Livsmestring for ungdom

Livsmestring for ungdom

- avdekke signaler og årsaker og mestringsevne, og hvordan bidra til forbedringer

Hva vet vi i dag om ungdommens psykiske helse, mestringsevne og oppvekstvilkår – og hvordan er det med kvaliteten på livets grunnmur?

Dette kurset tar for seg ungdommens forutsetninger for mestring av livets små og store hendelser, hvordan vi kan bidra til å lære de å håndtere utfordringer, og om det å snakke med ungdom som sliter psykisk.

- avdekke signaler og årsaker og mestringsevne, og hvordan bidra til forbedringer

Hva vet vi i dag om ungdommens psykiske helse, mestringsevne og oppvekstvilkår – og hvordan er det med kvaliteten på livets grunnmur?

Dette kurset tar for seg ungdommens forutsetninger for mestring av livets små og store hendelser, hvordan vi kan bidra til å lære de å håndtere utfordringer, og om det å snakke med ungdom som sliter psykisk.

Formål

Kurset er lagt til rette for å oppnå større innsikt i og optimal kommunikasjon med barn og unge, for på den måten å få bedre samtaler og kunne bistå til bedre psykisk helse og mestringsevne.

Kurset skal gjøre deltakerne tryggere på å vurdere atferd og situasjoner, og gjennom kunnskap og verktøy lettere håndtere utfordrende atferd og vanskelige samtaler.

Formål

Kurset er lagt til rette for å oppnå større innsikt i og optimal kommunikasjon med barn og unge, for på den måten å få bedre samtaler og kunne bistå til bedre psykisk helse og mestringsevne.

Kurset skal gjøre deltakerne tryggere på å vurdere atferd og situasjoner, og gjennom kunnskap og verktøy lettere håndtere utfordrende atferd og vanskelige samtaler.

Målgruppe

Alle som arbeider med barn og unge innenfor barnehage, skole, barnevern og PPT. Foresatte/omsorgspersoner vil også ha godt utbytte av dette kurset.

Målgruppe

Alle som arbeider med barn og unge innenfor barnehage, skole, barnevern og PPT. Foresatte/omsorgspersoner vil også ha godt utbytte av dette kurset.

Innhold

Å gi konkrete og anvendbare vurderingskriterier og kjøreregler for å få god kontakt og å gjennomføre vanskelige samtaler med barn og unge.

 

Rammeprogram

Kurset gjennomføres med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid med basis i følgende temaer;

 

* Ungdom og psykisk helse

- Hva vet vi i dag om ungdommens psykiske helse, mestringsevne og oppvekstvilkår

- Hva er angst, depresjon og psykoser?

- Ungdoms radius; Hva betyr de arenaer de opererer på for deres psykososiale utvikling?

 

* Om å fikse livet sitt i 2018

- Ungdom og livets grunnmur! Hvordan er det med kvaliteten på grunnmuren?

- Ungdom og mestring av livets små og store hendelser

- Ungdom og mestring av nederlag, motgang og avvisning.

- Ungdom og kosthold, søvn og rusmidler

- Om å fordele tida si på skole, fritid og hvile

- Ungdom og sosialt press og påvirkning fra omgivelsene

- Ungdom som er selvmordsutsatt og truer med selvmord

- Om å leve opp til forventninger og krav fra omgivelsene

 

* Ungdom og atferd

- Avvikende og uakseptabel atferd som sinne, utagering, manglende respekt, etterlevelse og forståelse for sosiale kodekser

- Hvordan formidle enkelte elvers prosesser til de andre elevene?

- Hvordan hensynta velfungerende elever?

 

* Den vanskelig/nødvendige samtalen

- Om å snakke med ungdom som sliter psykisk

- Når, hvor og hvordan skal den vanskelige samtalen finne sted?

- Hvordan er det å snakke med ungdom som er selvmordsutsatt?

 

Det legges opp til èn times gruppearbeid med vekt på voksenpersonens forståelse for egen betydning i ungdommenes bevissthet, voksenpersonens mulighet for å være et positivt forbilde og en viktig "omsorgsperson" for ungdommen.

Deltakerne blir bedt om å drøfte disse problemstillingene og redegjøre for gruppens syn i plenum.

 

Teori- og forelesningsseansene gjøres med rom for diskusjon, spørsmålsstillinger og problemstillinger basert på deltakernes konkrete innspill fra egen arbeidssituasjon og -erfaringer.

Tanken er at de aller fleste har kunnskap om emnene, men må bevisstgjøres denne og se viktigheten av at denne deles og utveksles med andres opplevelser og erfaringer.

Innhold

Å gi konkrete og anvendbare vurderingskriterier og kjøreregler for å få god kontakt og å gjennomføre vanskelige samtaler med barn og unge.

 

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Michael Setsaas

Lege, spesialist i psykiatri, Setsaas Medisinske Senter AS Trondheim.

Setsaas er meget brukt som rettspsykiatrisk sakkyndig i straffesaker, og har mange, mange års erfaring som foredragsholder og foreleser.
Hans styrke er inngående kjennskap til faget sitt og praktisk erfaring med egne pasienter og med eksterne utredningsoppdrag.

Setsaas har gjennom sitt politiske virke svært god kunnskap om hvordan offentlig forvaltning fungerer og arbeider, og utfører sine tjenester.

Michael Setsaas har klinisk praksis innen generell psykiatri, spesielt innen selvmordslære og -adferd, beredskap og krisehåndtering.
Han er blant Norges beste forelesere på tema omkring psykiatri, og benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet. Setsaas hensyntar og «treffer» alltid på en god måte i den kunnskapsbasen som forsamlingen innehar, gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Setsaas har en lett og humørfylt stil, og vekker engasjement - og latter!

Pris 2 850,-
Pris:

2 850,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30