Arbeidsrett

Arbeidsrett

- arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett

 

Dialog mellom berørte parter er nødvendig for at personalforvaltningen skal kunne fungere best mulig. Kunnskap om gjeldende lover og avtaleverk er helt essensielt for trygghet både i fredstid og når uenigheter framkommer. Beslutninger skal være tuftet på et korrekt underlag - og forstås og respekteres av alle involverte.

- arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett

 

Dialog mellom berørte parter er nødvendig for at personalforvaltningen skal kunne fungere best mulig. Kunnskap om gjeldende lover og avtaleverk er helt essensielt for trygghet både i fredstid og når uenigheter framkommer. Beslutninger skal være tuftet på et korrekt underlag - og forstås og respekteres av alle involverte.

Formål

Kurset vil gi en grunnleggende innføring i de viktigste rettsreglene som gjelder i den individuelle arbeidsretten:

 • de som kommer til anvendelse fra tidspunktet et konkret arbeidsforhold blir etablert 
 • de som gjelder mens arbeidsforholdet består
 • de som er aktuelle når et arbeidsforhold bringes til opphør

 

Særreglene som gjelder for statsansatte vil ikke bli behandlet.

Formål

Kurset vil gi en grunnleggende innføring i de viktigste rettsreglene som gjelder i den individuelle arbeidsretten:

 • de som kommer til anvendelse fra tidspunktet et konkret arbeidsforhold blir etablert 
 • de som gjelder mens arbeidsforholdet består
 • de som er aktuelle når et arbeidsforhold bringes til opphør

 

Særreglene som gjelder for statsansatte vil ikke bli behandlet.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for virksomhetsledere og teamledere, og personer som jobber med personalsaker både på de enkelte enheter og sentralt i organisasjonen.

Dette vil kunne omfatte ledere innen HR, organisasjons- og personalsjefer, forhandlingsledere, ansatte og alle som er engasjert i problemstillinger knyttet til arbeidslivsspørsmål.

Kurset er også svært nyttig og anvendelig for tillitsvalgte, verneombud og HVO.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for virksomhetsledere og teamledere, og personer som jobber med personalsaker både på de enkelte enheter og sentralt i organisasjonen.

Dette vil kunne omfatte ledere innen HR, organisasjons- og personalsjefer, forhandlingsledere, ansatte og alle som er engasjert i problemstillinger knyttet til arbeidslivsspørsmål.

Kurset er også svært nyttig og anvendelig for tillitsvalgte, verneombud og HVO.

Innhold

Kurset skal gi praktisk innføring i hovedreglene i ansettelsesprosesser, arbeidsavtaler, partenes gjensidige retter og plikter samt arbeidsgivers styringsrett.

Vi legger også vekt på dialogbasert forhandling og relasjonell tilnærming i skjæringspunktet juss og hensiktsmessig kommunikasjon.

Begrepsomtale og begrepsdefinisjoner og forståelsen av disse kan ofte oppleves som ikke tilstrekkelig klar, logisk og stringent – med ditto praktisering av lovverket . Innsikt i lovverket og tydelighet i forvaltningen, er svært viktig for å forstå - og å bli forstått.

 

 • Innledning

- Juridiske sider ved behandling av personalsaker generelt

- Strategi og strategitenkning - delaktighet, roller og ansvar

- Arbeidsavtalens betydning

 

 • Ansettelsesprosessen

- Forberedelsesfasen med jobbeskrivelse og stillingsanalyse

- Stillingsutlysningen med offentlig/intern utlysning, innhold og bindingseffekt

- Søknader og intervjuprosessen

- Valg, hvem velges og på hvilke kriterier

- Kvalifikasjonsprinsippet, fortrinnsrett pga overtallighet og hensynet til deltidsansatte

- Diskriminering og positiv særbehandling

 • Arbeidskontrakten, et verktøy for styring

- Lover og regler som påvirker utformingen av avtalen

- Standardavtale eller detaljert og spesifikk kontrakt

- Bindende arbeidskontrakter, midlertidige ansettelsesforhold og reglene om prøvetid

- Hvordan unngå fallgruvene

 • Personalansvar og arbeidsgivers styringsrett

- Endringer i arbeidsforholdet - omplassering til annet arbeidssted, endringsoppsigelse

- Styringsretten og medbestemmelse

- Lojalitets- og lydighetsplikt, ytringsfrihet og varsling

- Bruk av styringsretten i vanskelige personalsaker

- Typiske utfordringer - lav arbeidsprestasjon, saker om trakassering/"mobbing", fravær/skoft, rus/rusproblematikk, varslingssaker, ytringer i det offentlige rom, ferieavvikling

- Arbeidsgivers adgang til å kontrollere den ansatte

- Ansattes bruk av epost, internett og private telefonsamtaler

 • Opphør av arbeidsforhold - sanksjoner

- Oppsigelser og oppsigelsesvern

- Omorganisering, driftinnskrenkninger og andre rasjonaliseringstiltak

- Avskjed og suspensjon

- Tvister i arbeidsforhold

- Arbeidsmiljøloven og forvaltningslovens saksbehandlingsregler - formkrav, kontradiksjon og forutberegnelighet, dokumentasjon og bevis, "møtedokumentasjon"

Innhold

Kurset skal gi praktisk innføring i hovedreglene i ansettelsesprosesser, arbeidsavtaler, partenes gjensidige retter og plikter samt arbeidsgivers styringsrett.

Vi legger også vekt på dialogbasert forhandling og relasjonell tilnærming i skjæringspunktet juss og hensiktsmessig kommunikasjon.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Pris 2 750,-
Pris:

2 750,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30