Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 4+8

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 4+8

Modul 4 + 8: Samhandling, kriser og konflikthåndtering

Bli en tryggere og bedre leder

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 190 kommuner, og 3500 deltakere/1600 enkeltpersoner har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

Studiets tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Modul 4 + 8 gir 15 studiepoeng, da modul 4 og 8 er slått sammen.

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. Det har vært over 30 moduler/emner våren 2018.

NB! Modulene kan tas uavhengig av hverandre, med andre ord du kan starte hvor som helst i løpet.  De som har tatt modul 4 kan nå ta modul 8, de deltar da på de to siste samlingene.

Modul 4 + 8: Samhandling, kriser og konflikthåndtering

Bli en tryggere og bedre leder

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 190 kommuner, og 3500 deltakere/1600 enkeltpersoner har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

Studiets tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Modul 4 + 8 gir 15 studiepoeng, da modul 4 og 8 er slått sammen.

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. Det har vært over 30 moduler/emner våren 2018.

NB! Modulene kan tas uavhengig av hverandre, med andre ord du kan starte hvor som helst i løpet.  De som har tatt modul 4 kan nå ta modul 8, de deltar da på de to siste samlingene.

Formål

Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Formål

Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Innhold modul4 + 8: Samhandling, kriser og konflikthåndtering

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng, og går over ett semester. Emnet omhandler sentrale teoretiske modeller og anerkjente prinsipper for planlegging, styring og utvikling av kommunale virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten, med vekt på god resultatoppnåelse både i et produktivitets- og i et kvalitetsperspektiv.
Studiet er en sammenslåing av to emner fra «Årsstudium Lederutdanning innen helse- og omsorgstjenesten»;

 • Modul 4; «Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse» (7,5 stp) 
 • Modul 8; «Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten» (7,5 stp).

Innhold

Pasientforløp

 • Kommunenes “sørge for” ansvar
 • Integrert og sammenhengende behandlingskjede
 • Koordinatorfunksjonen
 • Teknologiske løsninger


Forhandling og kommunikasjon

 • Pasientrettigheter og brukermedvirkning
 • Forhandling av samarbeidsavtaler, avtaleinngåelse
 • Dialog som grunnlag for utvikling
 • Saksbehandling og klagehåndtering


Tverrfaglig samarbeid

 • Samarbeid med frivillige og pårørende
 • Helse i plan, involvering av politisk nivå
 • Ansvarsfordeling og organisering
 • Fokus på forebygging og folkehelse, helhetlig helsefokus


Ekstern samhandling

 • Samarbeidsavtaler – forhandling og avtaleutforming
 • Likeverdighet mellom avtalepartnere
 • Samarbeidsrutiner kommune/helseforetak
 • Interkommunalt samarbeid


Konfliktforståelse

 • Hva er en konflikt?
 • Konflikter som livsvilkår
 • Konflikter som eskalerer
 • Kompleksitet, gruppe- og individkonflikter


Konflikthåndtering

 • Strategier i konflikthåndtering
 • Konfliktspiral, hva forsterker og hva forhindrer eskalering
 • Leder som fasilitator, veileder, megler eller «dommer»
 • Konfliktløsning ved bruk av utenforstående megler


Kriser og kriseforståelse

 • Hva er en krise sett i et ledelsesperspektiv?
 • Mennesket i kriser
 • Kriser på individ- og gruppenivå
 • Kriseberedskap/mentalt forberedt på uforutsette hendelser


Krisehåndtering

 • Lederens håndtering av kriser
 • Sorg, støtte og sosiale nettverk
 • Bearbeidingssamtaler
 • Krisekommunikasjon, mediekontakt og mediebruk Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

 

Innhold

  Les mer på https://www.fagakademiet.no

  Undervisningsformer og organisering

  Studiet er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over ett semester og består av tre samlinger, hvorav 2 på 2 dager og en på 3 dager. 

  I gjennomføringen legges det opp til både egenstudier mellom samlingene og arbeid i basisgrupper som en del av læringsprosessen. Basisgrupper er organiserte grupper hvor studentene skal samarbeide om oppgaver.

  Oppgavene vil være knyttet til studentenes praksis med utgangspunkt i teorien som presenteres på samlingene, samt hvordan teorien kan komme til syne og brukes i praksis.

  Det sentrale elementet i transformasjonen teori – praksis er kompetanseutvikling gjennom refleksjon. Derfor blir utvikling av refleksjonskompetanse et viktig element som følger samlingene.

  Hjemmeoppgavene legges opp og følges av foreleser og kursleder. Oppgavene skal sikre arbeidsinnsats og faglig progresjon mellom samlingene, samt gi foreleser et grunnlag for å gi studentene tilbakemeldinger. Progresjonen legges opp slik at studentene kan gjennomføre dette ved siden av full jobb.

  Hjemmeoppgavene er obligatoriske og må være godkjente for at studentene skal kunne gå opp til eksamen.

  Obligatoriske krav

  • Oppmøte på minimum 2 av 3 samlinger, hvorav samling 3 er obligatorisk.
  • To innleveringsoppgaver, samt fremlegg på siste samling.

  Eksamen
  En skriftlig hjemmeeksamen over 3 uker. Eksamensoppgaven kan besvares individuelt eller i gruppe. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i besvarelsen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

  Velger du ikke ta eksamen, får du kursbevis for gjennomført modul. Dette krever innlevert og godkjent obligatorisk oppgave mellom samlingene (samme oppmøtekrav).

  Studiepoeng:

  Studiet er godkjent som årsenhet med 60 studiepoeng. Vi tilbyr også modul 9 og 10 i etterkant, og med de til sammen ti modulene i studiet har du mulighet for i alt 90 studiepoeng (modul 9 og 10 gir 15 studiepoeng hver, de øvrige 7,5). Det vil da gi grunnlag for godkjent fordypning i en bachelor. Undervisningen tar utgangspunkt i de temaer som opptar deltakerne i deres hverdag og bidrar til å gi redskaper og løsninger på aktuelle utfordringer.

  Søknad om tilskudd av midler
  Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

  Pris: Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader, semesteravgift på kr 445,- og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

   Pris 19 025,-
   Pris:

   19 025,-

   Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader, semesteravgift på kr 445,- og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

   Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader, semesteravgift på kr 445,- og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

   Agenda

   Dag 1:

   kl 09.00 - 15.30

   Foreleser:

   Einar Holand

   Han har mastergrad i konflikthåndtering og forhandlingsteknikk fra Juridisk fakultet, Universitetet i København. Holand har arbeidet i RO siden 2001, og har hatt mange oppdrag knyttet til ledelse, veiledning og brukermedvirkning. Han har også inngående kompetanse på opplærings- og utdanningstiltak, konferanse- og kursavvikling og opplæring av arbeidsledere så vel som saksbehandlere i BPA. Einar Holand er i tillegg ROs forhandlingsekspert og har for tiden mange utdanningsoppdrag, spesielt knyttet til organisasjonsutvikling med fokus på kommunikasjons- og forhandlingskompetanse.