Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

Denne modulen er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene

Modul 6: Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

BLI EN TRYGGERE OG BEDRE LEDER

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 190 kommuner, og 3500 deltakere har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

Studiets tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. 

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. På landsbasis har det vært over 30 moduler/emner til i 2018.

NB! Modulene kan tas uavhengig av hverandre, med andre ord du kan starte hvor som helst i løpet.

 

Denne modulen er rettet mot hvordan vi kan jobbe for å møte framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene

Modul 6: Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (7,5 stp)

BLI EN TRYGGERE OG BEDRE LEDER

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 190 kommuner, og 3500 deltakere har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

Studiets tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. 

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. På landsbasis har det vært over 30 moduler/emner til i 2018.

NB! Modulene kan tas uavhengig av hverandre, med andre ord du kan starte hvor som helst i løpet.

 

Formål

Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Formål

Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Innhold modul 6

Kultur og struktur for innovasjon

 • Kreativitet kontra innovasjon - en begrepsmessig avklaring
 • Innovasjonsfremmede struktur, lederatferd og organisasjonskultur
 • Ledelse av innovasjonsprosesser og tjenestedesign
 • Nettverk for kunnskapsdeling og organisasjonslæring

Prosjektstyring og ledelse

 • Målformuleringer / mål og delmål
 • Prosjektorganisering
 • Ansvarskart og milepælsplaner
 • Offentlige anskaffelser
 • Kvalitetssikring
 • Forholdet mellom prosjekt og drift
 • Økonomistyring

Velferdsteknologi i praksis

 • Velferdsteknologi – hva og hvorfor?
 • Hvordan velferdsteknologi kan forme arbeidspraksis og relasjoner
 • Tverrfaglig samarbeid og forankring i organisasjonen
 • Helsefremmende perspektiv
 • Økonomi - utsatte kostnader

Brukerens medvirkning og etikk

 • Brukerinvolvering, informasjon og medbestemmelse i innovasjonsprosesser
 • E-helse
 • Etikk

 

     Undervisningsformer og organisering

     Undervisningsmetoden legger vekt på refleksjon og veiledning. Du vil selv kunne bruke denne metoden i ditt videre arbeid - både til egenvurdering og til veiledning av andre.

     Organisering og arbeidsformer:
     Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. Den må være godkjent før man kan ta eksamen.

     Samlinger
     2 samlinger à 2 dager. 

     Eksamen
     Hjemmeeksamen i gruppe med 3-5 deltakere over 10 virkedager etter siste samling. Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.

     Velger du ikke ta eksamen, får du kursbevis for gjennomført modul.

     Søknad om tilskudd av midler
     Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

     Foreleser:

     Merete Postmyr

     Merete Postmyr er bosatt i Tromsø og har siden mai i fjor jobbet som rådgiver i RO. Hun har master i organisasjonspsykologi og ledelse fra BI og Coaching fra NTNU. I bunnen har hun bachelor med fagene statsvitenskap, sosiologi og Samfunnsplanlegging /lokalsamfunnsforskning fra UiT. Hun har 20 års erfaring fra Universitetssykehuset Nord-Norge innen kompetanseutvikling, ledelse og rådgivning i klinikk og som pasientforløpskoordinator. De siste 10 årene jobbet spesielt med Lean, kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid, prosessveiledning, undervisning og organisasjonsutvikling

     Pris 12 250,-
     Pris:

     12 250,-

     Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

     Semesteravgift p.t. på kr 455,- per semester per student. Semesteravgiften må betales av den enkelte student på Studentweb. Semesteravgiften fastsettes av Studentsamskipnaden og kan være gjenstand for endring.

     Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

     Semesteravgift p.t. på kr 455,- per semester per student. Semesteravgiften må betales av den enkelte student på Studentweb. Semesteravgiften fastsettes av Studentsamskipnaden og kan være gjenstand for endring.

     Agenda

     Dag 1:

     kl 09.00 - 15.00