprenør. Dette gjelder særskilt koordineringen mellom utbyggerrollen og utførerrollen.

Byggherreforskriften gjelder og berører enkelt sagt sikkerhet på alle bygge- og anleggsplasser – der HMS og Arbeidsmiljøloven er konkrete og sentrale element.
Forskriften omhandler alle byggeprosjekt uten noen nedre grense i prosjektstørrelse.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Anne Irene Enge

Anne Irene Enge er kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester i Malvik kommune.
Hun var tidligere kvalitetsleder i Nordbohus AS – hovedkontoret til en av landets største boligleverandører. Kontoret leverer tjenester, prosjektering og systemer til sine ca 50 medlemsbedrifter.
Enge har også vært daglig leder i håndverksselskapet Kvatro AS, som leverer totalentrepriser og boliger i Orkdalsregionen sørvest for Trondheim.
Enge var også tidligere leder for teknisk kontor i utbyggingskommunen Skaun like sør for Trondheim.
Anne Irene Enge har betydelig erfaring på større utbyggingsprosjekt med planlegging, anbud og gjennomføring som byggherre – og har også god kunnskap om prosjektering og leveranser av bygg.
Enge har også svært gode kunnskaper om temaet Lov om offentlig anskaffelser – gjennom praktisering, samt ved å forelese på dette lovverket.
Anne Irene Enge har flere års samarbeid med Fagakademiet.

Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30