Lederutdanning - helse og omsorg, modul 9

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 9

Endringsledelse på egen arbeidsplass i helse- og omsorgstjenesten – 15 studiepoeng


Bli en tryggere og bedre leder!

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 190 kommuner, og 3500 deltakere/1600 enkeltpersoner har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

Årstudiet tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng. For å tiltre modul 9, som gir 15 studiepoeng, må du fylle forkunnskapskravet ved å ha fullført modul 1 og modul 4

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. Knapt 30 moduler ble levert for våren 2018, og over 30 ny er bestilt for høsten og vinteren 2018/2019.

Endringsledelse på egen arbeidsplass i helse- og omsorgstjenesten – 15 studiepoeng


Bli en tryggere og bedre leder!

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 190 kommuner, og 3500 deltakere/1600 enkeltpersoner har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

Årstudiet tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng. For å tiltre modul 9, som gir 15 studiepoeng, må du fylle forkunnskapskravet ved å ha fullført modul 1 og modul 4

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. Knapt 30 moduler ble levert for våren 2018, og over 30 ny er bestilt for høsten og vinteren 2018/2019.

Formål

Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Formål

Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgssektoren.

Opptakskrav; Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgssektoren.

Opptakskrav; Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Innhold

Endringsmomentum
• Grunnlagsforståelse for endring
• Mulighetsrommet (kreativitet)
• Evaluering av erfarte endingsprosesser (utgangspunkt egne erfaringer og egen praksis)
• Ulike perspektiv for endring (føringer)

Ledelse av endringsprosesser
• Læring og kultur for endring
• Lederrollen og ledelsesmetoder
• «Å stå i» endringer
• Involvering (myndiggjøring, eierskap og trygghet)

Implementering av endring
• Kontinuerlig forbedring
• Omskaping som sosial prosess
• Drivkrefter og motkrefter
• Kunnskapsdeling

 

Innhold

Endringsmomentum
• Grunnlagsforståelse for endring
• Mulighetsrommet (kreativitet)
• Evaluering av erfarte endingsprosesser (utgangspunkt egne erfaringer og egen praksis)
• Ulike perspektiv for endring (føringer)

Ledelse av endringsprosesser
• Læring og kultur for endring
• Lederrollen og ledelsesmetoder
• «Å stå i» endringer
• Involvering (myndiggjøring, eierskap og trygghet)

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Undervisningsform og organisering

Studiet er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium og består av tre samlinger, hvorav 2 på 2 dager og en på 3 dager.

I gjennomføringen legges det opp til både egenstudier mellom samlingene og arbeid i basisgrupper som en del av læringsprosessen. Basisgrupper er organiserte grupper hvor studentene skal samarbeide om oppgaver.

Oppgavene vil være knyttet til studentenes praksis med utgangspunkt i teorien som presenteres på samlingene, samt hvordan teorien kan komme til syne og brukes i praksis.

Det sentrale elementet i transformasjonen teori – praksis er kompetanseutvikling gjennom refleksjon. Derfor blir utvikling av refleksjonskompetanse et viktig element som følger samlingene.

Hjemmeoppgavene legges opp og følges av foreleser og kursleder. Oppgavene skal sikre arbeidsinnsats og faglig progresjon mellom samlingene, samt gi foreleser et grunnlag for å gi studentene tilbakemeldinger. Progresjonen legges opp slik at studentene kan gjennomføre dette ved siden av full jobb.

 

Obligatorisk oppgave;
Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen:

1. Mellom første og andre samling utarbeides en individuell skisse for en endring på egen arbeidsplass som leveres på Fronter for godkjenning (ca.500 ord +/- 10 %).
2. En individuell refleksjonsoppgave (ca 350 ord)

3. Mellom andre og tredje samling jobbes det videre med endringsskissen (pkt 1) enten individuelt eller i gruppe.
4. - Ved individuell jobbing; Fortsette videre arbeid på egen skisse tilknyttet egen arbeidsplass (ca 1000 ord +/- 10%)
- Ved gruppevis jobbing; 3-4 personer pr. gruppe; Det velges en og jobbes videre med en av de individuelle oppgavene (pkt 1.) (ca 1500 ord +/- 10%)
5. En individuell refleksjonsoppgave (ca 350 ord)

Skissen for endring legges fram (individuelt eller gruppevis) for de øvrige studentene og foreleser/kursleder på siste samlings siste dag.


Modulens innholdsoversikt ligger selvfølgelig til grunn for undervisningen. Samtidig er det viktig å lytte til, avstemme og balansere samlingsdagene med studentenes behov og interesser – slik vi alltid prøver å tilstrebe.
Dette har vi god erfaring med, og å la samtalene leve sitt liv innen de grovrammer pensum og modulen beskriver og er tuftet på. Læringsutbyttet vil bli størst og anvendeligheten i etterkant best, på denne måten.

Eksamen;
Eksamen gjennomføres som hjemmeeksamen over 3 uker etter siste samling, individuelt eller gruppevis (3-5 personer) - og vil være en videreføring med basis i mellomoppgaven mellom samling 2 og samling 3 om endring på arbeidsplassen.
Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innholdet i oppgavebesvarelsen,

- Individuell innlevering; 3000 ord +\- 10%
- Gruppeinnlevering; 4000 ord +\- 10%

Eksamensvurdering med karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Litteratur;

• Bolman, L.G. og Deal, T.E. (2014). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: struktur, sosiale relasjoner, politikk og symboler. (5.utgave) Oslo: Gyldendal (kap. 18; 24 sider).
• Hennestad, B.W. og Revang, Ø. (2012). Endringsledelse og ledelsesendring. Oslo: Universitetsforlaget (263 sider)
• Jacobsen, D.I. (2012). Organisasjonsendringer og endringsledelse. Bergen: Fagbokforlaget (313 sider)
• Jacobsen, D.I og Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget (kap. 4, 5; 50 sider)
• Kaufmann, G. og Kaufmann, A. (2015). (4.utgave). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget (kap. 7, 11,13; 74 sider)
• Lindgren, M. og Bandhold, H. (2009). Scenario planning: the link between future and strategy. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (204 sider)
• Martinsen, Ø. L. (Red.). (2015). Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Akademisk. (kap. 11; 20 sider)
• Kompendium med artikler: ca 50 sider.

 

Søknad om tilskudd av midler
Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

Pris: Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

Pris 23 015,-
Pris:

23 015,-

Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

Semesteravgift p.t. på kr 455,- per semester per student. Semesteravgiften må betales av den enkelte student på Studentweb. Semesteravgiften fastsettes av Studentsamskipnaden og kan være gjenstand for endring.

Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

Semesteravgift p.t. på kr 455,- per semester per student. Semesteravgiften må betales av den enkelte student på Studentweb. Semesteravgiften fastsettes av Studentsamskipnaden og kan være gjenstand for endring.

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Øivind Johnsen

- har sosialfaglig og pedagogisk/psykologisk utdanning samt mastergrad i Master of Management ved Handelshøyskolen BI. Han har arbeidet med personal- og organisasjonsspørsmål i 20 år, hvorav 7 år som personalsjef og 5 år som forhandlingssjef. Han har i tillegg administrativ erfaring fra helse/omsorg-, oppvekst- og eiendomsvirksomhet i Trondheim kommune. Han ble ansatt i RO i 2012 og kom da fra stillingen som forhandlingssjef ved St. Olavs hospital HF i Trondheim.