Lederutdanning - helse og omsorg, modul 8

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 8

Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten – 7,5 studiepoeng

Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten – 7,5 studiepoeng

BLI EN TRYGGERE OG BEDRE LEDER

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

 

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 170 kommuner, og 2700 deltakere/1600 enkeltpersoner har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

 
Studiets tilsammen 9 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen.

 

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. Over 20 i tallet på landsbasis våren 2017.

 

Formål

Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

BLI EN TRYGGERE OG BEDRE LEDER

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

 

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 170 kommuner, og 2700 deltakere/1600 enkeltpersoner har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

 
Studiets tilsammen 9 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen.

 

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. Over 20 i tallet på landsbasis våren 2017.

 

Formål

Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgssektoren.

Opptakskrav; Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgssektoren.

Opptakskrav; Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Innhold

Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten

Konfliktforståelse

 • Hva er konflikt?
 • Konflikter som oppstår
 • Konflikter som eskalerer
 • Kompleksitet, gruppe- og individkonflikter

Konflikthåndtering

 • Strategier i konflikthåndtering
 • Konfliktspiral, hva forsterker og hva forhindrer eskalering
 • Leder som fasilitator, veileder, megler eller ”dommer”
 • Konfliktløsning ved bruk av utenforstående megler

Kriser og kriseforståelser

 • Hva er krise sett i et ledelsesperspektiv?
 • Mennesket i krise
 • Kriser på individ- og gruppenivå
 • Kriseberedskap/mentalt forberedt på uforutsette hendelser

Krisehåndtering

 • Lederens håndtering av kriser
 • Sorg, støtte og sosiale nettverk
 • Bearbeidingssamtaler
 • Krisekommunikasjon, mediekontakt og mediebruk

Innhold

Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten

Konfliktforståelse

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Studieform og organisering;

Undervisningsformer og organisering
Undervisningsmetoden legger vekt på refleksjon og veiledning. Du vil selv kunne bruke denne metoden i ditt videre arbeid - både til egenvurdering og til veiledning av andre.

Utdanningen er lagt opp med 2 fellessamlinger à 2 dager og arbeid i grupper mellom samlingene. Mellom samlingene veiledes studentene på nett, mellom samlingene leveres en obligatorisk oppgave utarbeida i basisgruppe. Erfaringsutveksling og nettverksbygging er viktig i utdanningen.

Samlinger

2 samlinger à 2 dager.

Eksamen
Hjemmeeksamen over 10 virkedager etter siste samling, med levering i gruppe med 3-5 deltakere der besvarelsen bygger videre på den obligatoriske oppgaven. Eksamen vurderes med gradering A-F, der E er laveste ståkarakter. Gjennomført eksamen gir 7,5 studiepoeng.

Velger du ikke ta eksamen, får du kursbevis for gjennomført modul.

Litteratur

 • Dyregrov, K. og Dyregrov, A. (2008) Krisepsykologi i praksis
 • Ekeland, T.J. (2014) Konflikt og konfliktforståelse: for helse- og sosialarbeidere.
 • Gangdal, J. og Angeltveit, G. (2014) KRISER, forebygging, beredskap, håndtering og kommunikasjon
 • Weiseth, L. og Kjesrud, R. (2007) Ledelse ved kriser: en praktisk veileder

Anbefalt litteratur:

 • Hummelvoll, J.K. (2012) Helt- ikke stykkevis og delt

Annet;

Studiepoeng:

Innen de til sammen ni modulene i studiet har du muligheter for i alt 75 studiepoeng (modul 9 gir 15 studiepoeng, de øvrige 7,5), og altså da rom for å oppnå en bachelor. Undervisningen tar utgangspunkt i de temaer som opptar deltakerne i deres hverdag og bidrar til å gi redskaper og løsninger på aktuelle utfordringer.

Søknad om tilskudd av midler
Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

 

Pris: Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

 

 

Studieform og organisering;

Undervisningsformer og organisering
Undervisningsmetoden legger vekt på refleksjon og veiledning. Du vil selv kunne bruke denne metoden i ditt videre arbeid - både til egenvurdering og til veiledning av andre.

Utdanningen er lagt opp med 2 fellessamlinger à 2 dager og arbeid i grupper mellom samlingene. Mellom samlingene veiledes studentene på nett, mellom samlingene leveres en obligatorisk oppgave utarbeida i basisgruppe. Erfaringsutveksling og nettverksbygging er viktig i utdanningen.

Samlinger

2 samlinger à 2 dager.

Eksamen
Hjemmeeksamen over 10 virkedager etter siste samling, med levering i gruppe med 3-5 deltakere der besvarelsen bygger videre på den obligatoriske oppgaven. Eksamen vurderes med gradering A-F, der E er laveste ståkarakter. Gjennomført eksamen gir 7,5 studiepoeng.

Velger du ikke ta eksamen, får du kursbevis for gjennomført modul.

Litteratur

 • Dyregrov, K. og Dyregrov, A. (2008) Krisepsykologi i praksis
 • Ekeland, T.J. (2014) Konflikt og konfliktforståelse: for helse- og sosialarbeidere.
 • Gangdal, J. og Angeltveit, G. (2014) KRISER, forebygging, beredskap, håndtering og kommunikasjon
 • Weiseth, L. og Kjesrud, R. (2007) Ledelse ved kriser: en praktisk veileder

Anbefalt litteratur:

 • Hummelvoll, J.K. (2012) Helt- ikke stykkevis og delt

Annet;

Studiepoeng:

Innen de til sammen ni modulene i studiet har du muligheter for i alt 75 studiepoeng (modul 9 gir 15 studiepoeng, de øvrige 7,5), og altså da rom for å oppnå en bachelor. Undervisningen tar utgangspunkt i de temaer som opptar deltakerne i deres hverdag og bidrar til å gi redskaper og løsninger på aktuelle utfordringer.

Søknad om tilskudd av midler
Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

 

Pris: Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

 

 

Pris 14 210,-
Pris:

14 210,-

Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Dag 2:

kl 09.00 - 15.30

Dag 3:

kl 09.00 - 15.30

Dag 4:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Stig Holen

Han er til daglig ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet, i ledelsesfag. Han har hovedfag i psykologi og har bred erfaring i å utdanne ledere i privat og offentlig sektor. Faglig fordypningsområder er: Ledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, helsepsykologi og kognitiv psykologi.

Stig har ansvar for flere lederutdanninger i privat og offentlig sektor, alt fra endringsledelse i Statoil til utvikling av nasjonal helselederutdanning på oppdrag for Helsedirektoratet. Han har også vært svært sentral i oppbyggingen av, og har også hele fagansvaret for det nasjonale studiet Lederutdanning helse og omsorg

Han har i tillegg mange års arbeidserfaring innenfor pedagogisk-psykologisk rådgivning, personalledelse, forvaltningsrevisjon, It–konsultasjon, varslingsproblematikk ,krise- og konflikthåndtering.