HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i AMU (arbeidsmiljøutvalg)

Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i AMU (arbeidsmiljøutvalg)

Kurset går over to samlinger, hver på to dager, og er utarbeidet i samarbeid mellom KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon), FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) og Fagakademiet.

Kurset går over to samlinger, hver på to dager, og er utarbeidet i samarbeid mellom KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon), FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) og Fagakademiet.

Formål

Kurset er tilpasset kirkens behov og dekker arbeidsmiljølovens krav til opplæring for ledere, verneombud og medlemmer/varamedlemmer i arbeidsmiljøutvalg. Deltakerne lærer hvordan de i praksis kan utvikle og sikre gode arbeidsformer for å bedre arbeidsmiljøet. Deltakerne skal få innsikt i å identifisere og overvåke de viktigste HMS-utfordringene, herunder å lære metoder for hvordan igangsette HMS-arbeid, kartlegge HMS-behov og planlegge, prioritere  og følge opp tiltak.

Et hovedformål er at fellesrådets ansatte og prestene/prostene fra samme område deltar på samme kurs. Dette kan bidra til bedre kunnskap om hverandres arbeidsområder, og være en arena for å drøfte særskilte arbeidsmiljøutfordringer med to arbeidsgivere på samme arbeidsplass

Formål

Kurset er tilpasset kirkens behov og dekker arbeidsmiljølovens krav til opplæring for ledere, verneombud og medlemmer/varamedlemmer i arbeidsmiljøutvalg. Deltakerne lærer hvordan de i praksis kan utvikle og sikre gode arbeidsformer for å bedre arbeidsmiljøet. Deltakerne skal få innsikt i å identifisere og overvåke de viktigste HMS-utfordringene, herunder å lære metoder for hvordan igangsette HMS-arbeid, kartlegge HMS-behov og planlegge, prioritere  og følge opp tiltak.

Et hovedformål er at fellesrådets ansatte og prestene/prostene fra samme område deltar på samme kurs. Dette kan bidra til bedre kunnskap om hverandres arbeidsområder, og være en arena for å drøfte særskilte arbeidsmiljøutfordringer med to arbeidsgivere på samme arbeidsplass

Målgruppe

Opplæringen er rettet mot fellesrådenes ledere og verneombud, og prestene/prostene. Anbefales også for ledere og tillitsvalgte i virksomheten.

Målgruppe

Opplæringen er rettet mot fellesrådenes ledere og verneombud, og prestene/prostene. Anbefales også for ledere og tillitsvalgte i virksomheten.

Foto: Maskot.Katja Kircher

Innhold

Du vil få kunnskap om enkle metoder for å utarbeide og følge opp et IK-system (internkontroll) gjennom sikkerhetsrutiner, sjekklister og vernerunder.

Opplæringen vil ha fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet, og er innrettet i forhold til Den norske kirke som arbeidsplass. Det tas særskilt opp aktuelle problemområder hvor det er to eller flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass.

Innledning

 • Målsettinger for kurset
 • Egen/og gruppens oppfatning av arbeidsmiljøet

Lokal organisering

 • Hvordan er vernearbeidet organisert i Den norske kirke

Miljøarbeidets prinsipper og organisering – lokal handling og bred medvirkning

 • Saksgang
 • Systemforståelse
 • Oppgaver, ansvar og myndighet
 • Loven og forskriftene

Handlingsmetoden

 • Systematisk arbeid med vernesaker

Møteplasser og møteformer for reell deltakelse

 • Samtalefora
 • Medarbeidersamtaler

IK-systemet 

 • Gjennomgang og forståelse for IK-systemet (internkontroll)

Kartleggingsmetoder – en systematisk arbeidsmåte

 • Gjennomføring av vernerunde
 • Rapportering etter vernerunde
 • Handlingsplan

Mellommenneskelige samspill

 • Menneskets økosystem – samspill mellom sårbarhet og tåleevne
 • Samarbeid, holdninger, konflikt og konfliktbehandling

Psykologiske jobbkrav

 • Krav og medinnflytelse

Det psykososiale arbeidsmiljøet i kirken

 • Fokus på det psykososiale arbeidsmiljø i kirken, med hovedvekt på mellommenneskelig samspill, samarbeid og konflikter. Dette sees i lys av den særegne  men ikke enestående  kirkelige arbeidsgiverstruktur hvor to arbeidsgivere er representert på samme arbeidsplass. Utfordringer knyttet til hvordan sterke fagprofesjoner skal samhandle vil også bli belyst.
  Det legges stor vekt på at deltakerne arbeider prosessorientert med problemstillinger knyttet til egen arbeidssituasjon og at dette arbeidet kan videreføres på egen arbeidsplass.

Gjennomgang av deltakernes oppgaver fra mellomperioden

 • Hva skjedde?
 • Hva fungerte bra?
 • Hva var problematisk?

Sykefravær/inkluderende arbeidsliv/attføring

 • Sykefravær
 • Akan
 • Tilrettelegging av arbeidet
 • Yrkeshemmede arbeidstakere
 • Inkluderende arbeidsliv

Problemløsninger

 • Gode og dårlige problemløsningsmetoder
 • Hersketeknikker

Den enkelte deltakers/gruppes plan for det videre arbeidet.

Innhold

Du vil få kunnskap om enkle metoder for å utarbeide og følge opp et IK-system (internkontroll) gjennom sikkerhetsrutiner, sjekklister og vernerunder.

Opplæringen vil ha fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet, og er innrettet i forhold til Den norske kirke som arbeidsplass. Det tas særskilt opp aktuelle problemområder hvor det er to eller flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass.

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Annet

Kurset er basert på kombinasjon av forelesning med utstrakt bruk av praktiske eksempler, og erfaringsutveksling i plenum og grupper. Det er også en hjemmeoppgave mellom samlingene som kan løses individuelt eller i grupper, ca 8 timers omfang.

Det legges vekt på at innholdet skal være praktisk anvendbart og gjenkjennelig for deltakerne. 

Pris 8 400,-
Pris:

8 400,-

I tillegg kommer obligatoriske kostnader til kurssted.

I tillegg kommer obligatoriske kostnader til kurssted.

Agenda

Dag 1:

kl 08.00 - 16.00

Foreleser:

Johan Peter Øren

Johan Peter har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering.

Johan Peter er ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.

Foreleser:

Leif Martin Stapnes

Leif Martin Stapnes, høgskolelektor ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole. Han er knyttet til masterstudiet i verdibasert ledelse med personalledelse og konflikthåndtering som spesialfag. Han har også vært engasjert i en rekke internasjonale undervisningsprogram. Han har tidligere vært menighets- og institusjonsprest, og var i flere personalsjef/-direktør blant annet ved Institutt for energiteknikk, NILU, KPMG. og innen bank og finans.