Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter, 15 stp.

Videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter, 15 stp.

Dette er høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Studiet er et samarbeid mellom Fagakademiet og Høgskulen på Vestlandet og består av 4 enkeltstående moduler som hver gir 15 stp.

Studiet kan bli kjørt digitalt hvis smittesituasjon gjør at vi ikke kan ha fysiske samlinger, eventuelt kan det bli noen digitale  og noen fysiske samlinger.

 • Modul 1: Mangfold og måltidsglede 

 • Modul 2: Natur og friluftsliv 

 • Modul 3: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring 

 • Modul 4: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama 

Her kan du lese beskrivelse av de fire modulene

Formål: Faglig kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid

Målgruppe: Fagarbeidere i barnehage, grunnskole og andre institusjoner

Forkunnskaper: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Her kan du lese om realkompetansevurdering

Dette er høgskolestudiet for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid!

Studiet er et samarbeid mellom Fagakademiet og Høgskulen på Vestlandet og består av 4 enkeltstående moduler som hver gir 15 stp.

Studiet kan bli kjørt digitalt hvis smittesituasjon gjør at vi ikke kan ha fysiske samlinger, eventuelt kan det bli noen digitale  og noen fysiske samlinger.

 • Modul 1: Mangfold og måltidsglede 

 • Modul 2: Natur og friluftsliv 

 • Modul 3: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring 

 • Modul 4: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama 

Her kan du lese beskrivelse av de fire modulene

Formål: Faglig kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid

Målgruppe: Fagarbeidere i barnehage, grunnskole og andre institusjoner

Forkunnskaper: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Her kan du lese om realkompetansevurdering

Modul 3: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring

Innhold og oppbygging

Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring er et emne i VIBU. Dette emnet har som hovedmål at studentene blir bevisst egne holdninger og utvikler respekt og forståelse for barn sine ulike læreforutsetninger, evner og talenter. Studentene skal utvikle innsikt i hvordan barnehagen, skolen og deres samarbeidspartnere kan støtte og stimulere barna. Studiet skal utvikle egen evne til kritisk tenking og vurdering, og evne til samarbeid, og utvikle evnen til å gi og ta imot veiledning for å kunne møte/ivareta hver enkelt barn og ungdom på best mulig måte.

Studiet skal bidra til at studentene opparbeider seg teori- og erfaringsbasert kunnskap, teoriforståelse og verdibasert refleksjon innen dette feltet. Utprøvende arbeid i praksis er basis og mål for læring når studentene skal tilegne seg erfaring med og forståelse for de utfordringene en møter.

Forventet læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om tilpassa opplæring og spesialundervisning i en inkluderende barnehage og skole
 • Har kunnskap om barn og unge sine ulike forutsetninger og konsekvenser for læring og utvikling.
 • Har kunnskap om ulike lærevansker
 • Har kunnskap om observasjon
 • Har kunnskap om veiledning
 • Har kjennskap til prosedyrer/saksgang når en har bekymring for et barn eller en ungdom
 • Har kunnskap om ulike samarbeidspartnere og roller
 • Har noe kunnskap om ulike metoder og ulike digitale hjelpemidler

Ferdigheter

 • Kan observere barn og unges utvikling og læring
 • Kan legge til rette for opplevelser som gir barnet eller ungdommen en opplevelse av mestring
 • Kan samarbeide med pedagogisk leder eller lærer om ulike tiltak
 • Kan kommunisere med ulike samarbeidspartnere og med barnet/ungdommen.
 • Kan stimulere, oppmuntre og støtte barnet og den unge i deres utvikling og læring

Generell kompetanse

 • Er medvirkende, utforskende og inspirerende sammen med barn/ungdom
 • Kan legge til rette for gode opplevelser og læring i lag med pedagogisk leder eller lærer
 • Kan ta imot veiledning og følge opp de tiltakene som skal settes i gang
 • Kan reflektere over ulike dilemma en kan møte og gjøre etiske vurderinger
 • kan reflektere over egen rolle i det pedagogiske arbeidet

Opptakskrav:
Ingen

Undervisnings- og læringsformer
Arbeidsformene vil veksle mellom forelesning, individuelt arbeid og gruppearbeid samt praktiske aktiviteter.

Mellom samlingene skal studentene ha kontakt med faglærere og medstudenter på nett (f.eks. Zoom), samt arbeide med oppgaver knyttet til studiet. Disse oppgavene tar blant annet utgangspunkt i egne praksiserfaringer og gir rom for refleksjoner og videreutvikling av denne praksisen.

Arbeidskrav:
Obligatorisk oppmøte 80 %
En skriftlig og en muntlig oppgave.
Nærmere retningslinjer for arbeidskrav vil bli gitt ved studiestart.

Alle obligatoriske arbeidskrav (frammøte, deltakelse og oppgaver) må være utførte og godkjente for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Vurderingsform:
Semesteroppgave
Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen: Alle

    Andre opplysninger

    Ved tvil om opptakskriteriene er oppfylt, vil Høgskulen på Vestlandet forbeholde seg retten til å be om flere opplysninger om den enkelte. Det tar forbehold om enkelte endringer.

    Andre opplysninger

    Ved tvil om opptakskriteriene er oppfylt, vil Høgskulen på Vestlandet forbeholde seg retten til å be om flere opplysninger om den enkelte. Det tar forbehold om enkelte endringer.

    Frister

    Påmeldingsfrist: 04.12.2020
    Pris 14 800,-
    Pris:

    14 800,-

    Når:

    15.01.2021 : kl 15.00 - 19.00


    16.01.2021 : kl 09.00 - 15.00


    19.02.2021 : kl 15.00 - 19.00


    20.02.2021 : kl 09.00 - 15.00


    19.03.2021 : kl 15.00 - 19.00


    20.03.2021 : kl 09.00 - 15.00


    16.04.2021 : kl 15.00 - 19.00


    17.04.2021 : kl 09.00 - 15.00


    Varighet:

    8 dager

    Hvor:

    Bergen

    Høgskulen på Vestlandet Campus Bergen Innlandsveien 28

    5063 Bergen

    Prisen er for undervisning og eksamen. Reise, evt. overnatting, permisjon etc. må studenten ordne selv.

    Litteratur kommer i tillegg, ca. kr 2 000,- Dette må ordnes av den enkelte og litteraturlisten finnes i studieplanen. 

    Bevertning på samlingene er ikke inkludert i prisen.

    Støtteordninger

    Deltakerne kan søke støtte av sin arbeidsgiver og/eller fagforening.

    Informasjon om Fagforbundets stipendordning

    Studiet gir rett til å søke om stipend hos lånekassen

    Prisen er for undervisning og eksamen. Reise, evt. overnatting, permisjon etc. må studenten ordne selv.

    Litteratur kommer i tillegg, ca. kr 2 000,- Dette må ordnes av den enkelte og litteraturlisten finnes i studieplanen. 

    Bevertning på samlingene er ikke inkludert i prisen.

    Støtteordninger

    Deltakerne kan søke støtte av sin arbeidsgiver og/eller fagforening.

    Informasjon om Fagforbundets stipendordning

    Studiet gir rett til å søke om stipend hos lånekassen

    Vi tar i mot påmeldinger også etter fristens utløp så lenge det er ledige plasser!

    Vi tar i mot påmeldinger også etter fristens utløp så lenge det er ledige plasser!

    Når

    15.01.2021 : kl 15.00 - 19.00
    16.01.2021 : kl 09.00 - 15.00
    19.02.2021 : kl 15.00 - 19.00
    20.02.2021 : kl 09.00 - 15.00
    19.03.2021 : kl 15.00 - 19.00
    20.03.2021 : kl 09.00 - 15.00
    16.04.2021 : kl 15.00 - 19.00
    17.04.2021 : kl 09.00 - 15.00
    Varighet: 8 dager

    Hvor

    Bergen
    Høgskulen på Vestlandet Campus Bergen Innlandsveien 28
    5063 Bergen

    Påmelding og betaling

    For å bli student på studiet må du søke opptak ved Høgskulen på Vestlandet og søke på studiet hos Fagakademiet.

    For kontakt med Høgskulen på Vestlandet, opptaktskontoret Tlf. 55 58 58 00

    For kontakt med Fagakademiet, Synnøv Karlsen Tlf. 977 82 857

    PÅMELDINGSFRIST: SE ØVERST I INVITASJON, ELLER KLIKK HER

    Emneansvarlig Høgskulen på Vestlandet

    Kirsti Angvik Frugård
    E-post: kirsti.frugard@hvl.no 

    Tlf: 53 49 13 73

    Studieansvarlig Fagakademiet

    Synnøv Karlsen
    E-post: synnov.karlsen@fagakademiet.no
    Mobil: 977 82 857

    Påmelding og betaling

    For å bli student på studiet må du søke opptak ved Høgskulen på Vestlandet og søke på studiet hos Fagakademiet.

    For kontakt med Høgskulen på Vestlandet, opptaktskontoret Tlf. 55 58 58 00

    For kontakt med Fagakademiet, Synnøv Karlsen Tlf. 977 82 857

    PÅMELDINGSFRIST: SE ØVERST I INVITASJON, ELLER KLIKK HER

    Emneansvarlig Høgskulen på Vestlandet

    Kirsti Angvik Frugård
    E-post: kirsti.frugard@hvl.no 

    Tlf: 53 49 13 73

    Studieansvarlig Fagakademiet

    Synnøv Karlsen
    E-post: synnov.karlsen@fagakademiet.no
    Mobil: 977 82 857