Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. 

Formål

Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om rådenes viktige rolle for å sikre medvirkning i lokalmiljøet. Kurset skal være en arena for erfaringsdeling.

 

Formål

Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om rådenes viktige rolle for å sikre medvirkning i lokalmiljøet. Kurset skal være en arena for erfaringsdeling.

 

Målgruppe

Medlemmer, varamedlemmer og sekretærer i kommunale og fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldreråd og fellesråd.

Politikere, saksbehandlere og andre interesserte.

Målgruppe

Medlemmer, varamedlemmer og sekretærer i kommunale og fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldreråd og fellesråd.

Politikere, saksbehandlere og andre interesserte.

Innhold

 • Forankring
  • Om lovverket; formål, funksjon, mandat og organisering
  • Rådets rettigheter, plikter
  • Andre lover

 

 • Rådet i arbeid
  • Hovedoppgaver, sakstyper, prioritering
  • Organisering av arbeidet
  • Formelle krav
  • Rådsmedlemmenes rettigheter og plikter
  • Rådets ”indre liv”; kommunikasjon, ansvar og roller
  • Media

 

 • Rådet i den offentlige forvaltning
  • Forskjellige nivåer
  • Om kommunal forvaltning
  • Administrativ forankring, politiske beslutningsprosesser og økonomi
  • Sekretariat

Innhold

 

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 2 650,-
Pris:

2 650,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Gjennomføring

Veksling mellom forelesning, erfaringsutveksling og diskusjon

 

Deltakerne får også utdelt presentasjon av lærestoffet for kursdagen, samt annet aktuelt materiell til nytte for arbeidet i rådet

Foreleser:

Jan Inge Eidem

Jan Inge er samfunnsøkonom (cand. polit.) og har i tillegg utdanning innen offentlig politikk og administrasjon, styring og ledelse. Han har erfaring fra kommune, stat, helseforetak og privat sektor og har vært prosjektleder for små bedriftsinterne prosjekter til større nasjonale prosjekter.  Han foreleser i drift av eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er kursleder og foreleser i lederutdanning, foreleser innen helseøkonomi og styringsproblematikk innen helsevesenet.