Håndtering av vold og trusler - oppfølging med debrief

Håndtering av vold og trusler - oppfølging med debrief

Å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold eller andre krisesituasjoner, er skremmende og kan være traumatisk. Noen arbeidstakere er mer utsatt enn andre, og dessverre er dette et scenario som øker i omfang og som stadig flere opplever. 

Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold.

I etterkant av ulike kriser, vanskelige situasjoner eller hendelser som innbefatter vold eller trusler, er tidsaspektet og oppfølging av de som er involvert og berørt av kritisk betydning. Dette for å senke spenningsnivået, fjerne ubehaget og ikke minst begrense senreaksjoner til et minimum.

Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen og de kommende arbeidshverdager med god livskvalitet og trygghet for de berørte.

Å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold eller andre krisesituasjoner, er skremmende og kan være traumatisk. Noen arbeidstakere er mer utsatt enn andre, og dessverre er dette et scenario som øker i omfang og som stadig flere opplever. 

Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold.

I etterkant av ulike kriser, vanskelige situasjoner eller hendelser som innbefatter vold eller trusler, er tidsaspektet og oppfølging av de som er involvert og berørt av kritisk betydning. Dette for å senke spenningsnivået, fjerne ubehaget og ikke minst begrense senreaksjoner til et minimum.

Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen og de kommende arbeidshverdager med god livskvalitet og trygghet for de berørte.

Formål

Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og forholder seg til konfliktfylte og truende situasjoner, for å minske risikoen for å bli utsatt for vold, samt hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner etter kriser eller konfliktfylte og truende situasjoner. Ved å delta på todagers kurs får du en grundig innføring i temaene, og det faglige utbyttet blir stort. 

Formål

Kurset skal bevisstgjøre deltakeren på hvordan man forebygger og forholder seg til konfliktfylte og truende situasjoner, for å minske risikoen for å bli utsatt for vold, samt hvordan man forebygger og håndterer etterreaksjoner etter kriser eller konfliktfylte og truende situasjoner. Ved å delta på todagers kurs får du en grundig innføring i temaene, og det faglige utbyttet blir stort. 

Målgruppe

Alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve kriser, konflikter, vold og/eller trusler, uavhengig av sektor

Målgruppe

Alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve kriser, konflikter, vold og/eller trusler, uavhengig av sektor

Innhold

Dag 1:

Dagen gjennomføres med en kombinasjon av teori med forelesning, eksempler og plenumsdiskusjoner, samt praktiske øvelser og refleksjon over følgende hovedemner;

Teoretisk del

 • Taktisk kommunikasjon
 • Psykiske og fysiske forberedelser for å forebygge konflikter
 • Oppfølging og ettervern
 • Klargjøring av juridiske begreper

Praktisk del

 • Håndtering av fysisk konflikt:
 • Bevisstgjøring på å unngå fysiske konflikter
 • Praktiske øvelser på frigjøring

Dag 2:

Dagen gjennomføres med en kombinasjon av teori, eksempler, plenumsdiskusjon og refleksjoner over følgende hovedemner; 

 • Debrief - et verktøy, ikke et mål i seg selv
 • Defuse kontra debrief - begge deler må gjennomføres
 • Lavterskel løsning - bruk av lokale interne krefter
 • Debrief - en del av HMS-planen eller tilsvarende planverk
 • Rolleavklaringer og mål med debrief - hvem deltar på hva?
 • Hvem "eier" debrief og håndtering av informasjonen i etterkant?
 • Avklare typer av debrief - hva ønsker man å oppnå og hva har man behov for på ulike arbeidsplasser 
 • Kjøreplan og rammemal for gjennomføring av debrief,
 • Oppfølging - Hva gjør en etterpå?
 • Resultat og formål

Basert på deltakernes innspill fra egen arbeidssituasjon og erfaringer legges det opp til diskusjon, spørsmål og problemstillinger.

Det er også mulig å kun delta en av dagene, dette kan velges i påmeldingsskjemaet.

Innhold

Dag 1:

Dagen gjennomføres med en kombinasjon av teori med forelesning, eksempler og plenumsdiskusjoner, samt praktiske øvelser og refleksjon over følgende hovedemner;

Les mer på https://www.fagakademiet.no
Pris 4 900,-
Pris:

4 900,-

Agenda

Dag 1:

kl 09.30 - 16.00

Dag 2:

kl 09.00 - 15.00

Foreleser:

Håvard Nordbø

Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!