HMS-kurs for ledere i kirken

Kurset gir en innføring i Arbeidsmiljølovens minstekrav for opplæring av arbeidsgivere og ledere. Arrangeres i samarbeid med KA.

Kurset dekker Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Formål

 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
 • Saksbehandling i arbeidsmiljøsaker
 • Verneombudets funksjon og oppgaver
 • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver
 • Bedriftshelsetjenesten
 • Systematisk Helse- og Miljøarbeid, Internkontroll

Målgruppe

Ledere på alle nivå i Kirken.

Innhold

 • Kirkens organisering, de to arbeidsgiverlinjene
 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur
 • Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter
 • Ansvarsområder og rolleavklaring
 • Arbeidsmiljøfaktorer
 • Risiko og sårbarhetsanalyser
 • Kartleggingsmetoder/Vernerunden som et middel i HMS arbeidet
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Konfliktforebygging
 • Tilrettelegging og medvirkning
 • Forbygging og oppfølging av sykmeldte/IA
Pris 2 600

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Ragnhild Hvoslef Krüger

Ragnhild Hvoslef Krüger er kompetanserådgiver i Fagakademiet. Hun er utdannet statsviter og lektor med etterutdanning i veiledning og HMS og har arbeidet med folkevalgtopplæring i Bergen kommune.