Fagområde: Arbeidsmiljø og HMS

Konflikthåndtering for skoleledere - 10 stp

Oslo, 10.09.2018 - 3 samlinger à 3 dager.
Påmelding Mer informasjon
Forebygging og håndtering av konflikter i en krevende skolehverdag.

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

Bergen, 17.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon.

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i arbeidslivet

Stavanger, 18.09.2018 - 1 dag
Påmelding Mer informasjon

Krav til interne varslingsrutiner og forsvarlig oppfølging av mottatte varsler om seksuell trakassering begått i egen organisasjon.

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2018

Øyer, 24.09.2018 - 2 dager
Påmelding Mer informasjon
Årets hovedtema er "Arbeidsmiljøet - alles ansvar - ALLTID".

I år har Arbeidsmiljøkonferansen 20 årsjubileum og har mange spennende innledere!

Todagers kurs for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

2 dager
Mer informasjon

Når snakker vi og når tier vi stille?

1 dag
Mer informasjon
Kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Ernæring og livsstil

1 dag
Mer informasjon

Livsstil = summen av slik vi lever

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

1 dag
Mer informasjon
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det vil bli god mulighet til erfaringsdeling. 

Hvordan unngå å snuble i anskaffelsesregelverket?

1 dag
Mer informasjon
Kommunal sektor har ofte utfordringer med å vite når Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse, og hvordan dette skal etterleves. På dette kurset får du en overordnet gjennomgang av gjeldende regelverk.

Offentlige tjenester - hvordan møter vi mennesker med ulik sosial og kulturell bakgrunn?

1 dag
Mer informasjon
Hvordan kan vi bli flinkere til å se hele mennesket og deres livsituasjon? Ulike ord, metaforer og begrep kan bidra til misforståelser mellom behandler/saksbehandler, og den det gjelder