Fagområde: Administrasjon, ledelse og lovverk

Arbeidsgivers styringsrett

Gjennom dette kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis vil du bli kjent med hvor grensene for styringsretten går.
Sandefjord, 12.12.2018 -

Forvaltningsrett og saksbehandling - 1 dag

- innføring i Forvaltningslovens og Offentleglova sine bestemmelser og konsekvensen av disse ved saksbehandling og saksforvaltning.

Kurset vil også omfatte tilleggsemner fra Personopplysningsloven og Kommuneloven.

Trondheim, 19.12.2018 - 1 dag

Konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket, Bergen 2018

Dette er den åttende årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.
Bergen, 29.11.2018 - 2 dager

Nye regler for behandling av personopplysninger (GDPR)

Kurs for offentlig sektor om den nye personvernforordningen fra EU (GDPR)
Ålesund, 11.12.2018 - 5 timer
Steinkjer, 18.12.2018 - 5 timer

Saksbehandling for leger og annet helsepersonell

Tema disse kursdagene er forvaltningsrett og innføring i forvaltningslovens og offentleglova sine bestemmelser - og konsekvensen av disse ved saksbehandling og forvaltning. Kurset vil også omfatte den nye personvernforordningen fra EU (GDPR), og emner innenfor helse- og omsorgstjenesteloven, samt pasient- og brukerrettighetsloven.

  

Stjørdal, 15.01.2019 - 2 dager

Saksbehandling og forvaltningsrett - 2 dager

Kurset gir deltakerne god innsikt i og forståelse for lovverkets - både forvaltningslovens og ulike særlovers -  betydning for en forsvarlig saksbehandling i offentlig sektor
 
Gardermoen, 21.11.2018 - 2 dager

Skolesekretærkonferansen 2018

Denne konferansen samler hvert år mange skolesekretærer til to dager med faglig påfyll, dyktige forelesere og god stemning i flotte omgivelser!
Sandefjord, 20.11.2018 - 2 dager

Fremtidige kurs

Du kan lese mer om kursene og melde din interesse.

«Du må tenke sjæl!»

- den coachende lederrollen

Arbeidsgivers styringsrett - praktisk vinkling og analyse av rettspraksis

Et kurs med praktisk vinkling på arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsrett

Tredagers kurs i praktisk arbeidsrett; Arbeidsmiljøloven, ansettelse og opphør av ansettelsesforhold, samt arbeidsgivers styringsrett

Digitaliseringens betydning for arkivtjenestene

Hvordan står det til med digitaliseringen?
Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere?
Hvilken rolle får arkivet?

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det vil bli god mulighet til erfaringsdeling. 

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RK)

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet skal være samhandlings- og rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Dette kurset gir en innføring i arbeidsområdet og i rådenes handlingsrom. Det blir gitt plass til erfaringsdeling

Energi og robusthet for teamleder/mellomleder

Bli bevisst egne styrker og kvaliteter og bygg egen robusthet og trygghet i forhold til å utvikle eget lederskap.

Fagdag for arkivansatte i Oslo kommune

En dag for alle som jobber innen arkiv og dokumentsenter i Oslo kommune

Fagdag for arkivansatte: Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb.

Arkivansatte har en meget viktig funksjon på alle arbeidsplasser. De er virksomhetens hukommelse og har en sentral plass i det interne mijløet.

Ferieloven

Innføring i lovens bestemmelser og konsekvenser av disse 

Ferieloven i teori og praksis

Kurset gir en introduksjon til ferieloven og innføring i ferielovens innhold og bestemmelser. Vi drøfter aktuelle problemstillinger og spørsmål man møter i praksisfeltet.

Fremtidens arkiv og dokumentsenter

Arkivdrift er lovpålagt for offentlige organer i Norge - og faglig påfyll er viktig for de som jobber med det!

Hva arbeidstakere må tåle i møte med krevende brukere

Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere? Dette kurset gjennomgår regelverket omkring kommunens veiledningsplikt overfor brukerne, sammenholdt med Arbeidsmiljølovens regler om plikten for kommunene til å verne arbeidstakerne mot uakseptable fysiske og psykiske påkjenninger under brukermøtene.

Hva arbeidstakere må tåle? - Videokonferanse

Hvor stopper veiledningsplikten i møte med krevende brukere?

I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Hvor langt kan arbeidsgiver strekke styringsretten? Videokonferanse

I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Et arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker «underlegger seg» arbeidsgivers bestemmelser og styringsrett.

Hvordan unngå å snuble i anskaffelsesregelverket?

Kommunal sektor har ofte utfordringer med å vite når Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse, og hvordan dette skal etterleves. På dette kurset får du en overordnet gjennomgang av gjeldende regelverk.

Konferanse for helsesekretærer

Årets program har fokus på kommunikasjon - både skriftlig og muntlig, og vi er sikre på at disse to dagene vil gi deg et løft i din viktige jobb og rolle!

Konferanse for helsesekretærer , Bergen 2018

På denne konferansen vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som angår helsesekretærer og kontoransatte i helsevesenet. Hvordan være  ansikt utad og guide videre i systemet?  

Konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

Dette er den sjette årlige samlingen for skolesekretærer og administrativt ansatte i skoleverket her i vest.

Lederskap og medarbeiderskap

- å skape en lærende organisasjon

Lederskap og medarbeiderskap - henger det sammen?

Gjennom denne fagdagen vil du få med deg praktiske metoder med stor overføringsverdi som du kan bruke i egen hverdag

Ny likestillings- og diskrimineringslov

Hvilke krav gjelder for arbeidsgivere med tanke på forebygging av diskriminering og manglende likestilling i virksomheten?

Ny lov om statsansatte

Få innsikt i og oversikt over de viktigste punktene i ny lov om statens ansatte (ansettelsesforhold i staten)

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status

Offentleglova har vært gjeldende i åtte år - hvilke utfordringer og dilemmaer møter man i praktiseringen? Hvilke grenser for innsyn skal trekkes?

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status. Videokonferanse

I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd/bilde. 

Offentlige anskaffelser - kurs i det nye anskaffelsesregelverket med endringer fra 01.01.17

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Ny Anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et helt nytt kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.
 

Opphør av arbeidsforhold - med vekt på nedbemanning

Lover og regler knyttet til bemanningsendinger og nedbemanning 

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om pensjonsreformen, konsekvenser for din tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor.

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv?

Kurset skal gi oppdatert kunnskap om hvordan pensjonsreformen slår ut på dine pensjoner fra Folketrygden, tjenestepensjonen og AFP

Pensjonsordningene i offentlig sektor

Her får du gjennomgått både gamle og nye regler av en nøytral pensjonsrådgiver

Personlig effektivitet og selvledelse

Hvordan bli mer effektiv, få mer gjort, få oversikt og redusere negativt stress i hverdagen din. Senk skuldrene, få oversikt og tid til overs. Utvikle din egen selvledelse og nyt ditt eget lederskap.

Saksbehandlerkonferansen 2018

En møteplass for saksbehandlere i kommunal og øvrig offentlig sektor. Relevante temaer innen bl.a. aktuelt lovverk, godt språk, digitalisering og GDPR.

Samtykkekompetanse og brukermedvirkning - juridiske rammer og praktisering av lovverket

Konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten, og bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter.

Service i førstelinjetjenesten

God service – nøkler til suksess i møte med innbyggerne, selv når det stormer

Skolesekretærkonferansen 2017

 

Tre aktuelle temaer på årets konferanse  du kan glede deg!
  • Taushetsplikt for deg som jobber i skolen
  • 1. linjetjenesten - Ansikt utad og guide videre i systemet. Hvilke utfordringer kan dette bety for deg som skolesekretær?
  • Kommunikasjonens magi  Hva kommuniserer verden til deg og hvordan lyder dine svar?

Skriv klart! – for deg som er opptatt av klart språk

På kurset lærer du teknikker for hvordan du får fram budskapet ditt. Et enklere og bedre offentlig språk betyr mer effektiv saksbehandling

Skrivekurs – for deg som har norsk som andrespråk

Dette er kurset for deg som har norsk som andrespråk og skriver formelle tekster på jobben. På kurset lærer du hvordan du får fram budskapet ditt.

Taushetspliktens muligheter og begrensninger i SLT-samarbeidet

SLT - Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak

Todagers kurs for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverket

Trakassering i arbeidslivet - lovverk og klargjøring

Når foreligger det trakassering eller annen utilbørlig adferd i lovens forstand? Hvilke rettigheter og plikter har arbeidsgiver og arbeidstaker i denne forbindelse?

Trygghet i personalsakene

Innføring i lover, regler og avtaleverk som berører personalforvaltning

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker

Verneombud - roller og oppgaver

På dette kurset klarlegges rammer for verneombudsrollen i lovverk, organisering og samspill med ledelse, ansatte og tillitsvalgte