Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Bli tryggere og få økt kompetanse i møte med aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Formål

Kurset skal bidra til økt kompetanse hos tjenesteytere og økt kvalitet i tjenesteutøvelse overfor personer med utviklingshemming. Kurset vil kunne gi en grunnforståelse i forhold til aldring og demens slik at deltagerne selv vil kunne igangsette strukturelle tiltak for eget tjenestested, samt individuelle tiltak til tjenestemottakere.

Målgruppe

ALLE som arbeider med psykisk utviklingshemmede, både faglærte og ufaglærte

Innhold

 • Aldring og aldringsprosesser hos personer med utviklingshemming; hva er normal aldring og hva er sykdomsutvikling?
 • Gi oversikt over funksjonsutvikling hos personer med utviklingshemning ved økende alder, gjenkjenne symptomer på og ha kunnskap om forekomst av demens
  Hvilke tegn skal du se etter når du er usikker på om det er begynnende demens?
 • Gi oversikt over og kunne bruke kartleggingsverktøy for førstegangsregistreringer ved mistanke om en demensiell utvikling.
  Mentale og psykologiske symptom ved demens hos personer med utviklingshemming
 • Hvordan skal du forholde deg til utagerende atferd og depresjon?
 • Hva er din rolle som nærperson i utredning og diagnostisering?
 • Hvilke redskaper skal du bruke til dokumentasjon og registrering?
 • Skal personer med utviklingshemning og demens bli boende i egen bolig eller er sykehjem et egnet tilbud?
 • Miljøarbeidet – hva vet vi om tiltak som ivaretar funksjonsevne og opprettholder livskvalitet?
 • Gode verktøy for å hjelpe personen til en bedre hverdag
 • Er tilbudet for våre brukere stimulerende nok for å ivareta mestring, verdighet og deltakelse i hverdagen, hvilke tilbud vil de trenge og hvordan kan vi vurdere om tjenestetilbudet er faglig forsvarlig?
 • Kommunikasjonskompetanse overfor personer med demens

Kursdagen gjennomføres med forelesning, dialog og praktiske eksempler på tiltak

Pris 2 550

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.00

Livssituasjon, funksjonsevne og hjelpebehov. En forløpsundersøkelse i en vertskommune

Lærebok utviklingshemning og aldring

Foreleser:

Knut Ove Solberg

Tidligere sjefspsykolog ved avdeling for voksenhabilitering ved Oslo universitetssykehus Ullevål, nå ansatt ved Enhet for voksenhabilitering Sykehuset Telemark HF. Han har lang klinisk erfaring i forhold til personer med utviklingshemming og samarbeid mellom forvaltningsnivåene spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Solberg har lang undervisningserfaring, både nasjonalt og internasjonalt og får svært gode tilbakemeldinger på sine kurs.