Trygghet i arbeidslivet – Hvordan jobbe systematisk med forebygging og håndtering av vold og trusler.

Trygghet i arbeidslivet – Hvordan jobbe systematisk med forebygging og håndtering av vold og trusler.

Kurset gjennomføres som et digitalt kurs med 2 x 3 timer. En økt med voldsforebygging og en delt økt med risikovurdering og rutineetablering. Det vil være både forelesninger, caser og gruppearbeid.

Kurset gjennomføres som et digitalt kurs med 2 x 3 timer. En økt med voldsforebygging og en delt økt med risikovurdering og rutineetablering. Det vil være både forelesninger, caser og gruppearbeid.

Formål

Gi en innføring i kravene til systematisk arbeid med forebygging og håndtering av vold og trusler. Kurset skal være et grunnlag for å jobbe videre med håndtering av vold og trusler på egen arbeidsplass.

Formål

Gi en innføring i kravene til systematisk arbeid med forebygging og håndtering av vold og trusler. Kurset skal være et grunnlag for å jobbe videre med håndtering av vold og trusler på egen arbeidsplass.

Målgruppe

Alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.

Målgruppe

Alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.

Innhold

Vil svare ut kravene i aml§23a, men bestiller er selv ansvarlig for etableringen av driften av kursresultatet, om ikke annet avtales. De fleste har allerede etablert et rammeverk som kursinnholdet lett kan integreres i.

Et tilsyn fra arbeidstilsynet vil typisk ta utgangspunkt i forskrift om utførelse av arbeid §23a og etterspørre:

§ 23A-1.
Risikovurdering av fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold

Det vil være et krav om at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler

§ 23A-2.
Opplæring ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold

Videre vil de forvente at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjonen. Samt relevant informasjon om rutinene i A4 og A5

§ 23A-3.
Informasjon ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold

Relevant informasjon om trusselvurderinger, risikovurderinger, tilgjengelige tiltak og hendelser og aktører samt verne/sikringstiltak skal være tilgjengelig for ansatte og de skal ha mulighet til å omsette denne informasjonen til handling

§ 23A-4.
Tiltak mot volds- eller trusselsituasjoner

Krever at det utarbeide tiltak og rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjonen

§ 23A-5.
Arbeidsgivers oppfølging av arbeidstaker utsatt for vold og trussel om vold

Krever at det utarbeides og etterleves rutiner for ansatte, og at disse er kjent av arbeidstagerne som skal ha en reell mulighet til å følge disse

Dette svarer vi ut ved å gjennomgå:

ROS:Hva skal risikovurderes (og IKKE), hvordan som enkeltansatt bidra i disse prosessene basert på arbeidstilsynets maler. Videre ser vi på hvordan risiko vurdere egen aktivitet etter IAK modellen når man som ansatt skal samhandle med brukere.

Voldsforebygging:
Vi gjennomgår sikker kommunikasjon og sikker adferd før og under hendelser, samt hvordan gjennomføre oppfølging I etterkant av hendelser basert på egne lokale ressurser.

Lokale rutiner:
Hvordan enklest mulig etablere og etterleve et «styringssystem» som skal forebygge, skadebegrense, håndtere og følge opp mulige volds og trusselsituasjoner med egne ressurser, uten innleide konsulenter og uoverkommelige formalkrav.

Lokale tilpasninger
Hvis bestiller har eksisterende planer/rammer eller HMS systemer en ønsker å benytte, eller det er konkrete hendelser eller avvik som skal adresseres er dette mulig å ta inn i kursgjennomføringen, men dette må varsler i forkant.

Innhold

Vil svare ut kravene i aml§23a, men bestiller er selv ansvarlig for etableringen av driften av kursresultatet, om ikke annet avtales. De fleste har allerede etablert et rammeverk som kursinnholdet lett kan integreres i.

Et tilsyn fra arbeidstilsynet vil typisk ta utgangspunkt i forskrift om utførelse av arbeid §23a og etterspørre:

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet

Ta kontakt for pris for gjennomføring for din virksomhet

Pris ,-
Pris:

,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Håvard Nordbø

Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!