Psykisk helse hos barn og unge

Psykisk helse hos barn og unge

Psykisk helse starter i barnehagen – «Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sier Arne Holte i Folkehelseinstituttet.

Det skrives og snakkes mye om barn og unges psykiske helse for tiden. Mange barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.

Psykisk helse starter i barnehagen – «Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sier Arne Holte i Folkehelseinstituttet.

Det skrives og snakkes mye om barn og unges psykiske helse for tiden. Mange barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.

Formål

Styrke barnas nærpersoner til å ivareta barna på en utviklingsmessig trygg måte i en hektisk hverdag.

 

Formål

Styrke barnas nærpersoner til å ivareta barna på en utviklingsmessig trygg måte i en hektisk hverdag.

 

Målgruppe

Alle som arbeider med barn og unge, samt foresatte/omsorgspersoner

Målgruppe

Alle som arbeider med barn og unge, samt foresatte/omsorgspersoner

Innhold

Psykiske lidelser er samfunnets mest kostbare sykdommer. Det er verdt å merke seg at femti prosent av utgiftene skyldes angst og depresjon – lidelser som for svært mange starter i barne- og ungdomsalder. Det er en  økende etterspørsel etter mer kunnskap om psykisk helse fra spesialpedagogene i barnehager, men også fra andre som jobber med barn og ungdom.

De store samfunnsmessige problemene kan bare løses ved forebygging. Derfor er barnehagen og skolen – i tillegg til familien  de to viktigste arenaene for psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i Norge.

Barnets selvfølelse og selvtillit påvirker også hvem det er. Dette er i stor grad påvirket av de omgivelsene vi lever i. Hvordan det tilrettelegges i oppvekst- og opplæringssektor-, hvordan det samhandles, hvilke holdninger barnas nærpersoner uttrykker og viser, har en sentral innvirkning på barns identitet og psykiske helse.

Vi ønsker at kurset vil gi økt kompetanse på;

  • Hva er psykisk helse
  • Hva er tilknytning
  • Sentrale perspektiver ang. tilrettelegging for trygghet og livsglede
  • Trygghetssirkelen – bevegelse mellom tilknytning og utforskning
  • Hvordan forstå og hjelpe de utrygge barna
  • Felles forståelse av enkelte faktorer som har innvirkning på barns identitet
  • Selvfølelse og selvtillit – hva er hva?
  • Barns utvikling knyttet til identitet
  • Bevissthet om hvordan omgivelsene påvirker barns atferd og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling
  • Inspirasjon til å tenke i nye baner og betydningen av felles fokus

 

Innhold

Psykiske lidelser er samfunnets mest kostbare sykdommer. Det er verdt å merke seg at femti prosent av utgiftene skyldes angst og depresjon – lidelser som for svært mange starter i barne- og ungdomsalder. Det er en  økende etterspørsel etter mer kunnskap om psykisk helse fra spesialpedagogene i barnehager, men også fra andre som jobber med barn og ungdom.

De store samfunnsmessige problemene kan bare løses ved forebygging. Derfor er barnehagen og skolen – i tillegg til familien  de to viktigste arenaene for psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i Norge.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 550,-
Pris:

2 550,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.00

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har erfaring siden 1991 fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne, inkl. bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger, inkl systematisk foreldreveiledning.
Wårheim er utdannet barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Han har også videreutdanning i ART; Aggression Replacement Training.
Terje Wårheim foreleser om trening av sosial kompetanse (sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resonneringstrening, med alt fra 3 timers kurs til 6 dagers kurspakke med påfølgende veiledning.
Andre temaer er forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid, ulike opplæringsteknikker, og ellers ulike kurs knyttet til tilrettelegging for positiv samhandling, tilrettelegging for læring og forhold som bør vurderes før igangsettelse av grensesettende strategier.
Wårheim har også gjennomført oppdrag i samarbeid med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.