Psykisk helse hos barn og unge

Psykisk helse hos barn og unge

Psykisk helse starter i barnehagen – «Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sier Arne Holte i Folkehelseinstituttet.

Det skrives og snakkes mye om barn og unges psykiske helse for tiden. Mange barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.

Psykisk helse starter i barnehagen – «Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sier Arne Holte i Folkehelseinstituttet.

Det skrives og snakkes mye om barn og unges psykiske helse for tiden. Mange barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.

Formål

Styrke barnas nærpersoner til å ivareta barna på en utviklingsmessig trygg måte i en hektisk hverdag.

 

Formål

Styrke barnas nærpersoner til å ivareta barna på en utviklingsmessig trygg måte i en hektisk hverdag.

 

Målgruppe

Alle som arbeider med barn og unge, samt foresatte/omsorgspersoner

Målgruppe

Alle som arbeider med barn og unge, samt foresatte/omsorgspersoner

Innhold

Psykiske lidelser er samfunnets mest kostbare sykdommer. Det er verdt å merke seg at femti prosent av utgiftene skyldes angst og depresjon – lidelser som for svært mange starter i barne- og ungdomsalder. Det er en  økende etterspørsel etter mer kunnskap om psykisk helse fra spesialpedagogene i barnehager, men også fra andre som jobber med barn og ungdom.

De store samfunnsmessige problemene kan bare løses ved forebygging. Derfor er barnehagen og skolen – i tillegg til familien  de to viktigste arenaene for psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i Norge.

Barnets selvfølelse og selvtillit påvirker også hvem det er. Dette er i stor grad påvirket av de omgivelsene vi lever i. Hvordan det tilrettelegges i oppvekst- og opplæringssektor-, hvordan det samhandles, hvilke holdninger barnas nærpersoner uttrykker og viser, har en sentral innvirkning på barns identitet og psykiske helse.

Vi ønsker at kurset vil gi økt kompetanse på;

  • Hva er psykisk helse
  • Hva er tilknytning
  • Sentrale perspektiver ang. tilrettelegging for trygghet og livsglede
  • Trygghetssirkelen – bevegelse mellom tilknytning og utforskning
  • Hvordan forstå og hjelpe de utrygge barna
  • Felles forståelse av enkelte faktorer som har innvirkning på barns identitet
  • Selvfølelse og selvtillit – hva er hva?
  • Barns utvikling knyttet til identitet
  • Bevissthet om hvordan omgivelsene påvirker barns atferd og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling
  • Inspirasjon til å tenke i nye baner og betydningen av felles fokus

 

Innhold

Psykiske lidelser er samfunnets mest kostbare sykdommer. Det er verdt å merke seg at femti prosent av utgiftene skyldes angst og depresjon – lidelser som for svært mange starter i barne- og ungdomsalder. Det er en  økende etterspørsel etter mer kunnskap om psykisk helse fra spesialpedagogene i barnehager, men også fra andre som jobber med barn og ungdom.

De store samfunnsmessige problemene kan bare løses ved forebygging. Derfor er barnehagen og skolen – i tillegg til familien  de to viktigste arenaene for psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i Norge.

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 550,-
Pris:

2 550,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.00

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.