Byggherreforskriften; Hva kreves av byggherre, prosjekterende og entreprenøren? – digitalt kurs

Byggherreforskriften; Hva kreves av byggherre, prosjekterende og entreprenøren? – digitalt kurs

Hvordan vil lovverket at vi skal planlegge og gjennomføre byggeprosjekter som er sikre, helsefremmende og gir et godt arbeidsmiljø?

Hva kreves av partene?

Hvordan vil lovverket at vi skal planlegge og gjennomføre byggeprosjekter som er sikre, helsefremmende og gir et godt arbeidsmiljø?

Hva kreves av partene?

Formål

Kursdeltakerne skal kunne identifisere sine roller og oppgaver, og hva som er de viktigste momentene i forskriften, som trer i kraft fra 1. januar 2021.

Formål

Kursdeltakerne skal kunne identifisere sine roller og oppgaver, og hva som er de viktigste momentene i forskriften, som trer i kraft fra 1. januar 2021.

Målgruppe

Byggherrer, prosjektledere, prosjektrådgivere og arbeidsgivere – og entreprenører, samt enkeltmannsforetak/virksomheter som sysselsetter arbeidstakere.

Målgruppe

Byggherrer, prosjektledere, prosjektrådgivere og arbeidsgivere – og entreprenører, samt enkeltmannsforetak/virksomheter som sysselsetter arbeidstakere.

Innhold

Kurset gir innføring i forskriften med de siste endringene fastsatt i september 2020, med ikrafttreden 1. januar 2021.


Kurset omfatter forskriftens tematikk på ansvars- og arbeidsdeling mellom aktørene i byggeprosjektet.
Forskriften skal være et verktøy for å oppnå målet om å verne arbeidstakerne mot farer på bygge- eller anleggsplasser. Dette ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Endringen som kom i september 2020 er sentral.

Tema for kurset;

• Arbeidsmiljølovens innhold
- Lovens formål
- Internkontrollsystem
- Samordning og tilrettelegging mellom utbygger og drifter

• Hvorfor har vi byggherreforskriften?
- Bakgrunn
- Definisjoner
- Hvem forskriften gjelder

• Helse, miljø og sikkerhet
- Bygg og anlegg – en risikobransje
- HMS-planer
- HMS og anbudsdokumenter
- HMS og prising (i anbudsdokumenter)
- Kvalitet og kvalitetsledelse

• Økonomiske betraktninger og konsekvenser


Gjennomføring

Kurset gjennomføres digitalt med toveis kommunikasjon mellom foreleser og deltakere.

Innhold

Kurset gir innføring i forskriften med de siste endringene fastsatt i september 2020, med ikrafttreden 1. januar 2021.


Kurset omfatter forskriftens tematikk på ansvars- og arbeidsdeling mellom aktørene i byggeprosjektet.
Forskriften skal være et verktøy for å oppnå målet om å verne arbeidstakerne mot farer på bygge- eller anleggsplasser. Dette ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.
Endringen som kom i september 2020 er sentral.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Anne Irene Enge

Anne Irene Enge er kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester i Malvik kommune.
Hun var tidligere kvalitetsleder i Nordbohus AS – hovedkontoret til en av landets største boligleverandører. Kontoret leverer tjenester, prosjektering og systemer til sine ca 50 medlemsbedrifter.
Enge har også vært daglig leder i håndverksselskapet Kvatro AS, som leverer totalentrepriser og boliger i Orkdalsregionen sørvest for Trondheim.
Enge var også tidligere leder for teknisk kontor i utbyggingskommunen Skaun like sør for Trondheim.
Anne Irene Enge har betydelig erfaring på større utbyggingsprosjekt med planlegging, anbud og gjennomføring som byggherre – og har også god kunnskap om prosjektering og leveranser av bygg.
Enge har også svært gode kunnskaper om temaet Lov om offentlig anskaffelser – gjennom praktisering, samt ved å forelese på dette lovverket.
Anne Irene Enge har flere års samarbeid med Fagakademiet.

Pris 1 500,-
Pris:

1 500,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30