Fagområde: Juss og saksbehandling

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

Alle som yter tjenester innenfor det offentlige har taushetsplikt. Her vil en belyse etikk, yrkesetikk og taushetsplikt sett fra praktikeren sitt ståsted

 

Easymeeting 4310, 24.11.2021 - 4 timer

Offentleglova - en praktisk gjennomgang

Innsyn i forvaltningens dokumenter er en sentral demokratisk rettighet. Kurset gir en praktisk innføring i offentleglovas hovedregler. 
Teams, 20.10.2021 - 4 timer

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven

- en kort innføring i forvaltningsloven og regler for saksbehandling. 
Teams, 19.10.2021 - 4 timer

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk – digitalt kurs

Kurset gir deg en praktisk opplæring i hvordan du kan skrive bedre på jobben.
TEAMS, 22.09.2021 - 2 dager
TEAMS, 11.11.2021 - 2 x 3 timer - over 2 dager

Her er en oversikt over kurs, studier og konferanser som vi tidligere har gjennomført og fått gode tilbakemeldinger på.

Kanskje finner du noe her som kan være aktuelt for din virksomhet? Ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud fra Fagakademiet.

Kanskje finner du noe her som kan være aktuelt for din virksomhet? Ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud fra Fagakademiet.

Ansattes private bruk av sosiale media – hvilke begrensninger setter lovverket og lojalitetsplikt til arbeidsgiver?

Få grunnleggende forståelse for hvilke lovregler og lojalitetsplikt til arbeidsgiver som gjelder for offentlig ansattes private bruk av sosiale media. Som offentlig ansatt kan man i sosiale media fort komme til å gjøre noe som utgjør et lovbrudd eller en illojal handling. Det kan dreie seg om diskusjoner om egen arbeidsgiver eller offentlig tjenestetilbud, lovpålagt taushetsplikt, politiske eller religiøse ytringer, kollegaomtale eller sympati med grupperinger som egen arbeidsgiver ikke vil identifiseres med. 

Arbeidsgivers styringsrett

Gjennom dette kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis vil du bli kjent med hvor grensene for styringsretten går. 
Aktuelt for ledere på alle nivå, tillitsvalgte, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, arbeidstakere generelt og andre med interesse for fagfeltet.

Arbeidsrett

- arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett

Dialog mellom berørte parter er nødvendig for at personalforvaltningen skal kunne fungere best mulig. Beslutninger skal være tuftet på et korrekt underlag - og forstås og respekteres av alle involverte.

 

Arbeidsrett

Tredagers kurs i praktisk arbeidsrett; Arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett

Behandling av innsynskrav som følge av coronasituasjonen - digitalt kurs

Totimers digitalt kurs for ansatte i offentlige virksomheter som håndterer innsynskrav 

Byggherreforskriften; Hva kreves av byggherre, prosjekterende og entreprenøren? – digitalt kurs

Byggherreforskriften; Plikter og ansvar for byggherren (og entreprenøren)

Et kurs om tilrettelegging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassene. Hva inneholder byggherreforskriften av krav og direktiver – og hva innebærer brudd på forskriftens bestemmelser?

Digitaliseringens betydning for arkivtjenestene

Hvordan står det til med digitaliseringen? Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere? Hvilken rolle får arkivet?
På dette kurset får du økt kunnskap om arkivloven, dokumentbehandling, digitalisering, aktuelt lovverk, personvern og ansvarsforhold. I tillegg vil det settes fokus på eget yrke og identitet.

Dispensasjonsbestemmelsene i Plan- og bygningsloven kapittel 19

 – Rettslig og praktisk tilnærming 

Eldrerådet i arbeid

Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om eldrerådets viktige rolle for å sikre de eldres medvirkning i lokalmiljøet.

Ferieloven i teori og praksis

Kurset gir en introduksjon til ferieloven og innføring i ferielovens innhold og bestemmelser. Vi drøfter aktuelle problemstillinger og spørsmål man møter i praksisfeltet.

Forvaltningsregler for merkantilt personell i barneverntjenesten

Som merkantilt ansatt i førstelinjetjenesten er det viktig å føle seg føle seg trygg i forhold til lover og regelverk i arbeidssituasjonen. Kurset egner seg også for saksbehandlere og ledere innen barneverntjenesten.

Forvaltningsrett og saksbehandling - 1 dag

- innføring i Forvaltningslovens og Offentleglova sine bestemmelser og konsekvensen av disse ved saksbehandling 

Forvaltningsrett og saksbehandling - 2 dager

Kurset gir deltakerne god innsikt i og forståelse for lovverkets - både forvaltningslovens og ulike særlovers -  betydning for en forsvarlig saksbehandling i offentlig sektor
 

Forvaltningsrett og saksbehandling - digitalt kurs

Bli oppdatert på forvaltningsloven og offentleglova! 2 x 3 timer 

Forvaltningsrett og saksbehandling for helse- og omsorgstjenesten

Todagers kurs for ansatte på kommunale vedtaks-/tildelingskontor

Helsepersonelloven. Pasient- og brukerrettighetsloven. Helse- og omsorgstjenesteloven

De tre grunnleggende lovene som ligger til grunn for de ansattes arbeid i helse- og omsorgstjenesten, gjennomgås på ett og samme kurset!

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Hva arbeidstakere må tåle? - Videokonferanse

Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere?

I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Hvor langt kan arbeidsgiver strekke styringsretten? Videokonferanse

I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Et arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker «underlegger seg» arbeidsgivers bestemmelser og styringsrett.

Hvordan sikre lovlige ansettelsesavtaler

Fast ansettelse – rett til utvidet stilling – garantilønn – innleie. Mange begreper – er du trygg på hva lovverket sier?

Innføring i kommunal selskapsrett

Kommunale selskaper - fravær av demokratisk kontroll? Gjennomgang av gjeldende lovverk, konsekvenser og ansvar

Merkantilt personell i barnevernet - todagers fagsamling

Jobber du merkantilt i barneverntjenesten? Delta på fagsamling og få en oppdatering på lovverk og  hvordan du best håndterer vanskelige situasjoner og konflikter

Ny kommunelov og habilitetsregler

Vi gjennomgår gjeldende habilitetsregler for deg som er offentlig ansatt og/eller innehar offentlige verv, samt habilitetsreglene i den nye kommuneloven

Ny kommunelov og utkast til ny forvaltningslov

I løpet av høsten 2019 trer den nye kommuneloven i kraft. Vi gjennomgår de viktigste lovendringene, lovens struktur og oppbygging.

Ny likestillings- og diskrimineringslov

Hvilke krav gjelder for arbeidsgivere med tanke på forebygging av diskriminering og manglende likestilling i virksomheten?

Ny lov om statsansatte

Få innsikt i og oversikt over de viktigste punktene i ny lov om statens ansatte (ansettelsesforhold i staten)

Opphør av arbeidsforhold - med vekt på nedbemanning

Lover og regler knyttet til bemanningsendinger og nedbemanning 

Pensjonsordningene i offentlig sektor

Her får du gjennomgått både gamle og nye regler av en nøytral pensjonsrådgiver

Regler for behandling av personopplysninger (GDPR)

Kurs for offentlig sektor om  personopplysningsloven og personvernforordningen fra EU (GDPR)

Rekruttering – hvordan lykkes med å finne rett person?

Få innsikt og trening i prosessen med å finne rett person til akkurat din organisasjon

Saksbehandling for leger og annet helsepersonell

Tema disse kursdagene er forvaltningsrett og innføring i forvaltningslovens og offentleglova sine bestemmelser - og konsekvensen av disse ved saksbehandling og forvaltning. Kurset vil også omfatte den nye personvernforordningen fra EU (GDPR), og emner innenfor helse- og omsorgstjenesteloven, samt pasient- og brukerrettighetsloven.

  

Samtykkekompetanse og brukermedvirkning - juridiske rammer og praktisering av lovverket

- et kurs om noen av de mest sentrale pasient- og brukerrettigheter, samt gjennomgang av regelverket om fremtidsfullmakt

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling

Skrivekurs – for deg som har norsk som andrespråk

Dette er kurset for deg som har norsk som andrespråk og skriver formelle tekster på jobben. På kurset lærer du hvordan du får fram budskapet ditt.

Taushetspliktens muligheter og begrensninger

Taushetsplikt er en helt sentral forutsetning for gode tjenester i offentlig forvaltning. Gjennom en hel dag vil du få grundig innføring i taushetspliktreglene som gjelder for offentlige ansatte.

Temadag; Utkast til ny forvaltningslov (NOU 2019:5)

- med fokus på de viktigste nyhetene og endringene som er foreslått av utvalget

Trakassering i arbeidslivet - lovverk og klargjøring

Når foreligger det trakassering eller annen utilbørlig adferd i lovens forstand? Hvilke rettigheter og plikter har arbeidsgiver og arbeidstaker i denne forbindelse?

Trygghet i personalsakene

Innføring i lover, regler og avtaleverk som berører personalforvaltning

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

Bli tryggere på de juridiske spørsmålene som oppstår når man skal håndtere en vanskelig personalsak. Kurset har et løsningsorientert fokus. 2 x 3 timer

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker