Lederutdanning, Helse og omsorg, modul 3+7

Lederutdanning, Helse og omsorg, modul 3+7

Modul 3 + 7: ”Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Bli en tryggere og bedre leder

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 190 kommuner, og 3500 deltakere/1600 enkeltpersoner har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

Studiets tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Modul 3 + 7 gir 15 studiepoeng, da modul 3 og 7 er slått sammen.

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. Det har vært over 20 moduler/emner pr semester/halvår i 2017.

NB! Modulene kan tas uavhengig av hverandre, men andre ord du kan starte hvor som helst i løpet.  De som har tatt modul 3 kan ta nå ta modul 7, deltar da på de to siste samlingene.

Modul 3 + 7: ”Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Bli en tryggere og bedre leder

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen?

Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 190 kommuner, og 3500 deltakere/1600 enkeltpersoner har vært/er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark).

Studiets tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Modul 3 + 7 gir 15 studiepoeng, da modul 3 og 7 er slått sammen.

Studiet er etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. Det har vært over 20 moduler/emner pr semester/halvår i 2017.

NB! Modulene kan tas uavhengig av hverandre, men andre ord du kan starte hvor som helst i løpet.  De som har tatt modul 3 kan ta nå ta modul 7, deltar da på de to siste samlingene.

Formål

Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Formål

Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Målgruppe

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Innhold modul 3 + 7: Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng, og går over ett semester. Emnet omhandler sentrale teoretiske modeller og anerkjente prinsipper for planlegging, styring og utvikling av kommunale virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten, med vekt på god resultatoppnåelse både i et produktivitets- og i et kvalitetsperspektiv.
Studiet er en sammenslåing av to emner fra «Årsstudium Lederutdanning innen helse- og omsorgstjenesten»;

 • modul 3; «Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling» (7,5 stp) og
 • modul 7; «Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten» (7,5 stp).

Første samling (2 dager)

 • Grunnleggende kommuneøkonomi
 • Økonomistyring som lederfunksjon
 • Planlegging og budsjettering
 • Detaljbudsjettering og periodisering
 • Kommunenes økonomireglement
 • Resultatindikatorer for økonomistyring
 • Økonomioppfølgning, kontroll og rapportering
 • Kommune-stat-rapportering (KOSTRA)

Andre samling (2 dager)

 • Kvalitetsutvikling i et organisasjonsutviklingsperspektiv
 • Kvalitetsbegrepet og bruk av resultatindikatorer for kvalitet
 • Rammeverk for kvalitetsutvikling i offentlig sektor Common Assessement Framework (CAF)
 • Balansert målstyring
 • Hvordan måle subjektiv og objektiv kvalitet
 • Internkontroll
 • Benchmarking som metode for utvikling av produktivitet og kvalitet. IPLOS m.v.

Tredje samling (3 dager)

 • Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
 • ISO 9001 – Internasjonal kvalitetsstandard for helsesektoren
 • Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Prosjektledelse ved utvikling og implementering av kvalitetssystem
 • Registrering av avvik
 • Forebygging av avvik
 • Praktiske prosedyrer (PPS)
 • Digitale verktøy for registrering og lukking av avvik
 • Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Medvirkning til kvalitetsforbedring
 • Løpende forbedring/Demings sirkel
 • Ledelsens gjennomgang/resultatvurdering

 

     Undervisningsformer og organisering

     Studiet er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over ett semester og består av tre samlinger, hvorav 2 på 2 dager og en på 3 dager. 

     I gjennomføringen legges det opp til både egenstudier mellom samlingene og arbeid i basisgrupper som en del av læringsprosessen. Basisgrupper er organiserte grupper hvor studentene skal samarbeide om oppgaver.

     Oppgavene vil være knyttet til studentenes praksis med utgangspunkt i teorien som presenteres på samlingene, samt hvordan teorien kan komme til syne og brukes i praksis.

     Det sentrale elementet i transformasjonen teori – praksis er kompetanseutvikling gjennom refleksjon. Derfor blir utvikling av refleksjonskompetanse et viktig element som følger samlingene.

     Hjemmeoppgavene legges opp og følges av foreleser og kursleder. Oppgavene skal sikre arbeidsinnsats og faglig progresjon mellom samlingene, samt gi foreleser et grunnlag for å gi studentene tilbakemeldinger. Progresjonen legges opp slik at studentene kan gjennomføre dette ved siden av full jobb.

     Hjemmeoppgavene er obligatoriske og må være godkjente for at studentene skal kunne gå opp til eksamen.

     Obligatoriske krav

     • Oppmøte på minimum 2 av 3 samlinger, hvor av samling 3 er obligatorisk.
     • To innleveringsoppgaver.

     Eksamen
     En skriftlig hjemmeeksamen over 3 uker. Eksamensoppgaven kan besvares individuelt eller i gruppe. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i besvarelsen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

     Velger du ikke ta eksamen, får du kursbevis for gjennomført modul.

     Studiepoeng:

     Innen de til sammen ni modulene i studiet har du muligheter for i alt 75 studiepoeng (modul 9 gir 15 studiepoeng, de øvrige 7,5), og altså da rom for å oppnå en bachelor. Undervisningen tar utgangspunkt i de temaer som opptar deltakerne i deres hverdag og bidrar til å gi redskaper og løsninger på aktuelle utfordringer.

     Søknad om tilskudd av midler
     Det kan søkes tilskudd til finansiering av utdanningen hos Fylkesmannen, KS’ OU-midler og gjennom stipendordninger via organisasjoner.

     Pris: Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

      Pris 18 000,-
      Pris:

      18 000,-

      Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

      Studieavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

      Agenda

      Dag 1:

      kl 09.00 - 15.30

      Foreleser:

      Per Olav Lund

      Han er siviløkonom fra BI med spesialisering innenfor anvendt organisasjon og virksomhetsutvikling, og en master i offentlig ledelse fra Høyskolen i Hedmark. Han begynte i Østlandsforskning i oktober 2014. Han har lang erfaring fra kommune og sykehussektoren, bl.a. som rådmann i Våler kommune i 6 år og økonomisjef i Løten kommune (3 år). Han var økonomidirektør ved Ullevål universitetssykehus fra 2001 – 2005, og sentral i arbeidet med statlig overtakelse og etableringen av nye administrative styrings- og informasjonssystemer. Fra 1995-2001 arbeidet han med økonomi i Bydel Bjerke (Oslo kommune) og avsluttet som økonomisjef.  Lund har lang erfaring i praktisk i tilrettelegging og anvendelse av styringsinformasjon, og kjenner kommunesektoren ansvarsområder godt.