Utviklingsforstyrrelser og utviklingshemming – diagnoser, symptomer, forståelse og målretta miljøarbeid – todagers kurs

Kurset vil gi økt kompetanse på personers ulike forutsetninger og begrensninger, forståelsen av dette og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med mangelfull eller forsinket utvikling, og deres omgivelser.

Hva skal til for å lykkes, hvilke pedagogiske tiltak vet man virker, hvordan får man til en god tilrettelegging av miljøet?

Vi har valgt å ha dette over to dager for å gi deltakerne bedre mulighet til erfaringsutveksling, refleksjon og dybdeforståelse.

Formål

Kurset vil være med på å

 • forbedre samhandlingen
 • øke forståelsen av personens sårbarheter og
 • gi mulighet for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med utviklingsforstyrrelser eller utviklingshemming og deres omgivelser.

Kurset vil øke deltakernes kompetanse til å yte godt faglig arbeid innenfor helse- og omsorgstjenester og opplæring, gjennom strukturert tilrettelegging og målrettet miljøarbeid.

Erfaringsmessig er utbyttet fra slike kurs større når flere fra samme arbeidsplass går sammen og lar seg inspirere til nye innfallsvinkler og strategier.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for ansatte i

 • kommunalt helsetjenestesystem; sykepleiere, vernepleiere, aktivitører, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, nærpersoner i kommunale omsorgsboliger, miljøarbeidere
 • skole/barnehage

Kurset er også for personer som på andre arenaer er i samhandling med personer med utviklingsfortyrrelser, utviklingshemminger og funksjonsnedsettelse sosialt og kommunikasjonsmessig; pårørende, hjelpeverger og støttekontakter

Innhold

Skal vi komme videre, må vi ikke bare se "det ukurante" i mennesket, men ha hele mennesket i fokus. Utviklingsforstyrrelser og utviklingshemming kan ha flere fellestrekk som blant annet viser seg ved mangelfull eller forsinket utvikling eller f.eks. forstyrrelse i sosialt samspill og kommunikasjon  samt begrenset, stereotypt og repetitivt atferdsmønster.

Målrettet miljøarbeid er betegnelsen på en arbeidsprosess som tar utgangspunkt i systematiske studier/analyser av forholdet mellom

 • miljøvariabler (som her også omfatter indre prosesser slik som for eksempel dårlig humør, tretthet, sult, tørst, frykt)
 • vår atferd og
 • elev/arbeidstakers/beboers atferd

Kunnskap og ferdigheter til å forstå hvordan samspillet mellom slike forhold påvirker hverandre gjensidig, øker mulighetene for å løse opp i mange ”hverdagsmysterier”.

Det kan være svært krevende å yte godt nok tilpassede tjenester til mennesker innen denne målgruppen, det krever både formal kompetanse (utdanning), realkompetanse (erfaring) og personlig egnethet.

Dag 1:
Vi tar utgangspunkt i utviklingsforstyrrelser (som også inkluderer Asperger syndrom) og et utvalg av ulike former for utviklingshemminger.

 • Hva innebærer det å ha disse diagnosene?
 • Hvilke utfordringer gir dette for dem selv og nettverket?
 • Hva bør gjøres?

Vi gjennomgår rettigheter og gir praktiske eksempler på miljøtilrettelegging og samordning, og metodiske og pedagogiske tiltak som virker.

Kurset berører generelle kjennetegn og hva vi kan gjøre i forhold til følgende utfordringer;

 • Tale, språk- og kommunikasjonsproblemer
 • Begrenset evne til sosial omgang
 • Tilpasningsvansker
 • Kognitive vansker
 • Sansemotoriske vansker
 • Emosjonell sårbarhet

Vi vil også ta for oss fremtidsprognoser; Krav til arbeidsplass – bo alene –finne partner, osv.

Dag 2:
”Skal en miljøarbeider kunne kalle seg profesjonell, må man kunne beherske arbeidsredskaper som viser at det ikke er vilkårlighet eller gammel vane som ligger til grunn for det arbeidet de gjør” (Linde og Nordlund, 2003)

For å være en profesjonell miljøarbeider, er det ikke tilstrekkelig kun med gode fagkunnskaper – kvaliteten på det arbeidet man gjør er også avhengig av gode holdninger og verdier.

Arbeidsprosessen, dvs målrettet miljøarbeid, starter med at det samles informasjon om tjenestemottakeren og de ressursene som finnes tilgjengelig. Denne informasjonen brukes til å formulere målsettinger. Disse er retningsgivende for de prioriteringer som blir gjort. Det utarbeides planer for endringer som gjør at tjenestemottakeren fungerer bedre, og nettverket blir satt bedre i stand til å legge til rette for og møte nye utfordringer.

Et sentralt poeng er at man bør måle forekomsten av den aktuelle atferden både før, under og etter at tiltaket er iverksatt. Da kan man konkretisere endringene, samt kunne evaluere tiltakets konkrete effekt.
Begreper innen målrettet miljøarbeid - hva vil det si for dere og hvordan legge til rette?

 • Atferd og analyse av atferd – hvorfor gjør de som de gjør?
 • Struktur – dagsplanstyring
 • Opplæring – hvilke prinsipper har vi for kartlegging og bruk av forsterkere?
 • Problematferd – unngåelse og håndtering av utagerende atferd
 • Etikk og holdninger i tjenesteyting

Kurset vil være praktisk rettet og kursdeltakerne får gode verktøy til å omsette tanker og refleksjoner til praktisk handling.

Frister

Påmeldingsfrist: 30.11.2017
Pris fra 4 500

Agenda

05.12.2017

kl 10.00 - 16.00

06.12.2017

kl 09.00 - 15.00

Når

05.12.2017 : kl 10.00 - 16.00
06.12.2017 : kl 09.00 - 15.00
Varighet: 2 dager

Hvor

Bergen
Thon Hotel Bergen Airport Kokstadvegen 3
5257 KOKSTAD
Kart og veibeskrivelse › 55920000

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har erfaring siden 1991 fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne, inkl. bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger, inkl systematisk foreldreveiledning.
Wårheim er utdannet barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Han har også videreutdanning i ART; Aggression Replacement Training.
Terje Wårheim foreleser om trening av sosial kompetanse (sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resonneringstrening, med alt fra 3 timers kurs til 6 dagers kurspakke med påfølgende veiledning.
Andre temaer er forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid, ulike opplæringsteknikker, og ellers ulike kurs knyttet til tilrettelegging for positiv samhandling, tilrettelegging for læring og forhold som bør vurderes før igangsettelse av grensesettende strategier.
Wårheim har også gjennomført oppdrag i samarbeid med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Finansiering

Sjekk om du har tilgang til stipendordninger. Er du for eksempel medlem i Fagforbundet, har de egne stipendordninger. Andre fagforbund og arbeidsgivere kan ha stipend og støtteordninger for utdanning. En god referanse her er bestemmelsene i hovedavtalen Fagforbundet/KS eller i Hovedavtalen LO/NHO om kompetanseutvikling.