Ansattes private bruk av sosiale media – hvilke begrensninger setter lovverket og lojalitetsplikt til arbeidsgiver?

Ansattes private bruk av sosiale media – hvilke begrensninger setter lovverket og lojalitetsplikt til arbeidsgiver?

Som offentlig ansatt kan man i sosiale media fort komme til å gjøre noe som utgjør et lovbrudd eller en illojal handling. Det kan dreie seg om diskusjoner om egen arbeidsgiver eller offentlig tjenestetilbud, lovpålagt taushetsplikt, politiske eller religiøse ytringer, kollegaomtale eller sympati med grupperinger som egen arbeidsgiver ikke vil identifiseres med. 

Dette kurset gjør deg sikrere på hvordan du skal håndtere dette. 

Som offentlig ansatt kan man i sosiale media fort komme til å gjøre noe som utgjør et lovbrudd eller en illojal handling. Det kan dreie seg om diskusjoner om egen arbeidsgiver eller offentlig tjenestetilbud, lovpålagt taushetsplikt, politiske eller religiøse ytringer, kollegaomtale eller sympati med grupperinger som egen arbeidsgiver ikke vil identifiseres med. 

Dette kurset gjør deg sikrere på hvordan du skal håndtere dette. 

Bakgrunn for kurset

Sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, ulike blogger og YouTube er nyttige kommunikasjonskanaler både for privatpersoner og offentlig sektor. Via disse plattformene kan man raskt og effektivt nå ut til et stort publikum. Det offentlige som tjenesteyter og myndighetsutøver kan ha stor nytte av sosiale media.

Som privatpersoner deler de aller fleste store mengder informasjon med andre via disse kanalene. Bruk av sosiale media er vernet av Grunnloven § 100 om «ytringsfrihet».

Som offentlig ansatt kan man i sosiale media likevel fort komme til å gjøre noe som utgjør et lovbrudd eller en illojal handling. Det kan dreie seg om diskusjoner om egen arbeidsgiver eller offentlig tjenestetilbud, lovpålagt taushetsplikt, politiske eller religiøse ytringer, kollegaomtale eller sympati med grupperinger som egen arbeidsgiver ikke vil identifiseres med.

Disse problemstillingene er det voksende oppmerksomhet omkring. Dette fordi bruken av sosiale media øker, og fordi bevisstheten om at opplysninger eller ytringer som man fremsetter i sosiale media som privatperson, også kan ha arbeidsrettslige konsekvenser; – i ytterste konsekvens at du må slutte i jobben.

På dette kurset går vi igjennom hvilke begrensninger lovverket og lojalitetsplikten til egen arbeidsgiver setter for de ansattes private bruk av sosiale media. Vi ser også på hvilke juridiske dilemmaer du kan havne i som bruker av sosiale media, eksempelvis overtramp, og hvordan ytringsfrihet og lojalitetsplikt til arbeidsgiver kan stå opp mot hverandre.

Hva er privat og hva er offentlig interessesfære? Hvilke krav kan arbeidsgiver stille til de ansattes private bruk av sosiale media?

Du lærer om typiske juridiske fallgruver du bør vite om og kjenne konsekvensene av. Du får eksempler på interne etiske regelverk som kan utformes for de ansattes bruk av sosiale media, også utenom arbeidstiden.

Formål

Å gi grunnleggende forståelse for gjeldende lovregler og lojalitetsplikt til arbeidsgiver som gjelder for de ansattes private bruk av sosiale media.
Du som leder eller arbeidsgiver får vite hvordan man følger opp mulige overtramp i sosiale media fra egne ansatte.

Formål

Målgruppe

Ledere, tillitsvalgte og ansatte i offentlig sektor

Målgruppe

Ledere, tillitsvalgte og ansatte i offentlig sektor

Innhold

 • Sosiale medias grunnlovsvern – Grl. § 100 om «Ytringsfrihet»

 • Hva innebærer kravet til lojalitetsplikt til arbeidsgiver i forhold til ansattes bruk av sosiale media på sin fritid?

 • Kan man fritt fremsette politiske ytringer som går på tvers av verdier som arbeidsgiver ønsker å identifisere seg med?

 • Avvik på jobb som ikke meldes via interne kanaler men blir drøftet av de ansatte på sosiale media – forholdet til lojaletsplikten?

 • Ytringer om religiøse eller etniske spørsmål som strider mot arbeidsgivers grunnsyn?

 • Sjikanøse ytringer mot kollegaer i sosiale media – versus dine plikter som lojal ansatt om å ta dette opp tjenestevei?

 • Arbeidsgivers adgang til å lage interne etiske retningslinjer for de ansattes bruk av sosiale media, også på fritiden?

 • Forholdet mellom ansattes bruk av sosiale media og lovpålagt taushetsplikt?

 • Kan ansatte seg imellom drøfte en verserende sak på jobb via sosiale media?

 • Mottak og utveksling av saksopplysninger med bruker via sosiale media?

 • Forholdet mellom varslingsreglene i AML og sosiale media – i konfliktsituasjon med arbeidsgiver. Hva har man lov til å ytre seg om mht verserende konflikt med arbeidsgiver? Anses melding sendt via sosiale media som «varsling» i lovens forstand som forutsetter at arbeidsgiver igangsetter varslingsprosess?

 • Forholdet mellom ansattes private ytringer i sosiale media og den nye Likestillings- og diskrimineringsloven?

 • Seksualiserte ytringer i sosiale media – versus arbeidsgivers ønske om at slikt ikke skal forekomme?

 • Utlegging av seksualiserte bilder av seg selv i sosiale media – kan arbeidsgiver reagere på dette – gi pålegg?

 • Henvendelser fra brukere til ansattes private brukerkontoer i sosiale media om verserende sak? Hvilke regler gjelder her og hvordan skal den ansatte håndtere dette?

 • Arbeidsgiver som på sosiale media ser sykemeldt ansatt er på ferie/fjelltur; hva har arbeidsgiver rett og plikt til å foreta seg her?

 • Forholdet mellom nedtegningsplikten for saksbehandler i Forvaltningsloven § 11d og opplysninger fra bruker som mottas via sosiale media?

 • Arbeidsrettslige konsekvenser av ansattes brudd på interne etiske retningslinjer/lovregler/lojalitetsplikt for bruk av sosiale media?

Innhold

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 1,-
Pris:

1,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Eskild Freibu

Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»