Lederutdanning - helse og omsorg, modul 5

Lederutdanning - helse og omsorg, modul 5

Modul 5: Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten.

Bli en tryggere og bedre leder

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 190 kommuner, og 3500 deltakere har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

Studiets tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. 

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. På landsbasis har det vært over 30 moduler/emner til nå i 2018.

NB! Modulene kan tas uavhengig av hverandre, med andre ord du kan starte hvor som helst i løpet.  

Modul 5: Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten.

Bli en tryggere og bedre leder

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 190 kommuner, og 3500 deltakere har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

Studiets tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. 

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. På landsbasis har det vært over 30 moduler/emner til nå i 2018.

NB! Modulene kan tas uavhengig av hverandre, med andre ord du kan starte hvor som helst i løpet.  

Formål

Å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Å gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Formål

Å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Å gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Innhold

Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten

Generell lovgivning og metode

 • Lovoversikt for helse og omsorgstjenestene
 • Grunnleggende forståelse i bruk av rettskilder
 • Forvaltning av tjenesteutøvelse som har sitt grunnlag i lovverket
 • Personalledelse og jus

Særskilt lovgivning for helse- og omsorgstjenestene

 • Helsepersonelloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Andre lover og de mest sentrale forskriftene

Lederes ivaretakelse av pasientens og brukernes rettigheter

 • Rettsregler, rettigheter og plikter
 • Forholdet mellom profesjonsetikk og lovverk
 • Forvaltningen av rettigheter og ressurser
 • Taushetsplikt, opplysningsrett, opplysningsplikt og meldeplikt (forvaltning av utfordringer knyttet til problemstillingene)

Kvalitetskrav i utøvelsen av helse- og omsorgstjenester

 • Profesjonsansvar
 • Forsvarlighetskravet og verdighetskravet
 • Dokumentasjon og journal
 • Brukerrettigheter og klagehåndtering (sanksjoner og overprøving)

Innhold

Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten

Generell lovgivning og metode

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Foreleser:

Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Undervisningsformer og organisering

Undervisningen er lagt opp med 2 fellessamlinger à 2 dager og arbeid i grupper mellom samlingene. Mellom samlingene veiledes studentene på nett. I løpet av emnet leveres en obligatorisk oppgave. Erfaringsutveksling og nettverksbygging er viktig i utdanningen.

Eksamen

Hjemmeeksamen over 10 virkedager etter siste samling, med levering i gruppe med max 5 deltakere der besvarelsen bygger videre på den obligatoriske oppgaven. Eksamen vurderes med gradering A-F, der E er laveste ståkarakter. Gjennomført eksamen gir 7,5 studiepoeng.

Dersom du velger å ikke ta eksamen, kan det utstedes kursbevis for gjennomført modul dersom du har levert, og bestått, obligatorisk mellomoppgave.

Litteratur

 • Boe, E.,M.; Grunnleggende juridisk metode, En introduksjon til rett og rettstenkning
 • Ohnstad, B.; Juss for helse- og sosialarbeidere - en innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode
 • Ohnstad, B.; Velferd, rettssikkerhet og personvern

I tillegg må studentene ha nyeste lovsamling

Søknad om tilskudd av midler

Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen Kompetanselølftet 2020, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

  Pris 12 550,-
  Pris:

  12 550,-

  Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

  Semesteravgift p.t. på kr 455,- per semester per student. Semesteravgiften må betales av den enkelte student på Studentweb. Semesteravgiften fastsettes av Studentsamskipnaden og kan være gjenstand for endring.

  Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

  Semesteravgift p.t. på kr 455,- per semester per student. Semesteravgiften må betales av den enkelte student på Studentweb. Semesteravgiften fastsettes av Studentsamskipnaden og kan være gjenstand for endring.

  Agenda

  Dag 1:

  kl 09.00 - 15.00