Ny likestillings- og diskrimineringslov

Hvordan arbeide mot trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen med utgangspunkt i den nye loven? 

Hvilke krav stilles til likestilling i arbeidslivet – med særlig vekt på grunnlagene etnisitet, religion/livssyn og funksjonsnedsettelse?

Bakgrunn for kurset

Den 1. januar 2018 trådte den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. Denne ene loven erstattet fire tidligere lover om likestillings- og diskrimineringsforbud fra 2013 og innebærer en samordning av disse lovene:

 1. Diskrimineringsloven om seksuell orientering
 2. Likestillingsloven
 3. Diskrimineringsloven om etnisitet
 4. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

 

Formål

Å gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for gjeldende krav til forebygging og håndtering av brudd på lovens diskrimineringsforbud, og bli kjent med hvilke rettslige virkemidler arbeidsgiver har tilgjengelig når diskriminering har funnet sted.

Målgruppe 

Ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte innen HR/personal 

Innhold

Kurset gjennomgår de mest sentrale kapitlene i den nye likestillings- og diskrimineringsloven og hvilke krav som gjelder overfor arbeidsgiver og de ansatte:

 • Kapittel 1 Innledende bestemmelser
 • Kapittel 2 Forbud mot å diskriminere 
 • Kapittel 3 Universell utforming og individuell tilrettelegging 
 • Kapittel 4 Aktivt likestillingsarbeid 
 • Kapittel 5 Særlige regler i arbeidsforhold 
 • Kapittel 6 Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner 

Videre gjennomgås:

 • Gjeldende lovkrav til forebygging av diskriminering og forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn mv per 2018
 • Hvilket ansvar og aktivitetsplikt har en arbeidsgiver når diskriminering og brudd på kravene til likestilling skjer på arbeidsplassen?
 • Hvilke rettslige konsekvenser kan arbeidsgiver igangsatte overfor den arbeidstaker som diskriminerer og den som utsettes for dette?

Kurset går grundig inn i hva som ligger i lovens begrep «diskriminering» og lovens krav til kjønnslikestilt arbeidsliv, herunder hvilket rettslig handlingsrom arbeidsgiver har til å iverksette rettslige sanksjoner mot diskriminering i egen virksomhet, og hva arbeidsgiver er pliktig til å foreta seg for å forebygge dette.

 

Les også:

Dette er det ikke lov å spørre om på jobbintervju
Hvis du blir spurt om sykefraværet, om du har tenkt å få barn, eller om du er gift, bør det lyse en rød lampe.

Pris 2 850

Agenda

Dag 1:

kl 09.00 - 15.30

Foreleser:

Eskild Freibu

Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett»